Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Statut SKKW

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejszy dokument stanowi Statut dla osób wspierających i akceptujących ideę powołania Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, w celu upamiętnienia działalności Króla Kazimierza III Wielkiego, jego wkładu w lokowanie i budowę miast w czasach jego panowania.

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto narodzin króla Kazimierza III Wielkiego Kowal, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

§ 4
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Upowszechnianie idei umocnienia państwa polskiego oraz dorobku ostatniego z Piastów, króla Kazimierza III Wielkiego.
2. Uczczenie przypadającego w 2010 roku jubileuszu 700-lecia urodzin w Kowalu króla Kazimierza III Wielkiego.
3. Nawiązanie do idei „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” w kontekście zmian zachodzących w Polsce i Europie w końcu XX i na początku XXI wieku.
4. Wspieranie działań zmierzających do popularyzacji dorobku polskich rodzin królewskich okresu średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem czasów panowania króla Kazimierza III Wielkiego.
5. Koordynacja współdziałania jednostek samorządu terytorialnego zmierzająca do podtrzymania i upowszechnienia wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych oraz gospodarczych grodów zawdzięczających swoje powstanie lub odbudowę królowi Kazimierzowi III Wielkiemu.
6. Podejmowanie działań zmierzających do trwałego udokumentowania spuścizny dziejowej powstałej w czasach panowania króla Kazimierza III Wielkiego.
7. Udostępnienie możliwości wymiany informacji między jednostkami samorządu terytorialnego, które powstały w czasach panowania króla Kazimierza III Wielkiego.
8. Konsolidacja instytucji, organizacji i innych podmiotów, które mają za swojego patrona króla Kazimierza III Wielkiego.
9. Popularyzowanie wiedzy o czasach panowania Piastów.
10. Opracowanie i udostępnienie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów mających za swojego patrona króla Kazimierza III Wielkiego strony internetowej.
11. Wydanie albumowej publikacji poświęconej czasom króla Kazimierza III Wielkiego, prezentującej jego spuściznę oraz czasy współczesne jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
12. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dotyczących upamiętnienia i popularyzacji osoby króla Kazimierza III Wielkiego z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi.
13. Prowadzenie działalności typu pożytku publicznego objętej celami statutowymi, w tym również zlecanych przez organy administracji publicznej.

§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
l . Wymianę doświadczeń w zakresie wykonywania zadań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami, członkami Stowarzyszenia.
2. Prowadzenie prac badawczych dotyczących czasów panowania króla Kazimierza III Wielkiego.
3. Prowadzenia prac informacyjnych i konsultacyjnych, mających na celu wspólne rozwiązania problemów poszczególnych dziedzin działania Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej dotyczącej problematyki działania Stowarzyszenia i jego członków.
5. Podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych mających znaczenie dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia i interesów jego członków.
7. Inicjowanie i wspieranie współpracy w zakresie popularyzacji idei kazimierzowskiej z innymi krajami i ośrodkami.


Rozdział II
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Rzeczywistych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

§ 7
Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, a także inny podmiot niemający osobowości prawnej.

§ 8
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą być: polska i zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje udział w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 9
1. Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Rada Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Godność członka honorowego nadawana jest w drodze uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Rady Stowarzyszenia.

§ 10
Członek rzeczywisty uczestniczy w posiedzeniach Zebrania Członków Stowarzyszenia, osobiście lub za pośrednictwem swojego pełnomocnika.

§ 11
Desygnowanie przedstawiciela – członka wspierającego Stowarzyszenia dokonują organy jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotu noszącego imię króla Kazimierza III Wielkiego w drodze obowiązujących przepisów ustaw ustrojowych i statutów.

§ 12
1. Zmiana przedstawiciela członka wspierającego powinna być niezwłocznie zgłoszona Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia wybrany do pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia pełni ją do czasu utraty mandatu lub odwołania go przez Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 13
Członek rzeczywisty ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszania.
2. Korzystać z poparcia Stowarzyszenia w działaniu zgodnym z jego celami.
3. Zgłaszać wnioski i opinie do władz Stowarzyszenia.
4. Otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia.

§ 14
Do obowiązków członka rzeczywistego należy:
1. Uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Udzielanie pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań statutowych.
3. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Opłacanie składek członkowskich.

§ 15
1. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia
oraz otrzymywać informacje o jego działalności.
2. Członek wspierający obowiązany jest opłacać składkę członkowską.

§ 16
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia,
b. skreślenia z listy członków przez Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu zalegania składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat,
c. wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz podejmowania działań sprzecznych z celem Stowarzyszenia dokonanego przez Radę Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia,
d. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Rozdział III
Władze stowarzyszenia

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Rada Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 18
1. Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia na 3 tygodnie przed terminem zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zawiadomienie musi zawierać informację o drugim terminie Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Radę Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
5. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Radę:
a. z własnej inicjatywy,
b.  na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
6.  Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno być zwołane w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych, z wyjątkiem spraw określonych w § 19 ust. 6 i 8 Statutu.
8. Zebranie Członków Stowarzyszenia może przyjąć Regulamin określający tryb procedowania i przyjmowania uchwał.

§ 19
Do kompetencji Zebranie Członków Stowarzyszenia należy:
1. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Wybór i odwołania Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
5. Uchwalenie ordynacji wyborczej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zebrania Członków Stowarzyszenia.
8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 20
1. Rada Stowarzyszenia składa się z 15 osób.
2. Rada wybiera ze swojego grona prezydium w składzie: przewodniczący, 2 zastępców, sekretarz i 3 członków prezydium.
3. Rada Stowarzyszenia może przyjąć regulamin określający tryb procedowania i przyjmowania uchwał.

§ 21
Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:
1. Ustalenie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
2. Ustalenie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia.
3. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej oraz zasad pozyskiwania i rozdziału środków finansowania Stowarzyszenia.
4. Uchwalenie regulaminu prac Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

§ 22
1. Rada może tworzyć komisje i zespoły problemowe oraz terytorialne jako jej organy pomocnicze.
2. Do komisji i zespołów problemowych mogą być powołane przez Radę osoby spoza Stowarzyszenia.

§ 23
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż 2 raz w roku.
2. W posiedzeniu Rady ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym prezes Zarządu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 24
1. Zarząd Stowarzyszenia może liczyć do 7 osób i składa się z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika i 2 członków zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c. przedkładanie Radzie Stowarzyszenia proponowanej struktury organizacyjnej oraz zasad pozyskiwania finansów dla Stowarzyszenia,
d. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e. przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych na rzecz Stowarzyszenia,
f. przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
3. Zarząd Stowarzyszenia może przyjąć Regulamin określający tryb procedowania i przyjmowania uchwał.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech przedstawicieli.
2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości i prawidłowości wydatków,
b. badanie bilansu finansowego oraz sprawozdań i wniosków Zarządu co do stanu finansowego Stowarzyszenia,
c. kontrolowanie działalności statutowo-merytorycznej Stowarzyszenia,
d. składanie Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
4.  Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów Stowarzyszenia na każde żądanie.
5. Komisja Rewizyjna może przyjąć Regulamin określający tryb procedowania i przyjmowania uchwał.

§ 26
1. Wybór pierwszych władz Stowarzyszenia powinien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od daty zarejestrowania Stowarzyszenia w sądzie.
2. Czteroletnia kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru trwa do czasu wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Zgromadzenie Stowarzyszenia może podjąć inną uchwałę w sprawie innej formy głosowania.

§ 27
W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Rada Stowarzyszenia może powołać nowego, do czasu najbliższego Zebrania Członków, z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/5 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 28
Nie można łączyć członkostwa w organach, o których mowa w § 17 pkt 2-4.

§ 29
Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia

§ 30
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z datków publicznych.

§ 31
1. Do zawierania umów, udzielenia pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Zasady gospodarki majątkowej i zaciągania zobowiązań określa regulamin gospodarki
finansowej uchwalany przez Radę Stowarzyszenia.

Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32
Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 33
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określić sposób likwidacji, likwidatorów i przeznaczenie majątku powstałego po likwidacji Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 34
Stowarzyszenie używa stempla o treści:

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego
87-820 Kowal ul. Zamkowa 4
woj. kujawsko-pomorskie

oraz okrągłej pieczęci z wizerunkiem popiersia króla Kazimierza Wielkiego z napisem:

Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

§ 35
Pierwsze Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu wyboru przewidzianych w Statucie władz Stowarzyszenia zwoła Komitet Założycielski.

Skomentuj