Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Regulamin

Regulamin Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego

 

§ 1.
1. Regulamin określa zadania i liczebność składu Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (dalej Kapituła) oraz sposób podejmowania uchwał w tych sprawach.

2. Siedzibą Kapituły jest siedziba Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (dalej SKKW).
3. Miejsce obrad Kapituły i datę dzienną każdorazowo ustala przewodniczący Kapituły, o czym informuje Zarząd SKKW.

§ 2
1. Zarząd SKKW, w porozumieniu z prezydium Rady SKKW, nominuje pięcioosobowy skład Kapituły.
2. Czasookres funkcjonowania członków Kapituły jest zgodny z kadencją władz SKKW.
3. Członkostwo w Kapitule wygasa z chwilą:
a. śmierci członka,
b. rezygnacji,
c. oraz na wniosek Kapituły, w drodze uchwały Zarządu SKKW.
4. Cały skład Kapituły może odwołać Zarząd SKKW w porozumieniu z prezydium Radą SKKW.

§ 3
1. Członkowie Kapituły na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy stanowią prezydium Kapituły.
2. Zmiany w składzie Kapituły następują z powodu:
a. śmierć członka,
b. rezygnację z funkcji,
c. odwołania przez członków Kapituły drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
3. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, podpisuje korespondencję, protokóły z posiedzeń, legitymacje, dyplomy i inne dokumenty wydane na podstawie uchwał Kapituły.
4. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w przypadku jego nieobecności.
5. Obowiązkiem sekretarza jest opracowanie pod względem formalnym wniosków, które mają być rozpatrywane przez Kapitułę, sporządzanie i podpisywanie protokołów posiedzeń, wszelkich dokumentów wydanych na podstawie uchwał Kapituły oraz prowadzenie korespondencji.
6. Sekretarz (lub inny wyznaczony przez przewodniczącego członek Kapituły) referuje wnioski odznaczeniowe.

§ 4
Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeby.

§ 5
Kapituła rozpatruje wnioski o nadanie:
1. Medalu Króla Kazimierza Wielkiego,
2. „Godności Honorowego Członka Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego”,
3. oraz wnioskuje o nadanie członkom SKKW odznaczeń państwowych.

§ 6
Wzory wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz resortowych zawarte są w odpowiednich przepisach.

§ 7
1. Wzór wniosku, o których mowa w § 5, pkt 1 i 2, stanowi załączniki nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Wzór medalu, o których mowa w § 5, pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wzór „Godność Honorowy Członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego”, o których mowa w § 5, pkt 2, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Wzór dyplomu do medalu, o którym mowa w § 5, pkt 1 dla podmiotów wyszczególnionych w § 9, pkt 1a, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 8
Medal, o którym mowa § 5, pkt 1 posiada dwie klasy:
1. Medal Króla Kazimierza Wielkiego,
2. Złoty Medal Króla Kazimierza Wielkiego.

§ 9
1. Do Medalu Króla Kazimierza Wielkiego:
a. dla miejscowości, organizacji, szkół oraz innych podmiotów zbiorowych wydawany jest dyplom;
b. dla osób fizycznych wydawana jest legitymacja.
2. Do „Godności Honorowego Członka Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego” wydawany jest dyplom.

§ 10
„Godność Honorowego Członka Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego” nadaje się za wybitne zasługi wniesione na rzecz SKKW, albo za krzewienie idei Kazimierzowskiej.

§ 11
1. Medal Króla Kazimierza Wielkiego nadaje się zbiorowym i indywidualnym członkom SKKW za zasługi dla Stowarzyszenia oraz osobom fizycznym, stowarzyszeniom, fundacjom i instytucjom za:
a. zaangażowaną, długotrwałą pracę na rzecz SKKW;
b. popularyzację zagadnień związanych z Kazimierzem Wielkim i jego czasami;
c. znaczące prace badawcze, publicystyczne i wydawnicze dotyczące problematyki Kazimierzowskiej;
d. troskę o materialną spuściznę po królu Kazimierzu Wielkim;
e. osiągnięcia w rozwoju miejscowości Kazimierzowskich;
f. podtrzymywanie i upowszechnienia tradycji historycznych, kulturalnych oraz gospodarczych ośrodków związanych z Kazimierzem Wielkim;
g. kultywowanie i popularyzowanie tradycji Kazimierzowskich wśród dzieci i młodzieży;
h. inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Złoty Medal Króla Kazimierza Wielkiego nadaje za wyjątkowo szczególnie osiągnięcia.
3. Medal Króla Kazimierza Wielkiego, jak i Złoty Medal Króla Kazimierza Wielkiego może być nadawany pośmiertnie.

§ 12
Wnioskodawcami wyróżnień wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu mogą być:
1. Rada SKKW,
2. Zarząd SKKW,
3. Komisja Rewizyjna SKKW,
4. Kapituła Odznaczeń Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego,
5. inne podmioty związane z dokumentowaniem i upowszechnianiem czasów oraz dorobku Kazimierza Wielkiego.

§ 13
1. Wnioski o nadanie wyróżnień wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu przesyłane winny być na adres siedziby Zarządu SKKW.
2. Wnioski o nadanie wyróżnienia mogą być składane w dowolnym terminie, i będą rozpatrywane dwa razy w roku.
3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych przez wnioskodawcę, Kapituła może rozpatrzyć wnioski w innym terminie.

§ 14
1. Dla ważności uchwał Kapituły niezbędna jest obecność co najmniej jej trzech członków, w tym jednego członka Prezydium.
2. Tryb podejmowania decyzji przez Kapitułę ma charakter jawny, chyba że jej członkowie zadecydują inaczej.
3. Uchwały Kapituły przyjmowane są zwykłą większością głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Kapituły lub – pod jego nieobecność – prowadzącego obrady Kapituły.
5. Członkowie Kapituły, nie biorący udziału w obradach, mogą wyrazić swoje stanowisko w sprawie nadania wyróżnienia za pośrednictwem nośników elektronicznych pozwalających na wydrukowanie treści decyzji.
6. W obradach Kapituły, z głosem doradczym, udział brać mogą upoważnieni członkowie prezydium Rady SKKW i członkowie Zarządu SKKW.

§ 15
1. Członkowie Kapituły w sprawach przyznania odznaczeń są niezawiśli.
2. Kapituła może:
a. nadać wyróżnienie zgodnie z wnioskiem,
b. nadać wyróżnienie wyższego stopnia po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy,
c. zażądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub złożenia stosownych wyjaśnień,
d. odroczyć podjęcie decyzji,
e. odmówić nadania odznaczenia, powiadamiając o tym wnioskodawcę,
f. wnioskować do Zarządu SKKW o odebranie wyróżnienia.
3. Medal Króla Kazimierza Wielkiego, danej klasy, nadaje się jednokrotnie.
4. Decyzja Kapituły wymaga pisemnego uzasadnienia i jest ostateczna.

§ 16
1. Ponowny wniosek dotyczący osoby lub instytucji, co do której zapadła decyzja odmawiająca wyróżnienia, może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty odmowy.
2. Kapituła może odstąpić od tej zasady tylko w szczególnie uzasadnionym przypadku.

§ 17
Kapituła przesyła protokół z obrad wraz z wnioskami na adres siedziby SKKW.

§ 18
Wydatki związane z działalnością Kapituły oraz koszty wyróżnień wymienionych § 5, pkt 1 i 2, są pokrywane z budżetu SKKW.

§ 19
1. Kapituła posługuje się pieczęcią okrągłą z logo SKKW i napisem w otoku „Kapituła Odznaczeń Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego”.
2. Przewodniczący Kapituły podłużną pieczątką imienną z napisem „Przewodniczący Kapituły Odznaczeń SKKW”, tytuł naukowy i imię i nazwisko.
3. Sekretarz Kapituły podłużną pieczątką imienną z napisem „Sekretarz Kapituły Odznaczeń SKKW”, tytuł naukowy i imię i nazwisko.

§ 20
1. Legitymacje są numerowane, opatrzone napisem SKKW oraz okrągłą pieczątką Kapituły.
2. Legitymacje i dyplomy podpisuje prezes SKKW oraz przewodniczący Kapituły.
3. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia legitymacji na wniosek wyróżnionego może być wydany duplikat.

§ 21
1. Wyróżniony traci odznaczenie w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny środka karnego – pozbawienia praw publicznych oraz kary więzienia.
2. O pozbawieniu wyróżnienia Kapituła czyni odpowiednią adnotację w kartotece, a także zawiadamia o tym pozbawionego odznaczenia i równocześnie Żąda zwrotu odznaczenia oraz legitymacji.

§ 22
1. Oryginały akt i innych dokumentów związanych z działalnością Kapituły przechowuje się w siedzibie Zarządu SKKW.
2. Kserokopie i odpisy dokumentów wymienionych w § 22, pkt 1 winny być przechowywane u sekretarza kapituły.
3. Akta Kapituły obejmują:
a. wnioski o wyróżnienia wypełnione treścią i opatrzone datą uchwały,
b. protokóły z posiedzeń Kapituły,
c. wykaz osób odznaczonych,
d. komputerową kartotekę wyróżnionych zawierającą: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania, wnioskujący, datę uchwały Kapituły oraz numer legitymacji.

§ 23
1. Dekoracji wyróżnieniami SKKW w sposób uroczysty dokonują:
a. prezes, wiceprezesi Zarządu SKKW, sekretarz generalny SKKW;
b. przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz lub członek Prezydium Rady SKKW; przy udziale członka Prezydium Kapituły.
2. Medal Króla Kazimierza Wielkiego, „Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego” oraz inne wyróżnienia winny być wręczane w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach podczas imprez
i uroczystości związanych z Kazimierzem Wielkim.

Załączniki:
1. Wzór Medalu Króla Kazimierza Wielkiego.
2. Wzór wyróżnienia „Godność Członek Honorowy Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego”.
3. Formularz wniosku o wyróżnienie.
4. Wzór dyplomu do Medalu Kazimierza Wielkiego dla członków zbiorowych oraz innych podmiotów zasłużonych dla krzewienia idei Kazimierzowskiej.

Skomentuj