Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Komisji rewizyjnej

   

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA KRÓLA
KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA 2022 ROK

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego działająca w składzie:

 • Wojciech Rudziński – przewodniczący
 • Andrzej Wojciech Lewandowski – sekretarz
 • Arkadiusz Ciechalski – członek.

Na zebraniu w Kowalu w dniu 25.05.2023 r. w obecności pani Agnieszki Szefler –księgowej Stowarzyszenia = komisja sprawdziła działalność finansową Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego za rok 2022. Członkami Stowarzyszenia są: 27 miast i miejscowości, 19 szkół i organizacji oraz 90 osób fizycznych.

Stan środków pieniężnych na początku roku – 24 723,00
stan środków na koncie BS w Kowalu na dzień 1.01.2022 – 24 723,00
– stan gotówki w kasie skarbnika – 00,00

Przychody ze:                                                                                                              
– składek członkowskich – 31 287,00                                                                                              
– darowizn pieniężnych – 31 287,00                                                                                                
– wystawionych rachunków – 0,00

Koszty: 15 980,88                                                                                                                        

 • druk książek („Zapiski Kazimierzowskie”) – 3218,40
 • zakup domeny – 1084,86
 • usługi (prace zlecone) – 760,14
 • nagrody dla osób pracujących na rzecz Stowarzyszenia – 2500,00
 • nagrody na konkursy – 00,00
 • zakup materiałów i wyposażenia- 5671,18
 • delegacje – 0,00
 • prowizje i opłaty pocztowe – 2746,30.

Należności niepłaconych składek za 2022 r. – 1720,00
(100 zł + 54 x 30 zł =1720 zł)

Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r. wynosi: – 40 029,12

– stan środków na koncie BS w Kowalu na dzień 31.12.202 r. – 40.029,12
(na podstawie wyciągu bankowego)

– stan gotówki w kasie u skarbnika – 0,00

Wynik finansowy za 2022 rok (przychody – koszty) zamknął się zyskiem – 15 306,12 zł

Komisja Rewizyjna dokonała analizy dowodów księgowych i stwierdziła prawidłowość dokonywanych operacji finansowych i wydatków w roku finansowym 2022. Rachunki i dokumenty księgowe są prawidłowo opisane z celowością wydatków i zatwierdzone przez upoważnione osoby.

Komisja sprawdziła bilans SKKW na dzień 31.12.2022 r. oraz rachunek zysku i strat za okres 01.01 – 31.12.2022 r. Ponadto Komisja przeanalizowała wpłaty składek członkowskich za rok 2022 i stwierdziła zaległości:

– miast – 0
– instytucji i szkół – 1
– indywidualnych członków – 54.

Za rok 2023 na dzień 25.05. wpłaciło składki:
– 27 miast i miejscowości
– 14 szkół i instytucji
– 26 indywidualnych członków.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zebrania Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2022.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

(-) Wojciech Rudziński
(-) Andrzej Wojciech Lewandowski
(-) Arkadiusz Ciechalski

Kowal, dnia 25.05.2023 r.

_________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA
KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA 2021 ROK

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego działająca w składzie:

 1. Wojciech Rudziński – przewodniczący
 2. Andrzej Lewandowski – sekretarz
 3. Arkadiusz Ciechalski – członek

Na zebraniu w Kowalu w dniu 10.06.2022 roku w obecności Agnieszki Szefler – księgowej stowarzyszenia, sprawdziła działalność finansową Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego za rok 2021:

Członkami Stowarzyszenia są: 28 miast i miejscowości, 23 szkół i organizacji oraz 91 osób fizycznych.

Stan środków pieniężnych na początku roku 19.581,41 zł:

– stan środków na koncie BS w Kowalu na dzień 1.01.2021 – 18.500,65 zł,

– stan gotówki w kasie u skarbnika – 1.080,76 zł.

Przychody: 30.370,00 zł:

– składek członkowskich – 30.370,00 zł,

– darowizny pieniężne – 0,00 zł,

– wystawione rachunki – 0,00 zł.

Koszty: 24.147,65 zł:

– druk książek – 7.905,60 zł,

– zakup domeny – 938,48 zł,

– usługi (prace zlecone) – 2.722,00 zł,

– nagrody dla osób pracujących na rzecz Stowarzyszenia – 3.497,51 zł,

– nagrody na konkursy – 5.000,00 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia – 1174,91 zł,

– delegacje – 0,00 zł,

– prowizje i opłaty pocztowe – 2.909,51 zł.

Należności niepłaconych składek za 2021r. 2.740,00 zł

(1000 zł + 3 x 100 zł + 48 x 30 zł =2740 zł)

Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. wynosi: 24.723,00 zł:

– stan środków na koncie BS w Kowalu na dzień 31.12.2021 r.

24.723,00 zł (na podstawie wyciągu bankowego),

– stan gotówki w kasie u skarbnika – 0,00 zł

Wynik finansowy za 2021 rok (przychody – koszty) zamknął się zyskiem 6.222,35 zł.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy dowodów księgowych i stwierdziła prawidłowość dokonywanych operacji finansowych i wydatków w roku finansowym 2021. Rachunki i dokumenty księgowe są prawidłowo opisane z celowością wydatków i zatwierdzone przez upoważnione osoby.

Komisja sprawdziła bilans SKKW na dzień 31.12.2021 roku oraz rachunek zysku i strat za okres 01.01. – 31.12.2021 roku.

Ponadto Komisja przeanalizowała wpłaty składek członkowskich za rok 2021 i stwierdziła zaległości:

– miast – 1,

– instytucji i szkół – 3,

– indywidualnych członków – 48.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zebrania członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2021.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

(-) Wojciech Rudziński
(-) Andrzej Lewandowski
(-) Arkadiusz Ciechalski

Kowal, dnia 10.06.2022 r.

_________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA
KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA 2018 ROK

 

Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Rudziński, który odczytał protokół z posiedzenia komisji w składzie: Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz, (Andrzej Borucki z Łęczycy nie uczestniczył w posiedzeniu, zrezygnował z członkostwa w komisji) z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów, która odbyła się w Łęczycy 7 VI 2019 r.
Po dokonaniu analizy dowodów księgowych komisja stwierdziła, że na początku 2018 r. stan środków pieniężnych w kasie wynosił 11 171,05 zł. Przychody stanowiły składki członkowskie w kwocie – 28 245,00 zł, a wydatki stanowiły kwotę – 26 844,00 zł. Na koniec 2018 r. środki finansowe wyniosły 5 215,05 zł, z tego na koncie w Banku Spółdzielczym w Kowalu była kwota – 2 972, 48 zł oraz w gotówce u skarbnika 2 242,57 zł. Komisja stwierdziła, że znaczna część członków, zwłaszcza indywidualnych, ma zaległości z płaceniem składek z kliku lat, a ich łączne zadłużenie wynosi – 5 425,00 zł. Do nich należały 2 miasta i miejscowości – 3 000, 00 zł; 8 instytucji i szkół – 1 300,00 zł oraz 45 członków indywidualnych – 1 125,00 zł.

Komisja stwierdziła, że operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane
i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo przez Annę Radzikowską.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu oraz Rady SKKW w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku
o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Komisja pozytywnie oceniła także działalność skarbnik Krystyny Pawlak, która od początku piastowania swojej funkcji, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

(-) Wojciech Rudziński
(-) Andrzej Lewandowski
(-) Arkadiusz Ciechalski

Łęczyca, dnia 7.06.2019 r.

_________________________________________________________________________

 

WYCIĄG Z PROTOKOŁU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ODBYTEGO
23 VI 2017 ROKU

Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność skarbnik Stowarzyszenia Krystyny Pawlak – wicestarosty powiatu łęczyckiego, sprawozdanie finansowe zostało złożone do protokołu zebrania walnego. Jego najważniejsze elementy dotyczące bilansu SKKW za 2016 r. przedstawiają się następująco:

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: Na aktywa stowarzyszenia składają się aktywa obrotowe, które obejmują środki pieniężne znajdujące się na bankowym rachunku bieżącym w wysokości 15.246,60 zł oraz środki pieniężne znajdujące się w kasie w wysokości 864,56 zł.

Po stronie pasywów stowarzyszenia zapisano, że wynik finansowy netto za rok obrotowy wynosi – 1.339,20 zł.

2. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

Na przychody stowarzyszenia w roku obrotowym 2016 r. składają się:

a) przychody określone statutem w całości przeznaczone na działalność statutową:

– składki brutto określone statutem – 34.535,00 zł,

– darowizny pieniężne – 7.000,00 zł,b) przychody finansowe (wystawione rachunki) – 774,00 zł.

 1. Informacje o strukturze kosztów: Wszystkie koszty poniesione przez stowarzyszenie w roku obrotowym 2016 r. przypadają na działalność statutową. Na koszty stowarzyszenia składają się:
  a) zakup materiałów i wyposażenia – 26.277,96 zł, w tym: druk książek – 10.910,00 zł, druk kalendarzy – 7.582,95 zł, reklama – 3.864,00 zł,
  b) usługi (prace zlecone) – 2.495,00 zł.
  c) pozostałe koszty, w tym: zakup nagród – 9.292,66 zł, delegacje – 1.406,65 zł, prowizje i opłaty pocztowe, koperty – 4.226,01 zł.
 2. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych: Zobowiązania 2016 r. wynoszą: 9.145,36 zł: FV 0029/12/2016/FVS – 7.582,95 zł, FV 30815/FVS/2016 – 139,00 zł, FV 8736/001/2016 – 943,41 zł.

Zobowiązania 2015 r. wynoszą 480,00 zł.

– Kwota wszelkich należności finansowych: 10.232,00 zł,

– Dane o źródłach i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy wykorzystywany jest zgodnie ze statutem stowarzyszenia.

Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Stowarzyszenie nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 

Wojciech Rudziński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKKW, odczytał sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów oraz innych źródłowych dokumentów, które miało miejsce w Łęczycy w dniu 30 maja 2017 r.

Po wnikliwej analizie dowodów i dokumentów księgowych, komisja oceniła pozytywnie pracę skarbnik i księgowej SKKW, które dobrze wywiązały się z powierzonych funkcji. Komisja stwierdziła, że operacje finansowe oraz rachunki były prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa nie budziła formalnych i merytorycznych zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła także całokształt działalności statutowej i merytorycznej Zarządu SKKW w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. Dyskusji nad sprawozdaniem nie było, co było pozytywnie przyjęte przez uczestników zebrania oraz świadectwem dobrej pracy członków Zarządu SKKW. W głosowaniu jawnym członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi SKKW za okres sprawozdawczy.

Protokółował: (-) Wojciech Nawrocki

_________________________________________________________________________

Skomentuj