Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Członków

Walne Zebrania SKKW

XVII Walne Zebranie Członków SKKW

odbyte w dn. 15 VI 2023 r. w Kole, woj. łódzkie

 

Do Koła licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia z odległych stron Polski m.in.z Goliny, Gostynina, Chocza, Kowala, Kruszwicy, Łęczycy, Słubicy Dobrej, Sępólna Krajeńskiego, Szydłowa, Torunia, Włocławka, którymi są osoby prywatne, szkoły, instytucje oraz miejscowości związane z działalnością króla Kazimierza Wielkiego. Gospodarzem walnego zebrania był Urząd Miasta Koło na czele z burmistrzem – dr n. hum. Krzysztofem Witkowskim. Miasto od 9 lat jest członkiem instytucjonalnym SKKW.

Zebranie otworzył Eugeniusz Gołębiewski, prezes Stowarzyszenia – który powitał przybyłych uczestników zebrania, w tym członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapiski Kazimierzowskie” oraz zaproszonych gości. Przekazał serdeczne pozdrowienia od nieobecnych członków Stowarzyszenia, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w zebranie, m.in. od prof. dr. hab. Antoniego Barciaka z UŚ w Katowicach, od Renaty Nowakowskiej – dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu, od dr. Lecha Łbika z Bydgoszczy, od Sławomira Brodzińskiego z Będzina, od płk. rez. Eugeniusza Orzechowskiego – byłego dowódcy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wojciecha Przybyszewskiego – zastępcy przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich” z Warszawy.

Następnie przekazał głos gospodarzowi miasta burmistrzowi – dr. Krzysztofowi Witkowskiemu, który w imieniu własnym i pracowników urzędu przywitał uczestników zebrania, po czym zapoznał z historią miasta oraz dokonał promocji walorów turystycznych. W wystąpieniu  podkreślił jego rozwój z uwzględnieniem budowy nowoczesnej ciepłowni geotermalnej wraz z płynącymi korzyściami dla miasta i mieszkańców po jej uruchomieniu. Wiele miejsca poświęcił prowadzonym pracom konserwatorskim na terenie ruin kolskiego zamku, gdzie w niedalekiej przyszłości planowana jest budowa galerii widokowej. Na koniec życzył owocnych obrad i miłego pobytu w Kole. Dla każdego uczestnika zebrania gospodarz przygotował niespodziankę w postaci publikację pt. „Księga landwójtowsko-ławnicza Koła 1480 – 1544” autorstwa prof. Marcina Starzyńskiego oraz foldery promujące Koło, jego zabytki i walory  historyczno-turystyczne autorstwa dr. Krzysztofa Witkowskiego i członka SKKW Tomasza Nuszkiewicza.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie proponowanego porządku obrad, który w głosowaniu jawnym został jednomyślnie przyjęty.

Program obejmował następujące punkty do realizacji:

 1. Powitanie uczestników zebrania przez E. Gołembiewskiego i K. Witkowskiego.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad w tym:

5.1. sprawozdanie z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od 22 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.,

5.2. sprawozdanie finansowe skarbnika SKKW,

5.3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKKW,

5.4. dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad absolutorium dla Zarządu SKKW,

5.5. przyjęcie sprawozdania: zarządu, skarbnika i komisji rewizyjnej,

5.6. wolne wnioski,

5.7. podjęcie uchwał i wniosków.

 1. Zamknięcie obrad

Przewodniczącym zebrania został wybrany – E. Gołembiewski, a obowiązki protokolanta powierzono Wojciechowi Nawrockiemu z Gołaszewa. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: przewodniczący – Arkadiusz Ciechalski z Kowala, członkowie Karol Bednarek z Kowal oraz Tadeusz Biniewicz z Gostynina. Realizując przyjęty porządek zebrania E. Gołembiewski stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz Zarządu SKKW za okres od 22 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. Sprawozdanie było przedstawione w formie prezentacji multimedialnej.

 • Pierwszym wydarzeniem, które znalazło się w prezentacji, było XVI Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SKKW w królewskim Będzinie, gdzie członkowie Stowarzyszenia obradowali w Sali Wodzów Pałacu Miroszewskich.
 • Trzy dni później odbył się w Kowalu i w jego pobliżu III Maraton Kolarski im. Króla Kazimierza Wielkiego, w którym udział brali profesjonaliści, amatorzy oraz dzieci z rodzicami.
 • W kolejnym punkcie prezes poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego śp. Grzegorza Mokrzyckiego z Koła, aktywnego członka SKKW, lokalnego patrioty, działacza społecznego i kulturalnego, propagatora historii i tradycji Koła, który walnie przyczynił się do przynależności miasta do SKKW.
 • Kolejnym wydarzeniem, które zostało odnotowane w sprawozdaniu było wręczenie nagrody z rąk Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy w I edycji Konkursu „Razem dla Seniorów” w dniu 25 października dla członkini Rady SKKW Bożeny Sałacińskiej z Bydgoszczy na Wielkiej Gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Przy okazji tego wydarzenia E. Gołembiewski podniósł na form walnego zebrania brak kontynuacji obchodów imienin króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Z bliżej niewiadomych powodów nie odbyły się w tym roku, a przecież wieloletnią tradycją Stowarzyszenia, są uroczyste obchody urodzin pod pomnikiem króla w Kowalu, a imienin pod pomnikiem w Bydgoszcz, które na trwałe wpisały się w statutową działalność.
 • Kolejnym odnotowanym wydarzeniem była uroczystość w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Kowalu, której bohaterem był śp. Jerzy Giergielewicz – jak podkreślił E. Gołembiewski, jeden z najbardziej aktywnych członków SKKW z Włocławka, autor wielu publikacji, artykułów w periodyku pt. „Zapiski Kazimierzowskie”, kowalanin z urodzenia, Honorowy Obywatel Miasta Kowala. Po jego śmierci uchwałą Rady Miasta został wybrany na patrona Biblioteki Miejskiej w Kowalu. W tym samym dniu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem J. Giergielewicza na frontonie budynku biblioteki. Jej autorem i wykonawcą jest Tadeusz Biniewicz – członek SKKW z Gostynina, a zarazem rzeźbiarz  kowalskiego pomnika króla Kazimierza Wielkiego. Z tej okazji władze samorządowe królewskiego miasta wydały książkę o patronie biblioteki pt. „Jerzy Giergielewicz kustosz historii miasta Kowala”, której autorkom jest Anna Marcinkowska – członkini i kronikarz wydarzeń SKKW z Kowala. Promocja książki odbyła się bezpośrednio po odsłonięciu tablicy w Sali Kameralnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Kolejnymi wydarzeniami w dniu 3 czerwca 2023 r. był Jarmark Kazimierzowski w Kowalu, który od wielu lat na stałe wpisany jest w działalność kulturalną kowalskiego społeczeństwa. Wzięli w nim liczny udział mieszkańcy, uczniowie szkół ze swoimi rodzinami, przedstawiciele samorządu oraz instytucji i organizacji społecznych królewskiego miasteczka, którzy zaprezentowali się podczas przemarszu przez miasto w historycznych strojach z epoki kazimierzowskiej, z miejsca zbiórki pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego, gdzie zostały złożone kwiaty. Przez cały dzień piknikowi towarzyszyły na scenie liczne występy lokalnych artystów, w tym znanego i cenionego zespołu muzycznego Kombi. W tym samym czasie w sali remizy OSP odbywał się 10. Jubileuszowy Turniej Szachowy im. Króla Kazimierza Wielkiego, w którym wzięło udział 60 szachistów, przybyłych do Kowala z różnych miasta i miejscowości z terenu całego kraju.

Na zakończenie prezentacji dokonań SKKW w okresie sprawozdawczym, E. Gołembiewski stwierdził, że w omawianym okresie Zarząd odnotował mniej wydarzeń z udziałem członków SKKW, niż w latach ubiegłych. Było to niewątpliwie spowodowane brakiem informacji, które nie spłynęły do Zarządu, a w związku z tym nie znalazły się w omawianym sprawozdaniu. Przyczyną tego zjawiska było z pewnością pokłosie pandemii COVID-19. Jak podkreślił prezes – o tym – że Stowarzyszenie jest i funkcjonuje przez cały rok świadczy chociażby wydawany co roku kalendarz autorstwa A. Marcinkowskiej, który dociera do każdego członka Stowarzyszenia. Ponadto dwa razy w roku wydawany jest periodyk pt. „Zapiski Kazimierzowskie”, w którym członkowie SKKW mają możliwość zamieszczenia swoich artykułów związanych z krzewieniem idei kazimierzowskich oraz opisujących wydarzenia z działalności statutowej SKKW. Wszystkie prace z tym związane, członkowie Kolegium Redakcyjnego „ZK”, jak i autorzy tekstów wykonują pro publico bono.

Z tej okazji w sposób szczególny prezes SKKW podziękował za społeczną pracę z imienia i nazwiska wszystkim członkom Kolegium Redakcyjnego, którzy współpracują w następującym składzie: dr Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Wojciech Przybyszewski z Warszawy – zastępca przewodniczącego oraz członkowie Arkadiusz Ciechalski z Kowala, dr Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa, Sławomir Brodziński z Będzina i dr arch. Piotr Adam Zaniewski ze Szczecina.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wojciecha Rudzińskiego. Z powodu problemów zdrowotnych i nieobecności skarbnik Krystyny Pawlak z Łęczycy nie zostało przedstawione sprawozdanie w tym zakresie. Przewodniczący KR przedstawił protokół kontroli przeprowadzonej 25 maja 2023 r. przez komisję w składzie Wojciech Rudziński, Arkadiusz Ciechalski i Andrzej Lewandowski. W nim szczegółowo opisano przychody i rozchody Stowarzyszenia, które jako księgowa ewidencjonuje Agnieszka Szefler. Komisja dokonał wnikliwej analizy dowodów księgowych, stwierdzając prawidłowość dokonywanych operacji oraz ich księgowania.  Sprawozdanie obejmowało okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. W omawianym okresie dochody Stowarzyszenia składały się z jednego źródła finansowania, były to składki członkowskie od 140 podmiotów, które w 2022 r. przyniosły dochód w kwocie – 31 287,00 zł. Stan środków na koncie w Banku Spółdzielczym w Kowalu na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 24 723,00 zł. Na wydatki złożyły się zakup domeny – 1084,86 zł, druk periodyku „Zapiski Kazimierzowskie” – 3218,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5671,18 zł, prowizje i opłaty pocztowe – 2746,30 zł, usługi i prace zlecone – 760,14 zł oraz nagrody dla osób pracujących na rzecz Stowarzyszenia w kwocie – 2500,00 zł. Łącznie wydatki stanowiły kwotę – 15 980,88 zł. Stan środków pieniężnych na koncie w banku na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł – 40 029,12 zł.

Jak podkreślił przewodniczący komisji, bilans finansowy za 2022 r. zamknął się zyskiem w kwocie – 15 306,12 zł. Komisja Rewizyjna przeanalizowała wpłaty składek członkowski za omawiany okres stwierdzając, że zaległości z tego tytułu wynoszą – 1720,00 zł. Najwięcej, bo aż 54 członków indywidualnych zalega ze składką członkowską w kwocie – 30,00 zł, co stanowi – 1620,00 zł i jedna szkoła/instytucji ze składką – 100,00 zł. Przewodniczący z satysfakcją podkreślił, że kondycja finansowa Stowarzyszenia jest dobra, zamykając się kwotą – 55 335,24 zł. Na zakończenie sprawozdania komisja stwierdziła, że do 25 maja 2023 r. składki członkowskie wpłynęły od 27 – miast i miejscowości, od 14 – szkół i instytucji oraz od 26 – członków indywidualnych.

Komisja pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu SKKW w okresie sprawozdawczym, wnioskując do członków walnego zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKKW w załączniku do niniejszego protokołu.

Zabierając głos w dyskusji nad sprawozdaniami prezes E. Gołembiewski zwrócił się do obecnych na zebraniu członków – przedstawicieli instytucji i miast z prośbą o przekazywanie informacji zarządowi i członkom Kolegium Redakcyjnego „ZK”, o tym co się dzieje w ich środowiskach, tak aby można to opisać w „Zapiskach Kazimierzowskich” oraz ująć w rocznym sprawozdaniu. Jeśli takie informacje i materiały nie spłyną, nikt o tym się nie dowie.

Z kolei wiceprezes SKKW Anna Mackiewicz z Bydgoszczy zwróciła uwagę na zaległości w płaceniu składek ze strony członków indywidualnych, wskazując że należy wypracować stosowne rozwiązanie aby w przyszłości wyeliminować lub uniknąć takich sytuacji.

Dr Zdzisław J. Zasada wnioskował o zwiększenie nakładu wydania „Zapisek Kazimierzowskich” z 250 do 300 egzemplarzy, aby z pożytkiem można było nadwyżkę przekazać do Szydłowa, gdzie wiceprezes SKKW Jan Klamczyński, również prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej – otrzymane egzemplarze rozdysponowywałby w prowadzonej przez niego  Izbie Wójta Jana. W tym samym kontekście włączyła się do dyskusji A. Mackiewicz, wyrażając zdanie, że Bydgoszcz również chętnie przyjmie większą ilość egzemplarzy „Zapisek Kazimierzowskich” na swoje potrzeby, zgłaszając stosowny wniosek o zwiększenie wydruku tego periodyku.

Podsumowując dyskusję prezes E. Gołembiewski stwierdził, że biorąc pod uwagę koszty druku jednego egzemplarza oraz przesyłki, można rozważyć zwiększenie druku, tak aby większa liczba egzemplarzy trafiała do tych osób, instytucji kulturalnych, które zwrócą się do Zarządu SKKW z takim wnioskiem.

Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie dr Zdzisława Jana Zasady – przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego „ZK” i zarazem szefa zespołu redakcyjnego, który zajmuje się projektem wydawnictwa albumowego pn. „Grody króla Kazimierza Wielkiego”. W nawiązaniu do wcześniejszej publikacji SKKW, które nosiło nazwę „100 miast króla Kazimierza Wielkiego”, a jej wydanie miało miejsce kilka lat temu – wnioskowała już w 2018 r. by podjąć starania zakończone wydaniem kolejnej publikacji albumowej. W swoim wystąpieniu Z. Zasada omówił istotę, zakres problematyki, merytoryczne akcenty wydawnictwa oraz stronę techniczną albumu. W albumie zostaną zaakcentowane dokonania króla Kazimierza III Wielkiego w grodach z Nim związanych. Przedstawione będą także walory turystyczno-historyczne miast i miejscowości związanych z postacią bohatera publikacji oraz Jego czasami. Podkreślił, że przedsięwzięcie to, po stronie SKKW, ma charakter non profit.

Publikacja poparta rzetelną wiedzą naukową będzie miała charakter:

 • albumowo-opisowy, w którym każdemu z miast/miejscowości będzie poświęcone kilka/kilkanaście stron. Dotyczyć to będzie nie tylko członków SKKW, ale też innych miast i miejscowości kazimierzowskich;
 • dobór fotografii będzie odzwierciedlał architekturę oraz inne elementy urbanistyczne powstałe z inicjatywy Króla lub mające bezpośredni związek z czasami Jego panowania;
 • przedstawienia obecnych walorów turystyczno-krajoznawczych.

Zespół realizujący projekt działa w składzie pod przewodnictwem dr. Zdzisława Jana Zasady ze Słubicy Dobrej i Arkadiusza Ciechalskiego z Kowala. Składem i opracowaniem graficznym zajmuje się Anna Marcinkowska z Kowala. Konsultację merytoryczną zgodzili się sprawować: prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ks. prof. dr hab. Lech Król – członek Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowe oraz dr inż. arch. Piotr Adam Zaniewski – członek SKKW i Kolegium Redakcyjnego „ZK” ze Szczecina, Jak podkreślił dr Z. Zasada, ważnym aspektem wydania tej publikacji drukiem jest złożenie – w odpowiednim czasie – stosownego wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie finansowe przy wydaniu albumu. Dodał, że prace nad publikacją są mocno zaawansowane, obejmują 11 województw i Ukrainę. Stwierdził, że będzie to wydawnictwo, w którym zarys dziejów i stosowne fotografie znajdzie 156 miejscowości związane z Kazimierzem Wielkim i jego czasami.

W kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie głos zabrała A. Mackiewicz, która zwróciła uwagę przed opisaniem miast z tego terenu, że należałoby wystąpić o konsultację na szczeblu dyplomatycznym, aby uniknąć niezręcznych i niepożądanych uwag czy pomówień ze strony władz Ukrainy, w przypadku złego przedstawienia opisanych miejscowości. Kolejną sugestią wiceprezes A. Mackiewicz był wniosek o wydanie wersji elektronicznej albumu, jak również aby kalendarium było wspólne dla opisanych miejscowości i osiągnięć króla Kazimierza Wielkiego. Zwróciła też uwagę na przestrzeganie praw autorskich wobec osób, których zdjęcia zostaną wykorzystane w wydawnictwie.

Podsumowując tę część zebrania prezes E Gołembiewski podziękował za dotychczasową pracę zespołowi przy tworzeniu albumu oraz członkom Rady, Zarządowi, Kolegium Redakcyjnemu „Zapisków Kazimierzowskich” oraz wszystkim członkom instytucjonalnym i indywidualnym za krzewienie idei kazimierzowskich i kultywowanie wartości, jakie przyświecają „rodzinie kazimierzowskiej”.

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przyjęto en bloc – w głosowaniu jawnym – uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności statutowej oraz Komisji Rewizyjnej za 2022 r. W kolejnej uchwale została podjęta, przy jednym wstrzymującym, decyzja o udzieleniu absolutorium Zarządowi SKKW. W tym momencie prezes E. Gołembiewski podziękował wszystkim za zaufanie i udzielone absolutorium, jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań w osiągnięciu jeszcze lepszych wyników związanych z działalnością SKKW, którego ideą jest krzewienie zasług wielkiego króla. Osiągnięte wyniki, a co za tym idzie wysokie oceny, są sukcesem wszystkich  członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia.

Ostatnim punktem programu zebrania było podjęcie uchwał i wniosków wypracowanych przez Komisję, które przedstawił przewodniczący A. Ciechalski:

 • zobowiązać zarząd SKKW do skreślenia z listy członków osoby czy instytucje, którzy nie opłacają składek członkowskich (powyżej 2 lat);
 • wydawać w większym nakładzie periodyk „Zapisek Kazimierzowskich”, celem przekazania zainteresowanym, którzy taki wniosek złożą do zarządu czy Kolegium Redakcyjnego SKKW;
 • wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie o pozyskanie funduszy na wydanie albumu pn. „Grody króla Kazimierza Wielkiego”

Członkowie Walnego zebrania w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli do realizacji zgłoszone wnioski.

Przed zamknięciem obrad nastąpiły dwie uroczystości, pierwszą było wręczenia gospodarzowi zebrania dr. Krzysztofowi Witkowskiemu Medalu Króla Kazimierza Wielkiego, będącego wyrazem uznania za dbałość o historyczne dziedzictwo i wszechstronny rozwój miasta. Wręczenia medalu dokonali E. Gołembiewski, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego w asyście wiceprezesów SKKW A. Mackiewicz i J. Klamczyńskiego. Jak podkreślił prezes SKKW, medal trafił we właściwe ręce, gdyż pan burmistrz od samego początku istnienia Stowarzyszenia jest jednym z najbardziej aktywnych jego członków, autorem wielu publikacji i wystąpień referatowych.

Burmistrz K. Witkowski podziękował za wyróżnienie podkreślając, że jest to przede wszystkim wyróżnienie dla mieszkańców królewskiego miasta Koło, którym zarządza.

Natomiast drugim wydarzeniem było wystąpienie burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka, który przywiózł ze sobą 9 okolicznościowych medali, wydanych z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy na prawie magdeburskim oraz dwie publikacje. Pierwsza jest trzecim tomem historii Kruszwicy wczesnośredniowiecznej, a druga również trzecim tomem, pt. „Jezioro Gopło”. Jak podkreślił, to jest trylogia poświęcona historii Kruszwicy, która jest podzielona na dwie połowy przez Jezioro Gopło, przez które przepływa rzeka Noteć. Pierwszy tom nosił tytuł „Skarby Ziemi Kruszwickiej”, a drugi „Zamek Kruszwicki”. Obdarowanymi byli prezes SKKW E. Gołembiewski, który otrzymał medal i publikacje. Natomiast Medalem Kruszwicy wyróżnieni zostali: prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, dr Zdzisław Jan Zasada, dr Krzysztof Witkowski, Mirosław Durczyński – burmistrz Goliny, Paweł Kulesza – burmistrz Łęczycy, Dariusz Wojtania – sekretarz Sępólna Krajeńskiego, Jan Woldański – były przewodniczący Rady Miasta Chocz oraz Jarosław Janczewski – kolekcjoner z Bydgoszczy, posiadacz największy zbiór medali i odznaczeń z wizerunkiem króla Kazimierza Wielkiego w Polsce.

Na zakończenie zebrania głos zabrał E. Gołembiewski, który podsumował obrady, stwierdzając, że Stowarzyszenie jest jedną wielką rodziną, której członkami są osoby indywidualne, przedstawiciele samorządów, szkół i organizacji rozmieszczonych po całym kraju, w związku z tym byłoby dobrze spotkać się za rok na kolejnym zebraniu na południu Polski. Jest to ukłon w stronę członków z tego regionu. Jak podkreślił, na tę chwilę nie ma ustaleń, co do miejsca, jest to sprawa otwarta, Zarząd SKKW oczekuje na propozycję. Podziękował także burmistrzowi Koła za gościnę w ratuszu, którego władze Koła uczyniły jednym z najważniejszych miejsc w królewskim mieście.

Zamykając obrady XVII Walnego Zebrania Członków SKKW E. Gołembiewski w imieniu K. Witkowskiego zaprosił wszystkich uczestników na posiłek przygotowany przez gospodarza do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza, a także przed Ratusz Miejski, celem upamiętnienia pobytu na wspólnej fotografii. W programie zebrania była jeszcze wycieczka do miejsc historycznych: ruin zamku króla Kazimierza Wielkiego i Obozu zagłady Żydów w Chełmnie nad Nerem.

Na tym 8-stronicowy protokół zakończono.

 

         Przewodniczący Zebrania                                                  Protokólant Zebrania

     (-) Eugeniusz Gołembiewski                                                  (-) Wojciech Nawrocki

Załącznik do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków SKKW odbytego 15 VI 2023 r. w Kole

 

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA 2022 ROK

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego działająca w składzie:

 • Wojciech Rudziński – przewodniczący
 • Andrzej Wojciech Lewandowski – sekretarz
 • Arkadiusz Ciechalski – członek.

Na zebraniu w Kowalu w dniu 25.05.2023 r. w obecności pani Agnieszki Szefler –księgowej Stowarzyszenia sprawdziła działalność finansową Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego za rok 2022: Członkami Stowarzyszenia są: 27 miast i miejscowości, 19 szkół i organizacji oraz 90 osób fizycznych.

Stan środków pieniężnych na początku roku                                                                 24 723,00 stan środków na koncie BS w Kowalu na dzień 1.01.2022                                              24 723,00 – stan gotówki w kasie skarbnika.                                                                                              00,00

Przychody ze:                                                                                                                      31 287,00  – składek członkowskich                                                                                                      31 287,00 – darowizn pieniężnych                                                                                                                 0,00 – wystawionych rachunków.                                                                                                          0,00

Koszty:                                                                                                                                  15 980,88

 • druk książek („Zapiski Kazimierzowskie”)                                                                         3218,40
 • zakup domeny                                                                                                                      1084,86
 • usługi (prace zlecone)                                                                                                             760,14
 • nagrody dla osób pracujących na rzecz Stowarzyszenia                                                      2500,00
 • nagrody na konkursy                                                                                                                00,00
 • zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          5671,18
 • delegacje                                                                                                                                     0,00
 • prowizje i opłaty pocztowe.                                                                                                  2746,30

Należności niepłaconych składek za 2022 r.                                                                        1720,00 (100 zł + 54 x 30 zł =1720 zł)

Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r. wynosi:                                                       40 029,12

– stan środków na koncie BS w Kowalu na dzień 31.12.202r.                                              40.029,12 (na podstawie wyciągu bankowego)

– stan gotówki w kasie u skarbnika                                                                                                 0,00

Wynik finansowy za 2022 rok (przychody – koszty) zamknął się zyskiem       15 306,12 zł

 

Komisja Rewizyjna dokonała analizy dowodów księgowych i stwierdziła prawidłowość dokonywanych operacji finansowych i wydatków w roku finansowym 2022. Rachunki i dokumenty księgowe są prawidłowo opisane z celowością wydatków i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Komisja sprawdziła bilans S.K.K.W. na dzień 31.12.2022 r. oraz rachunek zysku i strat za okres 01.01 – 31.12.2022 r.

Ponadto Komisja przeanalizowała wpłaty składek członkowskich za rok 2022 i stwierdziła zaległości: – miast – 0 – instytucji i szkół – 1 – indywidualnych członków – 54.

Za rok 2023 na dzień 25.05. wpłaciło składki: – 27 miast i miejscowości – 14 szkół i instytucji – 26 indywidualnych członków.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zebrania Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2022.

 

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

(-) Wojciech Rudziński (-) Andrzej Wojciech Lewandowski (-) Arkadiusz Ciechalski

 

Kowal, dnia 25.0. 2022 r.

 

XVI Walne Zebranie Członków SKKW

 

 

 

I Założycielskie Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 29 IV 2008 r. w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie

W Kowalu w siedzibie Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Zamkowej 4 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej do niniejszego protokołu – udział wzięło 40 osób. Osoby te są reprezentantami władz samorządowych miast, których założycielem lub lokował je, przenosił, pobudował w nich zamki, fortece, obiekty sakralne. W zebraniu udział wzięli także przedstawiciele instytucji i organizacji noszących imię Kazimierza Wielkiego i badające (interesujące się) problematykę ostatniego króla z rodu Piastów. Obrady otworzył Marek Pieńkowski – przewodniczący Rady Miasta Kowala, zapoznając obecnych z celem spotkania. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. Następnie ww. zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Eugeniusza Gołembiewskiego – burmistrza miasta Kowala, natomiast na protokólantkę Grażynę Snopkowską.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Eugeniusza Gołembiewskiego, natomiast na protokólantkę wybrano jednogłośnie Grażynę Snopkowska.

1. Otwarcie posiedzenia oraz krótka prezentacja miasta Kowala. 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 3. Propozycje programowe uczczenia jubileuszu 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego. 4. Cele i zadania Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 5. Zapoznanie z projektem Statutu. 6. Dyskusja nad Statutem i podjęcie uchwały o powołaniu Komitetu Założycielskiego. 7. Podjęcie uchwały o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. 8. Podjęcie uchwały o wyborze władz Założycielskich Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 10. Wybór i podjęcie uchwały o wyborze władz: a. wybór Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza, b. wybór Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza, c. wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza. 11. Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza. 12. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały programowej. 13. Multimedialna prezentacja strony www.kazimierzwielki.pl 14. Krótka wycieczka po grodzie Kazimierza Wielkiego. 15. Wspólny obiad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.

Przebieg posiedzenia

Ad. 1. E. Gołembiewski: Podziękował za wybór, powitał wszystkich uczestników posiedzenia i gości zaproszonych. W dalszej kolejności wystąpienia zaprezentował zarys dziejów Kowala, jego związków z Kazimierzem Wielkim oraz przedstawił obecne oblicze miasta.

Ad. 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby

• Lech Łbik z Bydgoszczy • Arkadiusz Ciechalski z Kowala • Henryka Kaszycka – Paniw z Przemyśla

Ad. 3. E. Gołembiewski: Zaprezentował idee dążące do uczczenia 700-lecia urodzin w Kowalu Kazimierza Wielkiego ze szczególnym uwzględnieniem:

– dotychczasowych poczynań władz miasta dotyczących przedsięwzięć związanych z Kazimierzem Wielkim – np. kolejne Jarmarki Kazimierzowskie, szkoły imienia Kazimierza Wielkiego itp., – zintegrowania działań miast oraz miejscowości, które zawdzięczają swoje powstanie lub rozwój Kazimierzowi Wielkiemu, – powołania Komitetu budowy pomnika króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Ad. 4. Zdzisław J. Zasada:Przedstawił zebranym cele i zadania Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego:

– powołania Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, – włączenia do Stowarzyszenia innych miast związanych z Kazimierzem Wielkim, – możliwości odbywania spotkań przedstawicieli miast kazimierzowskich na imprezach, turniejach oraz uroczystościach związanych z Kazimierzem Wielkim, – utworzenie strony www.kazimierzwielki.pl – prowadzenia konkursów dla młodzieży dotyczących problematyki kazimierzowskiej, – wydania albumowej publikacji związanej z miastami króla Kazimierza Wielkiego.

Z. Zasada: Przedstawił zebranym projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 5. Z. Zasada: Zapoznał zgromadzonych z projektem Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

Ad. 6. E. Gołembiewski: Kierował dyskusją nad przedłożonym projektem Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, podczas której głos zabrali:

• Stanisław Kracik – Urząd Miasta w Niepołomicach, • Jerzy Szydłowski – Urząd Gminy Lelów, • Henryka Kaszycka-Pawin – Urząd Miasta Przemyśl, • Jacek Maciejewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, • Radosław Ciechański – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, • Robert Michał Czerniak – Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej, • Andrzej Borucki – Muzeum w Łęczycy, • Lidia Świątek – Muzeum Regionalne w Opocznie, • Cezary Krawczyk – Urząd Gminy Inowłódz, • Dariusz Leman – Urząd Miejski w Wieluniu, • Marek Chudoba – Urząd Miejski w Czchowie, • Małgorzata Białecka – Urząd Miasta w Płocku, • Tadeusz Gawrysiak – Urząd Miejski w Kruszwicy, • Waldemar Pietrak – Urząd Gminy w Wąwolnicy, • Artur Kozioł – Urząd Miasta w Wieliczce, • Jan Ambrożewicz – Starosta Powiatu Włocławskiego, • Hanna Błażejczak – Prezes Towarzystwa Miłośników Kowala i Okolic, • Zdzisław Zasada – Kierownik projektu Kazimierz Wielki`2010.

Do treści projektu Statutu zgłoszono następujące uwagi:

− Nadać nowe brzmienie § 5 pkt 7 tj. „Inicjowanie i wspieranie współpracy z miastami pozostającymi poza granicami państwa polskiego, a będącymi w czasach panowania króla Kazimierza III Wielkiego w Koronie.

− Nadać nowe brzmienie § 7 pkt 1 tj. „Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego, instytucja, organizacja oraz inny podmiot mający związek z osobą Króla Kazimierza III Wielkiego, która akceptuje statut i program Stowarzyszenia”.

− W § 21 wykreślić pkt 6.

− Nadać nowe brzmienie § 24 pkt 1 tj. „Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika i dwóch członków zarządu”.

Następnie przystąpiono do wyboru Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia, do którego zostali wybrani:

• Jan Ambrożewicz z Chodcza, • Jerzy Giergielewicz z Włocławka, • Marek Pieńkowski z Kowala.

Ad.7. E. Gołembiewski: Odczytał treść projektu uchwały z wnioskowanymi poprawkami i zaproponował podjęcie uchwały o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

Następnie przystąpiono do przyjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej dla:

– członków wspierających (miasta, miejscowości) w wysokości 1000 zł. – członków rzeczywistych (osoby fizyczne) w wysokości 10 zł. – członków wspierających (szkoły, instytucje) w wysokości 100 zł. – członków honorowych – zwolnić z płatności składki członkowskiej.

Ad. 8. E. Gołembiewski: Zgodnie z § 20, pkt 1; § 24, pkt 1; § 25, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego zaproponował oraz przeprowadził głosowanie nad liczbą członków: – Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego – 15 osób rekrutujących się z przedstawicieli miast, uczestników posiedzenia organizacyjnego oraz osób związanych z upowszechnianiem wiedzy i dokonań króla Kazimierza Wielkiego, – Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego – do 7 osób, – Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego – 3 osoby.

Ad. 9. E. Gołembiewski: Dokonał wyboru Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby z osób zaproszonych.

• Juliusz Bieniek z Włocławka, • Bożena Wyżykowska z Kowala, • Hanna Błażejczak z Kowala.

W/w osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej – jednogłośnie przegłosowano ich kandydatury.

Ad.10. E. Gołembiewski: Przeprowadził wybory do: – Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (15 osób), – Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (7 osób), – Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (3 osoby).

Wystąpienie przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

 1. Gołembiewski: Informuje, że wybrani przedstawiciele będą pracować w składzie:

– § 20, pkt 2 – Prezydium Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego: przewodniczący, zastępca, sekretarz i 2 członków; – § 21, pkt 1 – Zarząd Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz generalny, skarbnik i jednego z dwóch przewidzianych członków zarządu; – § 21, pkt 1 – Komisja Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego: przewodniczącego, sekretarza i członka komisji.

Pierwsze posiedzenia władz Stowarzyszenia prowadzili:

– Rady – Jacek Maciejewski z Bydgoszczy, (Rada Stowarzyszenia); – Zarządu – Eugeniusz Gołembiewski z Kowala, (Zarząd Stowarzyszenia); – Komisji Rewizyjnej – Juliusz Bieniek z Włocławka, (Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia).

Ad.11. Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza oraz przedstawienie wyników wyborów przez jednego z przedstawicieli poszczególnych władz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

Ad.12. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały programowej. Z propozycją uchwały programowej wystąpił Lech Łbik z Bydgoszczy, który zaproponował jej treść.

Ad. 13. E. Gołembiewski: Poprosił Zdzisława Zasadę o zaprezentowanie strony www.kazimierzwielki.pl. Odbyła się prezentacja multimedialna.

Po jej zakończeniu E. Gołembiewski zakończył część oficjalną posiedzenia.

Ad. 14. E. Gołembiewski: Zaprosił wszystkich na krótką wycieczkę po grodzie króla Kazimierza Wielkiego oraz po jej odbyciu na wspólny obiad.

Protokółowała (-) Grażyna Snopkowska                                                      Przewodniczył (-) Eugeniusz Gołembiewski

II Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 16 IX 2008 r. w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie

Przebieg zebrania i podjęte ustalenia: 1. Uczestników powitał i porządek zebrania przedstawił Eugeniusz Gołembiewski – prezes Stowarzyszenia. 2. W związku z decyzją Sądu Rejestrowego w Toruniu, a dotyczącą niektórych sformułowań w Statucie SMKKW, prowadzący zebranie zaproponował stosowne poprawki. Po dyskusji oraz konsultacji z prawnikiem UM Kowala zostały one przyjęte w czasie głosowania. Statut zyskał w tej formie jednolitość . 3. W sprawach programowo-organizacyjnych wystąpił Zdzisław J. Zasada – sekretarz generalny SMKKW, który podniósł następującą problematykę:– funkcjonowania strony www Stowarzyszenia, prosząc o uwagi w tym zakresie oraz nadsyłanie materiałów do jej wzbogacenia; – przedstawił warunki konkursu dla plastyków na zaprojektowanie logo SMKKW; – omówił warunki produkcji na CD ROM filmu edukacyjnego dotyczącego czasów Kazimierza Wielkiego; – zreferował regulamin konkursu wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach organizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy współpracy z SMKKW; – omówił stan zaawansowania prac dotyczących wykonania dla Kowala pomnika króla Kazimierza Wielkiego.4. Arkadiusz Cichański z Bydgoszczy zaproponował:– zorganizowanie przez SMKKW ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie dotyczące Kazimierza Wielkiego i jego czasów; – zorganizowanie plenerowego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Średniowieczny Turniej Miast Króla Kazimierza Wielkiego”.5. Jerzy Szydłowski z Lelowa zaproponował:– odbywanie kolejnych zebrań członków SMKKW w miastach (miejscowościach) związanych z osobą Kazimierza Wielkiego; – opracowanie oraz wydanie drukiem mapy Polski z herbami miast Kazimierzowskich; – umieszczenie logo oraz linku do strony SMKKW miast (miejscowości), członków Stowarzyszenia.Prowadził (-) Eugeniusz Gołembiewski Protokółowała (-) Grażyna Snopkowska

III Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 6 IV 2009 r. w Szydłowie, woj. świętokrzyskie

Powitania uczestników zebrania dokonał Jan Klamczyński – wójt Gminy Szydłów.Przebieg zebrania i podjęte ustalenia: 1. Porządek zebrania przedstawił Eugeniusz Gołembiewski – prezes Stowarzyszenia oraz oddał głos wybranemu na przewodniczącego zebrania Zdzisławowi Zasadzie – sekretarzowi generalnemu SMKKW. 2. Prowadzący zaproponował Regulamin obrad, który został jednogłośnie przyjęty. 3. W wyniku głosowania powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Zdzisław Szadkowski – przewodniczący (Kowal), Wiesława Dybała – członek (Wąwolnica), Elżbieta Kośka – członek (Inowłódz) oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Anna Błażejczak – przewodnicząca (Kowal), Radosław Cichański – członek (Bydgoszcz), Wojciech Rudziński – członek (Kowal). 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu SMKKW złożył Eugeniusz Gołembiewski – prezes SMKKW. 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SMKKW, Wojciech Rudziński złożył sprawozdanie z rewizji finansowej Stowarzyszenia z 2008 r., a sekretarz komisji, Andrzej Lewandowski poinformował zebranych o przepływie środków finansowych Stowarzyszenia w 2009 r. W zakończeniu Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi SMKKW.

6. W dyskusji udział wzięli:– Jan Klamczyński (Szydłów) – który pozytywnie ocenił działalność władz Stowarzyszenia. W celu powiększenia liczby członków postulował powołanie regionalnych koordynatorów na województwa, którzy zachęciliby miasta oraz inne podmioty do wstąpienia do Stowarzyszenia. Apelował by działalność Stowarzyszenia nie ograniczyła się tylko do roku jubileuszowego, a prowadzona była w dalszych latach. W imieniu władz Szydłowa zaprosił Stowarzyszenie na Turniej o Miecz Kazimierza Wielkiego w 2010 r. – Krystyna Pawlak (Łęczyca) – pozytywnie zaopiniowała pracę Zarządu Stowarzyszenia, – Ryszard Zych (Stopnica) – w związku z pozytywną oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia zaproponował przejście do głosowania nad absolutorium.

7. W głosowaniu jawnym za udzieleniem absolutorium wszyscy uczestnicy zebrania oddali swoje głosy za, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania. 8. W wyniku wyborów nowymi członkami władz SMKKW zostali: Rada, Zarząd, Komisja Rewizyjna.9. Na wniosek przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków zebranie:– zatwierdziło sprawozdania przedstawione w czasie zebrania, – przyjęło plan zamierzeń na lata przyszłe, – zobowiązało Zarząd do popierania lokalnych inicjatyw związanych z rokiem jubileuszu urodzin Kazimierza Wielkiego.10. Na zakończenie obrad, od władz SMKKW, wójt gminy Szydłów otrzymał pamiątkowy „Dyplom w ramie”.Prowadził (-) Zdzisław J. Zasada Protokółował (-) Jerzy Giergielewicz

IV Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w Kowalu w dn. 30 IV 2010 r. woj. kujawsko-pomorskie, w 700. rocznicę urodzin króla Kazimierza III Wielkiego

1. Eugeniusz Gołembiewski – prezes SMKKW, otworzył zebranie oraz powitał członków Stowarzyszania.* Stan członków Stowarzyszania na dzień zebrania:– założyciele i grody Kazimierzowskie – 33, – placówki oświatowe i inni zbiorowi członkowie – 20, – osoby indywidualne – 52.* Razem członków zbiorowych – 55. * Ogółem członków (wspierających, rzeczywistych) – 107. * Przyjętych do Stowarzyszenia w okresie 6 VI 2009 – 30 IV 2010 r.– grody Kazimierzowskie – 4, – placówki oświatowe i inni zbiorowi członkowie – 7, – osoby indywidualne – 22.* Łącznie – 33 * Odbyte zebrania Zarządu Stowarzyszenia w: Łęczycy -2, Bydgoszczy – 1, Kruszwicy – 1, konsultacyjne, elektronicznie – 1.2. Przewodniczący a. podjęcie Uroczystej uchwały dotyczącej jubileuszu 700-lecia urodzin Kazimierza WielkiegoUchwała Nr 1/2010 Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 30 kwietnia 2010 r. z okazji 700. rocznicy urodzin króla Kazimierza WielkiegoMy, członkowie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, postanawiamy w dniu dzisiejszym uroczyście uczcić 700. rocznicę urodzin Kazimierza Wielkiego.            To właśnie tu w Kowalu na Kujawach przyszedł na świat ostatni z Piastów, syn Łokietka i Jadwigi, który przez 37 lat, od 1333 do 1370 roku tak mądrze rządził Polską, że jako jedyny w długim poczcie polskich królów otrzymał przydomek Wielki. Zapisał się On w naszych dziejach jako wielki reformator państwa, głównie w obszarach administracji, finansów, wojskowości, prawodawstwa oraz ogromnej akcji kolonizacyjnej. To za jego panowania miała miejsce lokacja prawie 100 nowych miast.            Również w dziedzinie edukacji król zapisał się ufundowaniem w 1364 r. Akademii Krakowskiej, będącej najstarszą polską uczelnią wyższą, a jednocześnie jednym z pierwszych uniwersytetów europejskich.            Rządy Króla Kazimierza Wielkiego to dla Polski czas rozkwitu i dobrobytu, który pozwolił w znaczący sposób zmniejszyć dystans cywilizacyjny dzielący nasz kraj od krajów Europy Zachodniej w XIV wieku.            Odsłonięcie pomnika monarchy w Kowalu jest materialnym gestem pamięci, podobnie jak szereg bardzo licznych imprez, konferencji naukowych i popularno-naukowych, konkursów, jakie w roku jubileuszu organizowane są przez grody Kazimierzowskie oraz szkoły i instytucje mające za swojego bohatera Kazimierza Wielkiego.            Najważniejsza jest jednak misja naszego Stowarzyszenia aby postać Kazimierz Wielkiego była inspiracją dla współczesnych władz państwowych i samorządowych oraz całego młodego pokolenia Polaków. Służyć temu mają wielorakie formy popularyzacji dokonań monarchy oraz poszerzanie wiedzy o tamtych czasach adresowane do różnych grup wiekowych.            Nasza praca dziś się nie kończy. Sprawmy aby pamięć o Królu Kazimierzu Wielkim była zawsze częścią naszej świadomości narodowej.b. podjęcie Uchwały dotyczącej tragicznej katastrofy pod SmoleńskiemUchwała Nr 2/2010 Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia ofiar katastrofy lotniczej osób udających się na uroczystości katyńskie My, członkowie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, postanawiamy w dniu dzisiejszym uczcić pamięć tragicznie zmarłych członków delegacji państwowej udającej się na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego.            Z wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy tragicznie zmarłych, 10 kwietnia 2010 roku, w czasie pełnienia służby dla Ojczyzny, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego i Jego Żonę – Marię Kaczyńską oraz wszystkich innych pasażerów oraz członków załogi prezydenckiego samolotu. Na szczególne podkreślenie zasługuje wdzięczna pamięć po: Szefie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Władysławie Stasiaku, Sekretarzu Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pawle Wypychu, Dyrektorce Biura Kadr i Oznaczeń w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Barbarze Mamińskiej, Zastępcy Dyrektora Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Katarzynie Doraczyńskiej i Kapelanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ks. Romanie Indrzejczyku – którzy swoją działalnością oraz obecnością w czasie spotkania z Panem Prezydentem, w jego Kancelarii w dniu 4 marca 2010 r., przyczynili się do nadania wysokiej rangi jubileuszowi 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu na Kujawach.„Nie umarł ten, kto w pamięci naszej żyje …”Cześć ich pamięcic. informacja dr. Zdzisława J. Zasady z bieżącej działalności Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza WielkiegoNajważniejsze inicjatywy oraz przedsięwzięcia zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w okresie 6 VI 2009 – 30 IV 2010 roku30. 06. 2009 r. – Ukazał się nr 2/2009 r. periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”, który został rozesłany do członków Stowarzyszenia. 25. 08. 2009 r. – W Łęczycy woj. łódzkie odbyło się posiedzenie statutowych władz Stowarzyszenia. 16. 09. 2009 r. – W jubileuszu 35-lecia Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu oraz Dnia Edukacji Narodowej, w którym udział brali przedstawiciele Stowarzyszenia. 21. 09. 2009 r. – W Bibliotece im. dr. Wiktora Bełzy odbyło się zebranie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. 9. 10. 2009 r. – Prezes Stowarzyszenia Eugeniusz Gołembiewski został przyjęty na audiencji przez ordynariusza Diecezji Włocławskiej ks. bpa Wiesława Meringa. Podczas rozmowy omówiono problematykę dotyczącą uroczystej mszy świętej z racji jubileuszu urodzin króla Kazimierza Wielkiego, jaka odbyła się w 30 IV 2010 r. w Kowalu. 23. 10. 2009 r. – Zostało podpisane porozumienie z Zakładem Poligraficznym „Serigraph” z Bydgoszczy w sprawie przygotowania oraz wydrukowania albumu „100 miast Kazimierza Wielkiego”. 28. 10. 2009 r. – Odbyło się posiedzenie komisji konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego p.n. „Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność”. 4. 11. 2009 r. – Sekretarz generalny Stowarzyszenia odbył spotkanie z lokalnym kierownictwem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Łęczycy. Przedmiotem narady było ustalenie zasad oraz regulaminu turystycznej odznaki krajoznawczej związanej z grodami króla Kazimierza Wielkiego. 4. 11. 2009 r. – Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie prezesa Stowarzyszenia oraz przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego. Było ono poświęcone przygotowaniom do obchodów 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego. 23. 11. 2009 r. – Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowili Rok 2010 – Rokiem Króla Kazimierza Wielkiego. 1. 12. 2009 r. – Został wydany przez Stowarzyszenie kalendarz z zegarem na 2010 r., który otrzymały: miasta i miejscowości stowarzyszone, członkowie władz stowarzyszenia oraz część została wręczona laureatom konkursów jako nagrody. 4. 12. 2009 r. – Prezes Stowarzyszenia Eugeniusz Gołembiewski spotkał się z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim. W czasie jego trwania zostały omówione wspólne przedsięwzięcia mające na celu uczczenie 700. rocznicy urodzin Kazimierza Wielkiego. 17. 12. 2009 r. – Na zaproszenie dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy udział w spotkaniu Wigilijnym udział wzięli Eugeniusz Gołembiewski – prezes Stowarzyszenia i Zdzisław J. Zasada – sekretarz generalny. 18. 12. 2009 r. – W Kobylnikach k. Kruszwicy zostało zorganizowane podsumowanie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność”. W części roboczej odbyło się posiedzenie władz statutowych Stowarzyszenia. Styczeń 2010 r. – Ukazał się nr 3/2009 r. periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”. Wydawnictwo zostało rozesłane do członków Stowarzyszenia, miast założycieli Stowarzyszenia, miast Kazimierzowskich, wybranych bibliotek i muzeów oraz osób kultywujących idee Kazimierza Wielkiego. Marzec 2010 r. – Został ogłoszony konkurs „Na najlepszy strój z okresu średniowiecza” dla dzieci i młodzieży. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 30 IV 2010 r. 4 III 2010 r. – W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z władzami miast Kazimierzowskich z okazji przypadającego w 2010 r. jubileuszu 700. rocznicy urodzin monarchy. Marzec 2010 r. – Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego zaproponowało grodom króla Kazimierza Wielkiego wykonanie okolicznościowej monety 700 KAZIMIERZÓW. Miasto Kowal – jako pierwsze – zapoczątkowało jej zamówienie licząc, że znajdą się liczni chętni by utworzyć serię numizmatyczną. 29. 03. 2010 r. – W Łęczycy odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Miast. W obradach udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna SMKKW oraz sekretarz Rady Stowarzyszenia. 23. 04. 2010 r. – Prezes Stowarzyszenia brał udział w uroczystościach związanych z królem Kazimierzem Wielkim w XLIII LO w Warszawie. 24. 03. 2010 r. – Prezes Stowarzyszenia brał udział w uroczystej sesji Rady Miasta Sępólno Krajeńskie, poświęconej jubileuszowi 650-lecia powstania miasta. 25-26. 04. 2010 r. – W Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa „Kazimierz Wielki i jego państwo”. Stowarzyszenie było jednym z współorganizatorów. W jego obradach uczestniczyło kilku członków Stowarzyszenia. 21. 04. 2010 r. – W Bydgoszczy odbył się finał konkursu „Kazimierz Wielki i jego czasy”, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie. 29. 04. 2010 r. – Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Sejm PR podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci króla Kazimierza III Wielkiego w jubileusz 700-lecia jego urodzin w Kowalu na Kujawach. 29. 04. 2010 r. – Z inicjatywy Stowarzyszenia oraz władz Kowala Sejm RP przyjął uroczystą uchwałę o uczczeniu 700-lecia urodzin króla Kazimierza III Wielkiego w Kowalu. 30. 04. 2010 r. – W Kowalu odbyły się ogólnopolskie uroczystości związane z jubileuszem 700-lecia urodzin, w tym mieście, króla Kazimierza Wielkiego. Ważnym punktem programu były obrady członków Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. 30. 04. 2010 r. – Stronę internetową Stowarzyszenia (www.kazimierzwielki.pl) obejrzało już 95 397 osób.d. podjęcie uchwały i głosowanie o udzieleniu absolutorium ZarządowiUchwała Nr 3/2010 Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres 6 VI 2009 – 30 IV 2010 roku  My, członkowie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, po zapoznaniu się z informacją o działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie od 6 czerwca 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. przedstawioną przez Eugeniusza Gołembiewskiego – prezesa i informacją Komisji Rewizyjnej przedstawioną przez Wojciecha Rudzińskiego – przewodniczącego oraz po wysłuchaniu dyskusji, postanawiamy:§ 1Pozytywnie ocenić działalność Zarządu Stowarzyszenia za wyżej wymieniony okres.§ 2Udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od 6 VI 2009 do 30 IV 2010 roku.e. podjęcie Uchwały dotyczącej prośby prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie poparcia królewskiego Miasta Bydgoszczy w ubiegania się o tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.Uchwała Nr 4/2010 Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie poparcia Bydgoszczy w ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 rokuMy, członkowie Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, zgromadzeni w Kowalu na Kujawach w dniu 700. Rocznicy urodzin naszego patrona, tj. 30 kwietnia 2010 roku, oświadczamy, że z całego braterskiego serca wspieramy starania Królewskiego Miasta Bydgoszczy o miano Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 i udzielamy temuż miastu i jego władzom pełnego w tym zakresie poparcia.f. zamknięcie posiedzenia z zaproszeniem na obiad i udział w uroczystościach jubileuszowych.Prowadzący (-) Jacek Maciejewski Protokółowała – Grażyna Snopkowska

V Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 11 czerwca 2011 r. w Przedborzu, woj. łódzkie

Przebieg i podjęte uchwały: 1. Ogólne podsumowanie dotychczasowej działalności SMKKW oraz obchodów 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego (prezentacja multimedialna – Eugeniusz Gołembiewski – prezes SMKKW). 2. Podjęcie okolicznościowej uchwały na temat minionych obchodów 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego (Eugeniusz Gołembiewski – prezes SMKKW odczytuje tekst: Uchwała_Nr-1_2011 3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień (prowadzi tę część Zdzisław Zasada – sekretarz generalny SMKKW – Postanowienie Prezydenta RP).

4. Nadanie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Jerzemu Lesławowi Wyrozumskiemu. Uzasadnienie wygłasza Jacek Maciejewski, następnie odczytuje tekst: Uchawła_Nr-2_2011.

honorowy-wyrozumski

5. Referat Tomasza A. Nowaka z Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku – „Najstarsze dzieje Przedborza”. 6. Premiera filmu „Kazimierza Wielki i jego czasy” (Radosław Cichański – krótki wstęp i projekcja). 7. Wystąpienie przedborzanina płk. Wojciecha Stefana Zawadzkiego – muzeologa, historyka wojskowości, latach 1990-2002 dyrektora Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. 8. Rekomendacja wyrobów ceramiki artystycznej związanej z Kazimierzem Wielkim (Mariusz Sierakowski – artysta plastyk). 9. Sprawozdanie Zarządu SMKKW: a. z działalności merytorycznej za okres 1 maja 2011 r. – 31 maja 2011 r., przedstawia Zdzisław J. Zasada: Sprawozdanie_Zarzadu SMKKW. b. z działalności finansowej za 2010 r., przedstawia Krystyna Pawlak – skarbnik SMKKW, 10. Ocena działalności władz SMKKW przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium, przedstawia Wojciech Rudziński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej SMKKW. 11. Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami. 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej SMKKW i podjęcie uchwały o absolutorium dla Zarządu SMKKW, odczytuje Wojciech Rudziński: Uchwała Nr-3_2011. 13. Rozpatrzenie wniosków Zarządu SMKKW dotyczących (Henryka Kaszycka-Paniw – członek Zarządu SMKKW): a. zmiany nazwy Stowarzyszenia: Uchwała_Nr-4_2011, b. zmian w składzie osobowym Rady i Zarządu SMKKW: Uchwała_Nr-5_2011. Jacek Maciejewski i Eugeniusz Gołembiewski – wręczają podziękowania za pracę w Radzie i Zarządzie oraz nominację nowym członkom władz SMKKW), c. zmian w Statucie SMKKW związanych z ustanowieniem „Medalu Stowarzyszenia”: Uchwała_Nr-6_2011, d. podwyższenia od 1 stycznia 2012 r. rocznej składki członkowskiej dla osób indywidualnych: Uchwała_Nr-7_2011. 14. Dyskusja. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków proponuje przyjęcie uchwał 4, 5, 6 i 7 w podanych sprawach. Głosowanie). 15. Wolne wnioski. 16. Uhonorowanie gospodarzy Przedborza goszczących członków SMKKW (podziękowania składają przewodniczący i prezes SMKKW wręczając dla włodarzy okolicznościowe upominki). 17. Zakończenie obrad (przewodniczący obrad). 18. Poczęstunek i zwiedzanie Przedborza (gospodarze Przedborza).

Fot. Wojciech Nawrocki

VI Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 26 VI 2012 r. w Niepołomicach, woj. małopolskie

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Stowarzyszenia, prof. Jacek Maciejewski z Bydgoszczy. Na wstępie dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącą jednomyślnie wybrano Henrykę Kaszycką-Paniw z Przemyśla, a na sekretarza Lecha Łbika z Bydgoszczy. Sekretarz odczytał regulamin obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Zebrani wybrali następnie członków dwóch komisji: Wyborczo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. W skład pierwszej z nich weszli: Hanna Błażejczak z Kowala (przewodnicząca), Elżbieta Ługiewicz-Łbik i kpt. Paweł Wąsowicz, oboje z Bydgoszczy; w skład drugiej: prof. Zbigniew Zyglewski z Bydgoszczy (przewodniczący), Jerzy Giergielewicz z Włocławka i Renata Nowakowska z Przemyśla. Miłym akcentem zebrania było nadanie prof. dr. hab. Jerzemu Lesławi Wyrozumskiemu godności Honorowy Członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Po czym aktualny prezes, Eugeniusz Gołembiewski z Kowala, złożył zebranym sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Stowarzyszenia, obejmujące okres minionej kadencji w latach 2008–2012. Materiał w załączeniu. Z kolei sprawozdanie z kontroli finansowej działalności władz Stowarzyszenia w tejże kadencji przedstawił Wojciech Rudziński z Kowala, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowano przychody i rozchody w latach 2008–2011, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2011, po czym Andrzej Borucki z Łęczycy, członek rzeczonej Komisji, zaprezentował dane finansowe z pierwszych miesięcy roku bieżącego (do 10 maja). Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Po sprawozdaniach w sprawie działalności merytorycznej i finansowej odbyły się dwa kolejne głosowania, przy czym za każdym razem 3 osoby wstrzymały się od głosu, a reszta głosujących była za przyjęciem omówionych sprawozdań. Skutkiem tego walne zebranie członków udzieliło jednogłośnie ustępującemu Zarządowi wymaganego absolutorium za rok 2011. Kolejnym punktem walnego zebrania była dyskusja na temat wspólnych przedsięwzięć członków Stowarzyszenia na rok najbliższy i całą następną kadencję do roku 2016. I tak prezes Eugeniusz Gołembiewski postulował kontynuację dotychczasowej działalności ze szczególnym uwzględnieniem umacniania partnerskich więzi między członkami Stowarzyszenia. Podniósł też sprawę powołania do życia turystycznego Szlaku Kazimierza Wielkiego oraz omówił pokrótce kilka innych projektów, dotyczących między innymi dekoracji miast kazimierzowskich flagami pozostałych ośrodków stowarzyszonych, ustanowienia medalu Kazimierza Wielkiego, możliwości realizacji filmów promocyjnych miast członkowskich, udziału w ogólnopolskim plebiscycie na Polaka Wszech Czasów z głosem na rzecz wielkiego Piasta czy przekształcenia turnieju sprawnościowo-wojskowego, zorganizowanego niedawno przez I Pomorską Brygadę Logistyczną imienia Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ogólnopolskie mistrzostwa szkół mundurowych. Aktorka Aldona Orman z Warszawy, jako swoista ambasadorka Kazimierza Wielkiego, apelowała o powszechny udział w internetowym głosowaniu na wybór Polaka Wszech Czasów. Spośród trzystu wytypowanych postaci jesienią 2012 roku wybranych zostanie 12 osób, z grona których w telewizyjnym plebiscycie wyłoniony będzie zwycięzca. Profesor Jacek Maciejewski ogłosił, że bydgoski wiceprezydent, Jan Szopiński, wyraził zamiar zorganizowania w przyszłym roku w Bydgoszczy zlotu należących do Stowarzyszenia szkół kazimierzowskich. Profesor Zbigniew Zyglewski odniósł się do idei wytyczenia turystycznego Szlaku Kazimierza Wielkiego. W związku z tą ideą w roku 2013 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma się odbyć sesja naukowa, poświęcona organizacji szlaków turystycznych i powiązana z dyskusją zaproszonych przedstawicieli ośrodków kazimierzowskich na temat możliwości wytyczenia międzyregionalnego szlaku kazimierzowskiego. Andrzej Borucki, dyrektor Muzeum w Łęczycy, omówił kazimierzowski konkurs historyczny o charakterze merytoryczno-sprawnościowym, organizowany cyklicznie przez zarządzaną przez niego placówkę. Przekonywał do urządzania takich konkursów także w innych miejscach. Zachęcał również do nadsyłania do Kowala ujednoliconych herbów miast członkowskich, aby można było je następnie przenosić na tarcze herbowe i wykorzystywać podczas różnorakich imprez, zawodów czy turniejów. Małgorzata Palka z Krakowa przedstawiła pomysł przyjęcia wspólnego hasła kazimierzowskiego dla całego Stowarzyszenia. Szereg propozycji sformułował Radosław Cichański z Bydgoszczy. Mowa o pomyśle realizacji filmów promocyjnych miast kazimierzowskich, powołaniu do życia internetowego Muzeum Cyfrowego Kazimierza Wielkiego, rozszerzeniu działalności Stowarzyszenia na Ukrainę, Litwę i Węgry, pozyskiwaniu środków na działalność ze źródeł zewnętrznych (w tym europejskich), wreszcie o udziale Stowarzyszenia w obchodach 680. rocznicy koronacji Kazimierza Wielkiego (w 2013 r.) czy w obchodach 650. rocznicy Krakowskiego Zjazdu Monarchów oraz założenia Akademii Krakowskiej (w 2014 r.). Zamknąwszy część sprawozdawczo-merytoryczną walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia, przystąpiono do wyboru statutowych organów władzy tej organizacji na nową kadencję w latach 2012–2016. Na wstępie wyborczej części obrad prezes E. Gołembiewski zaproponował zwiększenie liczby członków Rady Programowanej z 15 do 25 osób, wszelako w wyniku krótkiej dyskusji rzecz postanowiono odłożyć do następnego walnego zgromadzenia członków. Do Rady kandydowało, po uprzednim zgłoszeniu i publicznym wyrażeniu zgody, 15 osób; do Zarządu – 7 osób; do Komisji Rewizyjnej – 3 osoby. Po wyłonieniu kandydatów odbyły się dwa głosowania, z których jedno dotyczyło wyboru jawnego, a drugie blokowego zgłoszonych osób. Oba zaakceptowano jednogłośnie, po czym jednomyślnie dokonano wyboru wyłonionych kandydatów, którzy następnie wybrali spośród siebie przewidzianych statutem funkcjonariuszy. W wyniku przeprowadzonych wyborów władze Stowarzyszenia II kadencji ukonstytuowały się w następującym składzie:

          Rada SKKW

Jacek Maciejewski z Bydgoszczy – przewodniczący, Roman Ptak (burmistrz Niepołomic) – wiceprzewodniczący, Marek Chudoba (burmistrz Czchowa) – wiceprzewodniczący, Lech Łbik z Bydgoszczy – sekretarz, Stanisław Gliszczyński (burmistrz Koronowa) – członek prezydium, płk Dariusz Pluta (I Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy) – członek prezydium. Członkowie: Zbigniew Zyglewski z Bydgoszczy, Jacek Lupa (wójt Lelowa), Mariusz Ryś (burmistrz Tuchowa), Bolesław Bujak (burmistrz Ropczyc), Miłosz Naczyński (burmistrz Przedborza), Janusz Macierzyński (burmistrz Opoczna), Dariusz Witczak (burmistrz Kruszwicy), Zenon Chojnacki (wójt Inowłodza), Jerzy Borowski (burmistrz Sandomierza).

          Zarząd SKKW

Eugeniusz Gołembiewski (burmistrz Kowala) – prezes, Jan Klamczyński (wójt Szydłowa) – wiceprezes, Jan Szopiński (wiceprezydent Bydgoszczy) – wiceprezes, Zdzisław Zasada ze Słubicy Dobrej k. Warszawy – sekretarz generalny, Krystyna Pawlak z Łęczycy – skarbnik, Renata Nowakowska z Przemyśla – członek, Aldona Orman z Warszawy – członek.

          Komisja Rewizyjna SKKW

Wojciech Rudziński z Kowala – przewodniczący, Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz, Andrzej Borucki z Łęczycy – członek.

Po zakończeniu procedury wyborczej głos zabrał prof. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który pochwalił działalność Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego na niwie edukacyjnej i społecznej, po nim zaś przemawiał prof. Zyglewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który jako redaktor „Zapisków Kazimierzowskich” apelował o publikowanie na łamach tego czasopisma informacji o aktualnych dokonaniach i atrakcjach turystycznych poszczególnych miejscowości. Na koniec spotkania Komisja Uchwał i Wniosków zobowiązała nowo wybrany Zarząd do określonych podjęcia działań w najbliższym czasie. Chodzi o udzielenie poparcia inicjatywie władz Bydgoszczy w sprawie organizacji zlotu szkół imienia Kazimierza Wielkiego; zmiany w statucie liczby członków Rady; zorientowanie się w możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na działalność Stowarzyszenia; stworzenie cyfrowego Muzeum Kazimierza Wielkiego; wspieranie idei historyczno-sprawnościowych konkursów kazimierzowskich w Łęczycy; intensyfikację prac zmierzających do utworzenia kazimierzowskiego szlaku turystycznego; dalszą współpracę z wojskiem w celu kontynuowania zawodów sportowo-obronnych; udział w obchodach 680. rocznicy koronacji Kazimierza Wielkiego (w 2013 r.) oraz 650. rocznicy Krakowskiego Zjazdu Monarchów i założenia Akademii Krakowskiej (w 2014 r.). Protokółował

(-) Lech Łbik, Bydgoszcz Sekretarz Rady SKKW

Fot. Archiwum UM Niepołomice

VII Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 24 sierpnia 2013 r. w Sandomierzu, woj. świętokrzyskie

Gości powitał w kameralnej sali kina „Starówka” Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski, który w krótkim wystąpieniu przybliżył historyczne zasługi ostatniego władcy z dynastii Piastów króla Kazimierza Wielkiego, jego osiągnięcia, które zapisały się na kartach historii jako władcy, „który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. To powiedzenie stanowi namacalny dowód o tym, jak wielkim budowniczym był Kazimierz Wielki. Za Króla Kazimierza w Polsce panował dobrobyt i z roku na rok kraj stawał się coraz silniejszy, z którym liczono się w całej Europie. Wewnętrzny rozwój monarchii oraz złoty wiek miast i wsi sprawiły, Że syna Władysława Łokietka nazwano Wielkim. Gospodarz królewskiego miasta z dumą podkreślił – „[…] jestem niezmiernie zaszczycony goszcząc w naszym nadwiślańskim grodzie szanownych gości tak mocno zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia, które sławi imię i zasługi jednego z najpotężniejszych władców Polski. Dzięki Kazimierzowi Wielkiemu Sandomierz oraz wiele innych miast, których przedstawiciele przybyli na dzisiejsze zebranie, może prezentować się w tak zachwycającej architektonicznie formie po czasy współczesne […]. Sandomierz jest członkiem – Założycielem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego od dn. 29 IV 2008 r.W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Prezes Stowarzyszenia – Eugeniusz Gołembiewski – na co dzień Burmistrz Kowala, który przybliżył istotę działalności i cele statutowe Stowarzyszenia. Miłym akcentem zebrania było uroczyste wręczenie okolicznościowego adresu Jerzemu Borowskiemu o treści: „Panu Jerzemu Borowskiemu Burmistrzowi Królewskiego Miasta Sandomierz z wyrazami wdzięczności za kultywowanie Tradycji Kazimierzowskich i wspieranie działalności Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego przez Samorząd Miasta Sandomierz”.Kolejnym prelegentem był dr Tomisław Giergiel, który przedstawił referat na temat „Królewskie Miasto Sandomierz – historia i dzień dzisiejszy”. Następnie o historii Gminy Inowłódz położonej w powiecie tomaszowskim, woj. łódzkie, przedstawił wójt – Zenon, Stanisław Chojnacki.Po zakończeniu ostatniego referatu część roboczą Walnego Zebrania otworzył prezes – Eugeniusz Gołembiewski, który przywitał przybyłych członków Stowarzyszenia. Należy podkreślić, Że do Stowarzyszenia należą miejscowości, szkoły, organizacje oraz osoby indywidualne z terenu całego kraju. Dynamiczny charakter Stowarzyszenia przyciąga wciąż nowych członków, którzy poprzez swoją przynależność stają się piewcami chwalebnych momentów w dziejach historii polskiej.Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego i sekretarza. Na przewodniczącego jednomyślnie wybrano dr Zdzisława Zasadę do nie dawna mieszkańca Włocławka, obecnie Słubicy Dobrej – sekretarza Stowarzyszenia, a na sekretarza Jerzego Giergielewicza z Włocławka.Następnie prezes przekazał prowadzenie dalszej części Walnego Zebrania przewodniczącemu dr Zdzisławowi Zasadzie, który odczytał porządek obrad zatwierdzony jednogłośnie przez uczestników zebrania. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Radosław Cichański – przewodniczący z Bydgoszczy, Sławomir Brodziński z Będzina oraz Jan Klamczyński z Szydłowa.Sprawozdanie z działalności statutowej za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 lipca 2013 r. przedstawił prezes – Eugeniusz Gołembiewski, który w sposób merytoryczny przedstawił, czym się zajmował Zarząd i Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym. Między innymi podkreślił, Że do Stowarzyszenia należy ogółem 144 członków w tym: 36 – miasta i miejscowości, 23 – organizacje, instytucje i szkoły, 85 – członków indywidualnych. W omawianym okresie w szeregi Stowarzyszenia przyjęto 18 członków, natomiast skreślono 2 miasta i 9 członków indywidualnych na ich wniosek.Do najważniejszych przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować Zarządowi i członkom Stowarzyszenia zaliczyć należy:

 1. Opracowanie merytoryczne i graficzne folderu Stowarzyszenia, który został w ilości 3000 szt. wydrukowany i rozesłany do różnych instytucji, organizacji jak również dla członków Stowarzyszenia.
 2. Opracowanie kalendarza ściennego z zegarem i wizerunkiem Kazimierza Wielkiego, który został w ilości 120 szt. rozesłany członkom Stowarzyszenia.
 3. Ufundowanie nagrody rzeczowej w kwocie 500 zł dla najmłodszego uczestnika finału konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim w Bydgoszczy.
 4. Ufundowanie nagrody głównej w postaci miecza dla najdzielniejszego rycerza XV Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego w Szydłowie.
 5. Udział delegacji w uroczystości otwarcia odbudowanego zamku w Inowłodzu.
 6. Współorganizacja Jarmarku Średniowiecznego w Kowalu.
 7. Organizacja II Turnieju Szachowego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Ponadto członkowie Zarządu i Stowarzyszenia reprezentowali organizację nadając odpowiedniej rangi wielu spotkaniom, uroczystościom oraz innym przedsięwzięciom na terenie całego kraju. Zarząd i członkowie również moralnie i materialnie wspierali ich organizację, chociażby wymienić należy udział w uroczystościach w Tyliczu, Bydgoszczy, Inowłodzu, Będzinie czy z okazji 650 lokacji Goliny. W omawianym okresie Stowarzyszenie wydało kolejne dwa periodyki (8 i 9) „Zapiski Kazimierzowskie”, opracowało medal Króla Kazimierza Wielkiego w wersji posrebrzanej i pozłacanej oraz powołało Kapitułę jego przyznawania. To tylko jedne z ważniejszych informacje o statutowej działalności Stowarzyszenia w omawianym okresie. Po sprawozdaniu z działalności sprawozdanie finansowe z rewizji przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Rudziński. W końcowym wystąpieniu Komisja pozytywnie ocenił całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym wynikiem, czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.W dyskusji nad sprawozdaniami, uczestnicy pozytywnie ocenili całokształt pracy Zarządu, Rady oraz całego Stowarzyszenia, podkreślając, Że osiągnięte wyniki są znaczącym sukcesem wszystkich członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia.Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy oraz gromkimi brawami nagrodziło członków Zarządu za społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia.Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie planu przedsięwzięć na drugie półrocze 2013 roku oraz pierwsze półrocze 2014 roku. Komisja Uchwał i Wniosków również przedstawiła wnioski, które wypłynęły podczas zebrania do realizacji w nowej kadencji.Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem oraz pamiątkową fotografią na dziedzińcu starego rynku Królewskiego Miasta Sandomierz. Gospodarz miasta nie omieszkał zaprosić gości do zwiedzenia królewskiego miasta, którego przewodnikiem był znakomity historyk dr Tomisław Giergiel, a było, co oglądać i co podziwiać.

Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

VIII Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 22 czerwca 2014 r. w Przemyślu, woj. podkarpackie

Zebranie rozpoczęło na przemyskim zamku kazimierzowskim w drugim terminie o godzinie 12. Zgromadzonych członków powitała gospodyni miejsca, dyrektorka Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, Renata Nowakowska.

Na wstępie prezes SKKW, Eugeniusz Gołembiewski, wręczył uroczyście Medale Kazimierza Wielkiego dwóm zasłużonym członkom Stowarzyszenia: Henryce Kaszyckiej-Paniw z Przemyśla (emerytowanej sekretarz miasta Przemyśla i byłej skarbniczki SKKW) oraz Janowi Klamczyńskiemu, wiceprezesowi SKKW i wójtowi gminy Szydłów w województwie świętokrzyskim.

Po tej uroczystości mgr Lucjan Fac z Przemyśla wygłosił referat „Działania militarne Kazimierza III na Rusi Czerwonej w latach 1340–1349”.

Właściwe obrady poprzedziły wybory przewodniczącego zebrania (Zenon Chojnacki, wójt gminy Inowłódz), sekretarza zebrania (Lech Łbik z Bydgoszczy), członków komisji uchwał i wniosków (Radosław Cichański z Bydgoszczy, Tadeusz Biniewicz z Gostynina, Tomasz Nuszkiewicz z Koła).

Obrady otworzyła informacja prezesa SKKW o działalności Stowarzyszenia w czasie od 15 lutego 2013 do 1 czerwca 2014 r.

Następnie skarbniczka SKKW, Krystyna Pawlak z Łęczycy, złożyła sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2013. Po niej przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKKW, Andrzej Lewandowski z Kowala, odczytał sprawozdanie z kontroli przychodów i wydatków w roku 2013, po czym złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi SKKW.

W wyniku jednomyślnego głosowania Zarząd otrzymał absolutorium za rok finansowy 2013.

Głos zabrał z kolei sekretarz generalny SKKW, Zdzisław J. Zasada, który przedstawił plan przedsięwzięć Stowarzyszenia na lata 2014–2015. Mówił o dalszej współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Toruniu w dziele organizowanych przez te placówki dorocznych konkursów o Kazimierzu Wielkim i jego czasach. SKKW firmować będzie XVI Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Kazimierza Wielkiego w Szydłowie (25 VII 2014); przyszłoroczny Jarmark Kazimierzowski, połączony z turniejem szachowym, w Kowalu; konferencję naukową w Inowłodzu „Zjazd monarchów w Krakowie w 1364 r.” (11 X 2014); cykliczne imprezy przy bydgoskim pomniku króla Kazimierza Wielkiego, organizowane w każdorazową rocznicę urodzin i śmierci monarchy przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy we współdziałaniu z tamtejszą 1. Pomorską Brygadą Logistyczną. Plany na najbliższą przyszłość obejmują dalszą współpracę SKKW z rzeczoną brygadą oraz z prężnym środowiskiem działaczy kazimierzowskich z Będzina. SKKW zamierza też zacieśnić kontakty ze szkołami, mającymi za patrona Kazimierza Wielkiego. W dalszym ciągu publikowane będą „Zapiski Kazimierzowskie”. Rozważane są następujące inicjatywy: przebudowa strony internetowej SKKW; wznowienie albumu „Sto miast Kazimierza Wielkiego”; pomysł ustanowienia osobnego znaczka SKKW, przeznaczonego do noszenia w klapie marynarki lub żakietu.

Zdzisław J. Zasada nakreślił również program nadawania Medali Kazimierza Wielkiego (złotych i srebrnych), przyznawanych za istotny wkład w szerzenie idei kazimierzowskiej miastom, wsiom, instytucjom, organizacjom tudzież osobom indywidualnym.

W toku obrad zgłoszono szereg wniosków i propozycji. I tak prezes SKKW, Eugeniusz Gołembiewski, zaproponował uświetnienie imprez publicznych flagami miast i gmin członkowskich. On też postulował poszerzenie turystycznego Szlaku Piastowskiego na kolejne województwa.

Radosław Cichański z Bydgoszczy zgłosił projekt wypuszczenia koszulek z napisami informującymi o SKKW.

Krystyna Pawlak z Łęczycy rzuciła pomysł wyprodukowania  talerza ze sławnej uczty u Wierzynka.

Wojciech Sobolewski z Bydgoszczy zachęcał do emisji znaczka SKKW oraz starań o utworzenie turystycznego Szlaku Kazimierza Wielkiego.

Z kolei Zenon Chojnacki z Inowłodza postulował, aby SKKW udzielało poparcia dawnym miastom kazimierzowskim, starającym się o przywrócenie utraconych praw miejskich.

Protokołował: Lech Łbik, Bydgoszcz Sekretarz Rady SKKW

Fot. Archiw. UM. Przemyśla

IX Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 27 czerwca 2015 r. w Łęczycy, woj. łódzkie

W dniu 27 czerwca 2015 r., w historycznych komnatach na zamku w królewskim mieście Łęczyca, woj. łódzkie, odbyło się IX Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (SKKW). Łęczyca jest członkiem – Założycielem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego od 29 kwietnia 2008 r.Tak ważne zebranie mogło się odbyć w historycznym miejscu, dzięki przychylności burmistrza Łęczycy – Krzysztofa Lipińskiego. Zebranie otworzył prezes stowarzyszenia – Eugeniusz Gołembiewski, na co dzień burmistrz miasta Kowal, który powitał przybyłych członków stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”) oraz zaproszonych gości. Następnie oddał głos gospodarzowi królewskiego miasta, burmistrzowi – Krzysztofowi Lipińskiemu, który w imieniu władz samorządowych oraz własnym powitał wszystkich przybyłych uczestników do siedziby diabła Boruty z terenu całego kraju. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił: […] Jest mi bardzo miło i przyjemnie, że możemy państwa gościć w murach zamku Króla Kazimierza Wielkiego. Jestem przekonany, że patron cieszy się w niebie z tego powodu, że tak ważne stowarzyszenie, które jak wynika z dokumentów założycielskich, wspiera, wzmacnia i nagłaśnia idee Polskich Piastów, Króla Kazimierza, dzisiaj zagościło w murach na zamku w Łęczycy. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie i gorąco wszystkich uczestników Walnego Zebrania i proszę, abyście czuli się jak u siebie w domu […].Następnie prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski przedstawił proponowany projekt porządku obrad, którego program pierwszej części przewidywał m.in.: powołanie przewodniczącego, protokólanta zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie działalności statutowej Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy od 22.06.2014 do 27.06.2015 r., przedstawienie działalności finansowej SKKW za okres sprawozdawczy, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, podjęcie proponowanych uchwał i wniosków przez członków Walnego Zebrania, projekcję filmu dokumentalnego o podróżniku Benedykcie Polaku, zakończenie zebrania. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Program drugiej części zebrania przewidywał udział w II Pikniku Bernardyńskim, w mszy polowej na terenie przykościelnym oraz uroczyste wręczenie Królewskiemu Miastu Łęczyca – Medalu Króla Kazimierza Wielkiego. Ostatnim punktem spotkania był uroczysty obiad na terenie kościoła oo. Bernardynów, a dla chętnych zwiedzanie archikolegiaty NMP i św. Aleksego w Tumie. Program zebrania został przyjęty jednogłośnie, a tym samym zatwierdzony do realizacji.Realizując przyjęty porządek prezes SKKW – Eugeniusz Gołembiewski przystąpił do realizacji kolejnego punktu zebrania, w którym powierzył dalsze prowadzenie zebrania nowo wybranemu przewodniczącemu, Krystynie Pawlak – skarbnikowi Stowarzyszenia, a na co dzień wicestarostarościnie powiatu łęczyckiego. Obowiązki protokolanta powierzono jednogłośnie Jerzemu Giergielewiczowi z Włocławka, członkowi Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Lech Łbik – sekretarz Rady SKKW oraz członek Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich” z Bydgoszczy – przewodniczący, Andrzej Borucki – współzałożyciel SKKW oraz dyrektor Muzeum Zamku w Łęczycy – członek oraz Anna Marcinkowska z Kowala – członek. Przewodnicząca zebrania – Krystyna Pawlak poprosiła prezesa SKKW o przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań programowo-statutowych Stowarzyszenia. Eugeniusz Gołembiewski w sposób merytoryczny i szczegółowy przedstawił zebranym, czym się zajmował Zarząd i Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym. W swoim wystąpieniu wykorzystał dobrodziejstwo współczesnej techniki i skorzystał z nośnika multimedialnego, aby lepiej zobrazować realizację zadań w okresie sprawozdawczym. Jak podkreślił, SKKW jest Stowarzyszeniem, którego członkowie są specyficzną grupą, geograficznie rozmieszczoną po całej Polsce.Do Stowarzyszenia należą miejscowości, szkoły, organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne. W okresie sprawozdawczym do stowarzyszenia należało ogółem 141 członków w tym: 31 – miasta i miejscowości, 26 – organizacje, instytucje i szkoły, 84 – członkowie indywidualni.Następnie szczegółowo omówił przedsięwzięcia i zadania, jakie zrealizowano w roku sprawozdawczym. Jak podkreślił w końcowym wystąpieniu, działalność statutowa nie kończyła się na wyżej wymienionych przedsięwzięciach, to nie tylko udział w różnych uroczystościach, wręczanie medali, to także utrwalanie naszego posłannictwa, naszej misji dla przyszłych pokoleń poprzez wydawanie periodyku pn. „Zapiski Kazimierzowskie”, czy chociażby wydawanie kalendarzy ściennych z wizerunkiem Króla Kazimierza Wielkiego, fundowanie nagród i upominków dla zwycięzców w licznych konkursach i turniejach. Jak podkreślił prezes SKKW – E. Gołembiewski: […] W przedstawionym sprawozdaniu, na pełny obraz działalności stowarzyszenia składa się również poświęcenie i praca wielu środowisk, osób oraz instytucji wielu miast i gmin. Ta praca połączona w całość, daje wartość dodatnią, korzystnie odbieraną w lokalnych środowiskach. Pewnie można byłoby więcej osiągnięć, ale nieraz brakuje zainteresowania czy odrobinę dobrej woli w kwestii kontaktu, ze strony władz samorządowych poszczególnych miast, gminy czy instytucji, które jeśli organizują jakieś przedsięwzięcie związane z Królem Kazimierzem Wielkim, żeby zechciały o tym powiadomić Zarząd SKKW. Mogą to uczynić poprzez wysłanie stosownej wiadomości tekstowej na adres stowarzyszenia lub powiadomienie drogą e-mail, wtedy następuje jakby upowszechnienie tej wiedzy, nie tylko dla członków naszego stowarzyszenia i sympatyków, ale również dla szerokiej rzeszy czytelników odwiedzających naszą stronę internetową […]. Na zakończenie swojego wystąpienia, podziękował Członkom Zarządu oraz wszystkim członkom stowarzyszenia, za to, że godnie reprezentowali stowarzyszenie podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie całego kraju, za zaangażowanie i dotychczasową owocną współpracę na rzecz SKKW. Przede wszystkim za krzewienia idei zasług Króla Kazimierza Wielkiego. E. Gołembiewski zachęcił wszystkich do jeszcze większego zaangażowania w działalność na rzecz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, poprzez wdrażanie swoich ciekawych pomysłów, planów i zamierzeń w nadchodzącym roku statutowej działalności.Następnie sprawozdanie finansowe przedstawiła Krystyna Pawlak – skarbnik SKKW, która poinformowała, że dochody stowarzyszenia, to jest kapitał w głównej mierze pochodzący ze składek członkowskich, które uiszczają w wysokości: miejscowość, miasto lub gmina – 1 000 zł, instytucje, organizacje i szkoły – 100 zł, członkowie indywidualni – 25 zł. Składka członkowska opłacana jest raz w roku. W omawianym okresie przychód wyniósł – 38 426 zł i 64 gr. natomiast rozchód – 30 735 zł i 27 gr.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący – Wojciech Rudziński, który na wstępie przedstawił skład Komisji: Andrzej Lewandowski – sekretarz i Andrzej Borucki – członek. Komisja odbyła posiedzenie w dniu 28 maja 2015 r. w Łęczycy, gdzie dokonała kontroli książki przychodów i rozchodów, poprzez dokonanie wnikliwej analizy dowodów księgowych. Komisja stwierdziła, że skarbnik Krystyna Pawlak dobrze wywiązuje się z powierzonej funkcji, co jest jej zasługą oraz prowadzącej dokumentację finansową – Anny Radzikowskiej. Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo. Składki członkowskie od instytucji, miejscowości, miast, gmin oraz szkół są opłacone w 90%. Gorzej sytuacja przedstawia się ze ściągalnością składek od członków indywidualnych, ich wpłaty są na poziomie 60%. Na koniec roku sprawozdawczego stan gotówki na koncie wynosi 9 142 zł i 62 gr, na koncie w Banku Spółdzielczym w Kowalu jest kwota 8 369 zł i 38 gr, w kasie u skarbnika 773 zł i 24 gr. Komisja Rewizyjna potwierdziła dobrą kondycję finansową Stowarzyszenia. W końcowym wystąpieniu w imieniu Komisji Rewizyjnej, przewodniczący pozytywnie ocenił całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. W głosowaniu jawnym Zebranie Walne jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W imieniu członków Zarządu i własnym prezes SKKW E. Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok.W dalszej części zebrania dr Zdzisław J. Zasada, sekretarz generalny SKKW, przedstawił plan działalności na kolejny rok, w którym znalazły się ważne przedsięwzięcia m.in.:

 • w dn. 9 października 2015 r. przeprowadzenie we Włocławku Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata”;
 • w dn. 9 październik 2015 r. rozstrzygnięcie konkursów: multimedialnego i filmowego pn. „Jan Długosz i Jego Czasy”;
 • opracowanie i wydanie dwóch numerów periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”, wrzesień 2015 i marzec 2016 r.;
 • opracowanie oraz druk kalendarzy SKKW na 2016 r.;
 • współorganizacja stałych oraz nowych przedsięwzięć, których głównymi realizatorami będą członkowie SKKW;
 • przygotowanie i odbycie X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków SKKW – czerwiec 2016 r. (wolę organizacji zebrania wyraził Stanisław Maciaszek – burmistrz Koła woj. wielkopolskie).

Po wystąpieniu dra Z. Zasady miłym przerywnikiem w obradach było wystąpienie burmistrza Kruszwicy (członek i założyciel SKKW) Dariusza Witczaka, który przywiózł ze sobą wydaną przez miasto publikację upamiętniającą jeden z zamków wybudowanych przez Kazimierza Wielkiego, pt. „Zamek Kruszwicki”. Jak podkreślił, jest to publikacja popularno-naukowa, przystępna w odbiorze, bogato ilustrowana, przedstawiająca najnowsze badania historyczne, archeologiczne związane z zamkiem w Kruszwicy. Każdy z uczestników zebrania otrzymał ją jako miły upominek z rąk burmistrza. Korzystając z okazji pan Andrzej Borucki – członek SKKW i Komisji Rewizyjnej, a zarazem dyrektor i kustosz Muzeum Zamku w Łęczycy zaprezentował wszystkim książkę o wybitnej łęczycance XX wieku – Jadwidze Grodzkiej. Autorem książki był jej syn, Zbigniew Grodzki, a wydawcą Muzeum w Łęczycy. Również ten miły upominek trafił do wszystkich uczestników Walnego Zebrania.Kolejnym punktem obrad było przedstawienie wniosków, które sformułowano podczas zebrania do realizacji w nowej kadencji przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – Lecha Łbika (w załączeniu poniżej).Przedostatnim punktem zebrania była projekcja filmu dokumentalnego o podróżniku, franciszkanie Benedykcie Polaku, który 770 lat temu wyruszył w długą i niebezpieczną misję papieską do dalekiej Mongolii. Innocenty IV wysłał do Batu-Chana poselstwo na czele z Benedyktem Polakiem, którego celem było zaprzestanie przez Mongołów dokonywania najazdów na kraje chrześcijańskie w Europie oraz nawrócenie chana i jego poddanych na wiarę w Chrystusa. Ponadto miał postarać się o pozyskanie ich jako sprzymierzeńców w walce z muzułmanami w Ziemi Świętej. Po drodze zatrzymał się na zamku w Łęczycy, gdzie został hojnie zaopatrzony w dalszą drogę przez księcia Konrada Mazowieckiego. Wyprawa trwała przeszło pół roku.Po projekcji filmu przewodnicząca – K. Pawlak zamknęła obrady Walnego Zebrania SKKW i zaprosiła uczestników do zwiedzenia wystaw znajdujących się w historycznych komnatach zamku łęczyckiego.Przewodnikiem był dyrektor i kustosz – Andrzej Borucki, który bardzo interesująco opowiadał o historii zamku, jego losach oraz diable Borucie.Na koniec, zgodnie z tradycją każdego Walnego Zebrania, wykonana została zbiorowa fotografia upamiętniająca wszystkich uczestników, która zamieszczona zostanie obok innych zdjęć w kronice działalności SKKW oraz „Zapiskach Kazimierzowskich”.Protokół Komisji Uchwał i Wniosków IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, odbytego w Łęczycy (woj. łódzkie) 27 czerwca 2015 r.Komisja w składzie: Lech Łbik – przewodniczący, Andrzej Borucki – sekretarz, Anna Marcinkowska – członek.Po wysłuchaniu sprawozdań: Zarządu SKKW, skarbniczki SKKW oraz Komisji Rewizyjnej SKKW Komisja Uchwał i Wniosków proponuje przyjęcie uchwał w następującym brzmieniu:

 1. Zebranie przyjmuje do wiadomości i akceptuje sprawozdanie Zarządu SKKW za okres od 22 czerwca 2014 do 5 czerwca 2015 r.
 2. Zebranie przyjmuje do wiadomości informację skarbniczki SKKW za rok 2014.
 3. Zebranie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej SKKW za rok 2014.
 4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej SKKW zebranie udzieliło Zarządowi SKKW absolutorium za okres od 22 czerwca 2014 do 5 czerwca 2015 r.
 5. Zebranie zobowiązuje Zarząd SKKW do realizacji następujących przedsięwzięć: – zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata ” we Włocławku w dniu 9 października 2015 r.; – rozstrzygnięcie konkursów: multimedialnego i filmowego „Jan Długosz i jego czasy” – w październiku 2015 r.; – opracowanie i wydanie dwóch numerów, 14 i 15, periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”; – opracowanie i wydanie kalendarza SKKW na 2016 r.; – włączenie się w roli współorganizatora do przedsięwzięć, których głównymi realizatorami będą członkowie SKKW; – zorganizowanie dla członków SKKW kilkudniowej wycieczki do Przemyśla i na Ukrainę jesienią 2015 lub wiosną 2016 r.; – zaakceptowanie zmian w składzie Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”; – podjęcie prac dążących do zorganizowanie multimedialnego Muzeum Kazimierzowskiego, w oparciu o Pracownię Kazimierzowską Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; – kontynuowanie prac, zmierzających do utworzenia turystycznego Szlaku Kazimierza Wielkiego; – propagowanie idei wspólnych dla miast Kazimierzowskich witaczy przydrożnych; – kontynuacja zawodów obronno-sprawnościowych dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Sprawni jak żołnierze, dzielni jak rycerze” przez 1. Pomorską Brygadę Logistyczną im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; – przygotowanie i odbycie X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SKKW w czerwcu 2016 r. w Kole, woj. wielkopolskie.

Podpisy członków Komisji(-) Lech Łbik (Bydgoszcz) – przewodniczący (-) Andrzej Borucki (Łęczyca) – sekretarz (-) Anna Marcinkowska (Kowal) – członekFot. Wojciech Nawrocki

X Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 18 czerwca 2016 r. w Krakowie, woj. małopolskie

 

Przybyłych na zebranie członków oraz delegatów reprezentujących różne regiony kraju, powitał pułk. dypl. Eugeniusz Orzechowski – d-ca 3. Regionalnej Bazy Logistycznej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Jabłonowskiego w Krakowie, który jest członkiem Stowarzyszenia. Kraków to niezwykłe i szczególne miasto, które odegrało  znaczącą rolę w historii Polski. Nieprzypadkowo zostało wybrane na miejsce X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SKKW. To miasto koronacyjne naszych królów, a zarazem dawna stolica państwa. Po gospodarzu głos zabrał prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski – na co dzień burmistrza królewskiego miasta Kowal w powiecie włocławskim na Kujawach, który również w sposób szczególny powitał uczestników zebrania, podkreślając jak wielkie ma ono znaczenie i rangę dla przyszłości stowarzyszenia. Odczytał porządek zebrania, który przewidywał:

 • powołanie przewodniczącego, protokólanta zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;
 • przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu za okres sprawozdawczy w latach 2012 – 2016;
 • przedstawienie sprawozdania finansowego;
 • przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 • dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi;
 • wybór nowych władz SKKW, członków Rady oraz Komisji Rewizyjnej, ukonstytuowanie Zarządu;
 • podjęcie uchwał i wniosków;
 • wyręczenie Medalu Króla Kazimierza Wielkiego pułk. dypl. Eugeniuszowi Orzechowskiemu;
 • wygłoszenie referatu naukowego oraz promocja wydawnictwa pt. „Zamki nad Przemszą” przez Jarosława Krajniewskiego z Dąbrowy Górniczej;
 • zakończenie zebrania;
 • wizyta i zwiedzanie sprzętu 8. Bazy Lotnictwa Transportowego na lotnisku w Balicach;
 • wizyta i zwiedzanie sprzętu 5. Batalionu Dowodzenia w Rząsce oraz wspólny obiad;
 • złożenie kwiatów pod sarkofagiem króla Kazimierza Wielkiego na Wawelu oraz zwiedzanie Krakowa.

Przewodniczącym zebrania jednomyślnie wybrano Sławomira Brodzińskiego z Będzina, a protokólantem Jerzego Giergielewicza z Włocławka. W związku z wyborem, dalsze prowadzenie zebrania przejął Sławomir Brodziński, który zarządził wybory członków dwóch komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. W skład pierwszej komisji weszli: Jarosław Krajniewski z Dąbrowy Górniczej – przewodniczący oraz członkowie: Marian Grochowski z Bydgoszczy i Szymon Struciński z Kowala. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Miłosz Sałaciński z Bydgoszczy – przewodniczący oraz członkowie: Arkadiusz Ciechalski z Kowala i Tomasz Nuszkiewicz z Koła.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia oraz Zarządu za okres sprawozdawczy 2012 – 2016, którego dokonał w formie prezentacji multimedialnych prezes E. Gołembiewski. W swoim końcowym wystąpieniu prezes SKKW podkreślił, że w przedstawionym sprawozdaniu na pełny obraz działalności Stowarzyszenia składa się również poświęcenie i praca wielu środowisk, osób oraz instytucji wielu miast i gmin. Ta praca połączona w całość, daje wartość dodatnią, korzystnie odbieraną w lokalnych środowiskach.  Nie omieszkał podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia, w tym członkom Zarządu, Rady, Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego, jak również członkom Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich” za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas w realizowaniu nakreślonych zadań, podkreślając, że praca, którą wszyscy wykonują, jest pracą stricte społeczną, niejednokrotnie dotowaną z własnych środków, choćby takie wyjazdy na posiedzenia i zebrania bez mała na terenie całego kraju. Statystyczne osiągnięcia za miniony okres przedstawiały się następująco: do stowarzyszenia należy 30 miast i miejscowości, 26 szkół, 86 członków indywidualnych. Godność członka honorowego przyznano prof. dr hab. Jerzemu Wyrozumskiemu z Krakowa. Medalem Króla Kazimierza Wielkiego wyróżnieni zostali: złotym – miasto Kowal, 1. Brygada Logistyczna WP im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski z Krakowa; srebrnym – 10 miast i miejscowości,1 szkoła, 9 członków indywidualnych. W okresie sprawozdawczym wydano osiem numerów periodyku „Zapiski Kazimierzowskie” oraz wydano cztery edycje kalendarzy ściennych w łącznym nakładzie – 1400 egzemplarzy

W dalszej części wystąpienia prezes E. Gołembiewski określił zadania do realizacji przez nowy Zarząd w kadencji na lata 2016 – 2020, do których będzie należało:

 • propagowanie idei związanej ze spuścizna Kazimierzowską, szczególnie wśród szkół i placówek mających za patrona Króla Kazimierza Wielkiego;
 • kontynuacja patronatów, wspomaganie organizatorów w postaci fundowania nagród dla laureatów imprez prowadzonych przez członków zbiorowych SKKW, w szczególności konkursów wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach, turniejów rycerskich oraz konkursów sprawnościowych;
 • w każdym roku na jesieni zorganizowanie konferencji naukowej związanej z czasami średniowiecza oraz panowania Piastów;
 • opracowywanie i wydawanie w każdym roku dwóch numerów sztandarowego periodyku SKKW „Zapiski Kazimierzowskie”;
 • opracowywanie oraz wydanie w każdym roku kalendarz SKKW w nakładzie 1000 egz.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik stowarzyszenia Krystyna Pawlak, na co dzień wicestarosta powiatu łęczyckiego, która poinformowała, że dochody stowarzyszenia, to w głównej mierze kapitał pochodzący ze składek członkowskich, które płyną z trzech źródeł, a mianowicie od: 30 miejscowości (miast lub gmin) – po 1000 zł; 26 szkół i instytucji – po 100 zł; 86 członków indywidualnych – po 25 zł.

Składka członkowska opłacana jest raz w roku. W omawianym okresie przychód wyniósł – 37.771 zł 33 gr, natomiast rozchód – 33.428 zł i 87 gr. Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku wyniósł 11.945 zł i 35 gr, na który złożyły się oszczędności z 2014 roku. W Banku Spółdzielczym w Kowalu została zdeponowana kwota 11.307 zł i 35 gr, natomiast w kasie u skarbnika znajduje się 638 zł i 28 gr.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Wojciech Rudziński, który na wstępie przedstawił skład Komisji: Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz i Andrzej Borucki z Łęczycy – członek. Komisja odbyła posiedzenie w dniu 4 maja 2016 r. w Łęczycy, gdzie dokonała kontroli książki przychodów i rozchodów, poprzez dokonanie wnikliwej analizy dowodów księgowych będących w posiadania skarbnika. Komisja stwierdziła, że skarbnik Krystyna Pawlak i księgowa Anna Radzikowska dobrze wywiązują się z powierzonych funkcji. Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo. W końcowym wystąpieniu Komisja Rewizyjna, pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. W głosowaniu jawnym Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy, a brawa były nagrodą dla Zarządu za społeczną pracę. W imieniu członków Zarządu i własnym prezes SKKW E. Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielone absolutorium.

Miłym akcentem zebrania było uroczyste wręczenie Medalu Króla Kazimierza Wielkiego bardzo zasłużonemu członkowi Stowarzyszenia komendantowi 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie płk. dypl. Eugeniuszowi Orzechowskiemu. Moment wręczenie medalu poprzedziło wygłoszenie okolicznościowej laudacji przez sekretarza generalnego dr Zdzisława J. Zasadę, który podkreślił zasługi nominowanego, który jest członkiem SKKW od chwili jego powstania w 2008 r., wówczas jako dowódca 1. Brygady Logistycznej WP im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Biorąc pod uwagę dotychczasową bezinteresowną działalność oraz nieocenione zasługi na rzecz SKKW, na zgodny wniosek Zarządu, Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego nadała E. Orzechowskiemu Medal Króla Kazimierza Wielkiego. Wraz z medalem został wręczony okolicznościowy dyplom z wpisem następującej treści: […] Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, potwierdzony zgodną opinią Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego, pułkownikowi dyplomowanemu Eugeniuszowi Orzechowskiemu nadano Medal Króla Kazimierza Wielkiego za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem wiekopomnego dorobku króla Kazimierza Wielkiego[…]. Uroczystego wręczenia medalu i dyplomu dokonał prezes SKKW – E. Gołembiewski w asyście przewodniczącego kapituły prof. dr. hab. Antoniego Barciaka.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania była dyskusja nad sprawozdaniami, w której jako jeden z pierwszych mówców zabrał głos prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek SKKW, a za razem przewodniczący Kapituły Medalu Króla Kazimierza Wielkiego, który podkreślił, iż Zarząd oraz członkowie bardzo dobrze wywiązywali się z powierzonych zadań na rzecz Stowarzyszenia oraz godnie reprezentowali organizację na zewnątrz, podczas wielu uroczystości i statutowych przedsięwzięć. Po czym nastąpiło wręczenie okolicznościowego ryngrafu z napisem: […] Pan płk dypl. Eugeniusz Orzechowski Komendant 3. Regionalnej Bazy Logistycznej. Serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę i osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Z wyrazami szacunku i uznania. Ochotnicza Straż Pożarna Królewskiego Miasta Kowala. Kowal 18 czerwca 2016 r. […]. Wręczenia dokonał Andrzej Lewandowski – prezes OSP Kowal w asyście Wojciecha Rudzińskiego członka zarządu OSP oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKKW.

Zamknąwszy część sprawozdawczą Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia, przewodniczący Sławomir Brodziński przystąpił do wyboru statutowych organów SKKW na lata 2012–2016. Przewodniczący przypomniał założenia statutowe przed zgłaszaniem kandydatur, podkreślając iż Zarząd składa się z 7 osób, Rada Stowarzyszenia z 15, a z 3 Komisja Rewizyjna. Przegłosowano, że wybory będą jawne. W skład Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone i wybrane niżej wymienione kandydatury (W głosowaniu jawnym dwie osoby wstrzymały się od głosu.):         

Rada SKKW – Antoni Barciak, Katowice – przewodniczący Rady, Bożena Sałacińska, Bydgoszcz – wiceprzewodnicząca, Marek Chudoba, burmistrz Czchowa– wiceprzewodniczący, Lech Łbik, Bydgoszcz – sekretarz, Zbigniew Jurkiewicz, burmistrz Ciężkowic – członek prezydium, Miłosz Naczyński, burmistrz Przedborza – członek prezydium, Tomasz Nuszkiewicz, Koło – członek prezydium; członkowie Rady: Stanisław Gliszczyński – burmistrz Koronowa, Bolesław Bujak – burmistrz Ropczyc, Dariusz Witczak – burmistrz Kruszwicy, Bogdan Kącki – wójt Inowłodza, Roman Ptak – burmistrz Niepołomic, Sławomir Brodziński – Będzin, Michał Czerniak – Pyzdry, Lech Kwiatkowski – Golina. W głosowaniu wszystkie kandydatury zostały wybrane w skład Rady SKKW.          

Zarząd SKKW Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala – prezes, Jan Klamczyński, wójt Szydłowa – wiceprezes, Anna Mackiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy – wiceprezes, Zdzisław J. Zasada ze Słubicy Dobrej k. Warszawy – sekretarz generalny, Krystyna Pawlak, wicestarosta łęczycki – skarbnik, Renata Nowakowska, dyrektor Zamku w Przemyślu – członek, płk. Dariusz Żuchowski, d-ca 1BLog z Bydgoszczy – członek. W głosowaniu jawnym dwie osoby wstrzymały się od głosu.         

Komisja Rewizyjna SKKW Wojciech Rudziński z Kowala – przewodniczący, Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz, Andrzej Borucki z Łęczycy – członek.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wniosków, które wypłynęły podczas zebrania do realizacji w nowej kadencji przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – Miłosza Sałacińskiego. Komisja zobowiązała nowo wybrany Zarząd do podjęcia określonych działań w najbliższym czasie, w tym do powołania zespołu ds. zmian w Statucie Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia konsultacji wśród członków SKKW odnośnie wprowadzenia zapisu o możliwości kandydowania do władz stowarzyszenia członków nieobecnych na zabraniu, którzy złożyli pisemną wolę kandydowania. Powołany zespół zobowiązuje się do przygotowania takiej propozycji przed kolejnym zebraniem członków SKKW.

Przed zakończeniem zebrania członek Stowarzyszenia Jarosław Krajniewski z Dąbrowy Górniczej wystąpił z referatem naukowym promującym książkę swego autorstwa pt. „Zamki nad Przemszą”, która została wydana sumptem SKKW. Jak napisał w słowie wstępnym E. Gołembiewski – prezes SKKW: […] Książka autorstwa Jarosława Krajniewskiego – historyka-regionalisty przedstawia dzieje wszystkich obiektów z obszaru dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego, które kiedykolwiek pełniły funkcję zamków. Każdy z nich ma swoją własną i niepowtarzalna historię, niektóre nawet swoich własnych historyków. Książka stanowi pierwszą próbę opowiedzenia ich dziejów na jednej równoległej płaszczyźnie. Książkę „Zamki nad Przemszą” wydaliśmy na 706. rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do upowszechniania dorobku zarówno naszego wielkiego monarchy, jak i szerzej – pogłębienia świadomości historycznej mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego o bogatej spuściźnie swojej małej Ojczyzny […].

Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu Walnego Zebrania przewodniczący Sławomir Brodziński zamknął jego obrady i w imieniu gospodarza płk. Eugeniusza Orzechowskiego zaprosił wszystkich uczestników na autokarową wycieczkę do zwiedzenia 8. Bazy Lotnictwa Transportowego na lotnisku w Balicach oraz zwiedzanie jednostki i sprzętu 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. Stanisława Hallera w Rząsce. Po ciekawej i pouczającej wycieczce, napełnieni dodatkową wiedzą o historii zwiedzanych jednostek, wszyscy uczestnicy zostali podjęci obiadem, w którym prym wiodła pyszna wojskowa grochówka. Wzmocnieni i pełni nowego wigoru zebrani ruszyli autokarem na Wawel, gdzie w sposób podniosły złożone zostały kwiaty przed nagrobkiem patrona Stowarzyszenia króla Kazimierza Wielkiego oraz drugiego kowalskiego rodaka – bp. Piotra Tylickiego. Następnie wielu uczestników zebrania udało się na zwiedzanie starego Krakowa, a było co oglądać i podziwiać. Tradycją wszelkich uroczystości i spotkań członków Stowarzyszenia jest dokumentowanie fotograficzne, nie inaczej było i tym razem w Krakowie.

Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

XI Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 23 VI 2017 r. w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie

W dniu 23 czerwca 2017 r., w sali kameralnej im. Stefana Kowalskiego OSP w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie, odbyło się XI Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (SKKW). Miasto Kowal jest członkiem założycielem powstałego 29 kwietnia 2008 r. SKKW.

Do królewskiego miasta zjechali członkowie Stowarzyszenia ze wszystkich stron Polski. Zebranie otworzył Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW i burmistrz Kowala, który powitał przybyłych członków stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich”) oraz zaproszonych gości. Po czym wszyscy uczestnicy zebrania udali się pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego, gdzie u jego stóp złożono wiązanki kwiatów oraz wykonano zbiorową fotografię wszystkich uczestników walnego zebrania.

Po powrocie do sali obrad E. Gołembiewski wygłosił okolicznościową laudację poprzedzający moment wręczenia Złotego Medalu Króla Kazimierza Wielkiego dla dr. Zdzisława Jana Zasady, który m.in. powiedział:  […] Jego zasługi dla SKKW są w tym gronie bardzo dobrze znane, choć zapewne nie wszystkie. Dr Zdzisław Jan Zasada to nie tylko jeden z wieloletnich liderów naszego Stowarzyszenia, ale także pomysłodawca i główny inicjator jego powstania. We wdzięcznej pamięci przechowuję Jego wielkie zaangażowanie w organizacje ogólnopolskich obchodów 700-lecia urodzin w Kowalu króla Kazimierza Wielkiego, które miały miejsce 10 kwietnia 2010 r. Przypomnę tu też nieco wcześniejszą inaugurację tychże obchodów w katedrze na Wawelu w kwietniu 2009 r., którą dr Zdzisław J. Zasada przygotowywał wraz ze mną, a także ogólnopolskie spotkanie samorządowców w Pałacu Prezydenckim, które miało miejsce – z osobistym udziałem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego – 4 marca 2010 r. oraz wspólną obecność na posiedzeniu Sejmu RP, w trakcie którego przyjęta została okolicznościowa uchwała przypominająca zasługi naszego Króla. Przy tej dzisiejszej okazji, chciałbym raz jeszcze podziękować mu też za wielkie, osobiste zaangażowanie w budowę pomnika króla Kazimierza Wielkiego. Jeśli dziś nasze Stowarzyszenie jest chwalone za efekty swoich działań, to należy zawsze podkreślać wielki udział dr. Zasady w jego dotychczasowych sukcesach. Dobrze pamiętam, jak wiele musiał się napracować, aby do rąk czytelników mógł trafić piękny album „100 miast króla Kazimierza Wielkiego”. Gdyby nie on nie byłoby też „Zapisków

Kazimierzowskich”, których jest pomysłodawcą i głównym ich redaktorem. To on również był i jest inicjatorem wielu konferencji popularno-naukowych i publikacji poświęconych Kazimierzowi Wielkiemu. […] Za to wszystko chciałbym w imieniu nas wszystkich raz jeszcze serdecznie podziękować i prosić o dalszą, aktywną działalność w naszym Stowarzyszeniu […].

Wręczenia medalu wraz z pamiątkowym dyplomem dokonał przewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Antoni Barciak – kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w asyście E. Gołembiewskiego, wiceprezesów – Jana Klamczyńskiego z Szydłowa i Anny Mackiewicz z Bydgoszczy oraz sekretarza generalnego dr. Tomasza Dzikiego. Po dekoracji głos zabrał Z. Zasada, który nie kryjąc wzruszenia podziękowała za szczególne wyróżnienie i uhonorowanie jego dotychczasowych zasług.

Następnie E. Gołembiewski przedstawił proponowany projekt porządku obrad, którego

program przewidywał m.in.:

 • powołanie przewodniczącego, protokolanta zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
 • stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przedstawienie działalności statutowej Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy od 19 VI 2016 do 23 VI 2017 r.,
 • przedstawienie działalności finansowej SKKW za okres sprawozdawczy,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusję nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi SKKW,
 • przedstawienie planu pracy zarządu SKKW na kolejny rok,
 • dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie SKKW oraz głosowanie nad podjęciem stosownej Uchwały w tym zakresie,
 • wolne wnioski,
 • przedstawienie uchwał i wniosków wypracowanych na walnym zebraniu,
 • zakończenie zebrania.

Program zebrania został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym, a tym samym zatwierdzony do realizacji. Uczestnicy zebrania przyjęli przez aklamację, że wszelkie głosowania będą miały formę jawną. Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie E. Gołembiewski, a obowiązki protokolanta obrad powierzono Wojciechowi Nawrockiemu z Gołaszewa, gm. Kowal. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Marian Grochowski z Bydgoszczy – przewodniczący oraz Jerzy Giergielewicz z Włocławka i Arkadiusz Ciechalski z Kowala – członkowie.

Realizując przyjęty porządek walnego zebrania E. Gołembiewski przystąpił do realizacji kolejnych punktów zebrania. Na początku stwierdził prawomocność obrad, na – 90 członków instytucjonalnych i indywidualnych, obecnych było – 47. Lista obecności Członków XI Walnego Zebrania SKKW została załączona do protokołu obrad.

Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Zarządu SKKW za okres sprawozdawczy od 19 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2017 r. – w postaci prezentacji multimedialnej – przedstawił sekretarz generalny dr Tomasz Dziki. Jego głównymi wątkami było zaprezentowanie prac i dokonań członków SKKW w okresie sprawozdawczym, a które składały się następujące przedsięwzięcia:

 • 18-19 VI 2016 r. – Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, woj. podkarpackie było organizatorem X Jubileuszu Zamku Kazimierzowskiego pn. „Od tradycji do współczesności”.
 • 24-26 VI 2016 r. – Przedbórz w woj. łódzkim, był organizatorem VIII obchodów święta miasta pn. „Dni Przedborza”. Organizatorzy przygotowali liczne pokazy, konkursy, gry i zabawy oraz występy artystyczne.
 • 25 VI 2016 r. – Pyzdry w woj. wielkopolskim, były organizatorami odsłonięcie podczas obchodów Nocy Świętojańskiej muralu, namalowanego na ścianie hali widowiskowo-sportowej, ukazujący barwną historię Królewskiego Miasta nad Wartą.
 • 25 VI 2016 r. – Inowłódz w woj. łódzkim, władze miasta były organizatorem uroczystości jubileuszowych z okazji 950-lecia Inowłodza.
 • 10 VII 2016 r. – Kruszwica w woj. kujawsko-pomorskim, władze miasta były organizatorem IV edycji pn. „Kujawskie Nowalijki – czyli jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie”.
 • 24 VII 2016 r. – Kruszwica była organizatorem widowiska teatralnego z okazji uroczystych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski pn. „Kiedy Polska obmyła się w wodach Chrztu Polskiego”.
 • 24 VII 2016 r. – Szydłów w woj. świętokrzyskim, po raz XVIII odbył się Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego ufundowany przez SKKW, w którym miłośnicy rycerstwa i średniowiecznych obyczajów rywalizowali na placu zamkowym .
 • 21 VIII 2016 r. – Łęczyca w woj. łódzkim, była organizatorem XVIII edycji Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego.
 • 1 X 2016 r. – Przedbórz w woj. łódzkim, Oddział PTTK w Żarnowie i SKKT-PTTK przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu był organizatorem Rajdu Szlakiem Kazimierza Wielkiego i Królewskich Miodów, nad którym patronat honorowy objęło m.in. SKKW.
 • 4-8 X 2016 r. – Przedbórz był organizatorem jubileuszowego XXV Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej, w którym wzięło udział ponad 250 uczestników, w tym dzieci, młodzież i dorośli z siedmiu krajów świata.
 • 25 X 2016 r. – Busko Zdrój w woj. świętokrzyskim , Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego był po raz IX organizatorem konkursu pn. „Ślady Kazimierza Wielkiego w naszym regionie”.
 • 27 X 2016 r. – Bydgoszcz w woj. kujawsko-pomorskim , przed pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczystość 10-lecia odsłonięcia pomnika Wielkiego monarchy. W tym samym dniu w siedzibie ratusza miejskiego odbyło się zebranie władz statutowych SKKW, podczas którego Medalem Kazimierza Wielkiego został uhonorowany prof. Jacek Maciejewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • 9 XI 2016 r. – Inowłódz, w siedzibie władz samorządowych odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Inowłódz, będąca zwieńczeniem jubileuszu 950-lecia istnienia tej historycznej osady.
 • 14 XII 2016 r. – Łęczyca, w siedzibie łęczyckiego ratusza odbyło się spotkanie robocze, podczas którego omawiano projekt utworzenia na terenie województwa łódzkiego Szlaku Turystycznego Króla Kazimierza Wielkiego.
 • styczeń 2017 r. – Jarosław w woj. podkarpackim, w poczet członków instytucjonalnych SKKW przyjęto Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. króla Kazimierza Wielkiego.
 • 26 II 2017 r. – Chocz w woj. wielkopolskim był organizatorem II Biegu Króla Kazimierza Wielkiego. Honorowy patronat pełniło SKKW.
 • 3 III 2017 r. – Bydgoszcz była organizatorem uroczystości pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego związanymi z imieninami króla.
 • 22 III 2017 r. – Bydgoszcz, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród uczestnikom VI edycji konkursu pn. „Świętujemy urodziny Kazimierza Wielkiego”.
 • marzec 2017 r. – Bydgoszcz, na wniosek Zarządu SKKW Kapituła Odznaczeń SKKW uhonorowała Złotym Medalem Króla Kazimierza Wielkiego Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem dorobku tego wielkiego monarchy.
 • 19 IV 2017 r. – Bydgoszcz, w Sali Koncertowej Gmachu Copernicanum odbyła się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach”. Nagrodę dla najmłodszego uczestnika ufundowało SKKW.
 • 24 IV 2017 r. – Kowal, z okazji „Dnia Patrona” króla Kazimierza Wielkiego w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczysta akademia.
 • 27 IV 2017 r. – Będzin w woj. śląskim, odbyła się uroczystość z okazji 707. rocznicy urodzin króla Kazimierza III Wielkiego, założyciela miasta. W trakcie uroczystości w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja publikacji „Kazimierz Wielki w Będzinie”, który został wydany przez SKKW.
 • 1 V 2017 r. – Kowal, był organizatorem kolejnej edycji Jarmarku Kazimierzowskiego, podczas którego uczczono 707. rocznicę urodzin króla oraz odbyła się VI edycja Turnieju Szachowego im. króla Kazimierza Wielkiego dla dorosłych i dzieci, w którym wzięło udział około 70 zawodników.
 • 18 V 2017 r. – Toruń w woj. kujawsko-pomorskim , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy po raz VII był organizatorem Regionalnego Konkursu Historycznego pn. „W czasach króla Kazimierza Wielkiego – Rycerskie Potyczki nad Wisłą”, nad którym honorowy patronat sprawowało SKKW.
 • 19 VI 2016 r. i 23 VI 2017 r. SKKW wydało nr 16 i nr 17 periodyku pn. „Zapiski Kazimierzowskie”.

Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność skarbnik Stowarzyszenia Krystyny Pawlak – wicestarosty powiatu łęczyckiego, sprawozdanie finansowe zostało złożone do protokołu zebrania walnego. Jego najważniejsze elementy dotyczące bilansu SKKW za 2016 r. przedstawiają się następująco:

 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Na aktywa stowarzyszenia składają się aktywa obrotowe, które obejmują środki pieniężne znajdujące się na bankowym rachunku bieżącym w wysokości 15.246,60 zł. raz środki pieniężne znajdujące się w kasie w wysokości 864,56 zł.

Na pasywa stowarzyszenia składają się: – wynik finansowy netto za rok obrotowy wynosi – 1.339,20 zł.

 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

Na przychody stowarzyszenia w roku obrotowy 2016 składają:

 1. a) przychody określone statutem w całości przeznaczone na działalność statutową:

– składki brutto określone statutem – 34.535,00 zł

– darowizny pieniężne – 7.000,00 zł

 1. b) Przychody finansowe (wystawione rachunki) – 774,00 zł
 2. Informacje o strukturze kosztów:

Wszystkie koszty poniesione przez stowarzyszenie w roku obrotowym 2016 przypadają na działalność statutową. Na koszty stowarzyszenia składają się:

 1. a) zakup materiałów i wyposażenia – 26.277,96 zł, w tym: druk książek – 10.910,00 zł, druk kalendarzy – 7.582,95 zł, reklama – 3.864,00 zł
 2. b) usługi (prace zlecone) – 2.495,00 zł
 3. c) pozostałe koszty, w tym: zakup nagród – 9.292,66 zł, delegacje – 1.406,65 zł, prowizje i opłaty pocztowe, koperty – 4.226,01 zł
 4. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych:

Zobowiązania 2016 r. wynoszą: 9.145,36 zł: FV 0029/12/2016/FVS – 7.582,95 zł, FV 30815/FVS/2016 – 139,00 zł, FV 8736/001/2016 – 943,41 zł.

Zobowiązania 2015 r. wynoszą 480,00 zł

 1. Kwota wszelkich należności finansowych: 10.232,00 zł
 2. Dane o źródłach i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy wykorzystywany jest zgodnie ze statutem stowarzyszenia.

 1. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Stowarzyszenie nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Następnie Wojciech Rudziński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKKW odczytał sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów oraz innych źródłowych dokumentów, które miało miejsce w Łęczycy w dniu 30 maja 2017 r. Po wnikliwej analizie dowodów i dokumentów księgowych komisja oceniła pozytywnie pracę skarbnik i księgowej SKKW, które dobrze wywiązały się z powierzonych funkcji. Komisja stwierdziła, że operacje finansowe oraz rachunki były prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa nie budziła formalnych i merytorycznych zastrzeżeń. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła także całokształt działalności statutowej i merytorycznej Zarządu SKKW w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Dyskusji nad sprawozdaniami nie było, co było pozytywnie przyjęte przez uczestników zebrania oraz świadectwem dobrej pracy wszystkich członków Zarządu SKKW. W głosowaniu jawnym członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi SKKW za okres sprawozdawczy. W imieniu członków Zarządu E. Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok.

W kolejnym punkcie zebrania plan pracy Zarządu SKKW na kolejny rok przedstawił sekretarz generalny – dr Tomasz Dziki, który ogniskować się będzie na następujących inicjatywach i przedsięwzięciach:

 • wspieranie, współorganizowanie cyklicznych imprez realizowanych przez członków SKKW, a także inspirowanie do podejmowania nowych przedsięwzięć,
 • wydawanie periodyku „Zapiski Kazimierzowskie” (nr 18 i 19),
 • kontynuowanie wsparcia dla inicjatywy stworzenia Szlaku Turystycznego Króla Kazimierza Wielkiego na terenie województwa łódzkiego,
 • aktywny udział w planowanej na 29 września 2017 r. w Opocznie konferencji poświęconej szlakom turystycznym,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • druk kalendarza i kartki świątecznej Stowarzyszenia,
 • organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat „Rycerze i rycerstwo polskiego średniowiecza” (jesień 2017 r.),
 • organizacja kolejnego Walnego Zebrania Członków w czerwcu 2018 r.

W kwestiach zmian statutowych sekretarz generalny SKKW zaproponował:

 • skreślania z listy członków Stowarzyszenia osób czy instytucji zalegających z płaceniem składek przez okres 2 lat,
 • ustanowienie możliwości obrad zebrania walnego członków SKKW w drugiego terminie,
 • przyjmowanie wewnętrznych Regulaminów ciał statutowych SKKW w zakresie trybu procedowania i przyjmowania uchwał,
 • proponowania zmian w Statucie przez Zarząd SKKW.

Stosowny projekt Uchwały proponowanych zmian w Statucie SKKW uczestnicy zebrania otrzymali przed rozpoczęciem zebrania. W dyskusji nad proponowanymi zmianami w głos zabrał m.in. dr Zdzisław Zasada, który zwrócił uwagę na kwestie proceduralne związane z rejestracją zmian w Statucie SKKW przez Sąd Rejestrowy w Toruniu.  O konieczności zmian statutowych w poszczególnych paragrafach mówili: E. Gołembiewski, A. Mackiewicz i T. Dziki. W głosowaniu, dotyczącym  zmian w Statucie SKKW, wszyscy członkowie Zebrania przyjęli zaproponowaną uchwałę przez Zarząd SKKW.

W punkcie dotyczącym „wolnych wniosków” głos zabrał E. Gołembiewski, który podziękował członkom Zarządu SKKW oraz wszystkim członkom za godne reprezentowanie Stowarzyszenie podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie całego kraju, za krzewienia idei zasług króla Kazimierza Wielkiego. W szczególny sposób podziękował i wyraził wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie i działalność pracownicom UM Kowala, a zarazem członkiniom Stowarzyszenia : Grażynie Snopkowskiej i Jolancie Jagoda. Nie mniej serdeczne podziękowania skierował również dla Jerzego Giergielewicza z Włocławka oraz Wojciech Nawrockiego z Gołaszewa.

W dalszej kolejności głos zabrała Bożena Sałacińska z Bydgoszczy – wiceprzewodnicząca Rady SKKW oraz Jan Klamczyński z Szydłowa – wiceprezes SKKW, którzy złożyli podziękowania E. Gołembiewskiemu za wieloletnie i owocne kierowanie Stowarzyszeniem, przy okazji wręczając regionalne upominki. Natomiast Wojciech Rudziński, zwrócił uwagę na zbliżający się w przyszłym roku jubileusz 10-lecia utworzenie SKKW. W związku powyższym złożył stosowny wniosek aby temu wydarzeniu nadać odpowiednią rangę.

Przed zakończeniem zebrania przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Marian Grochowski z Bydgoszczy przedstawił wypracowane na walnym zebraniu stosowne uchwały i wnioski, które dotyczyły:

 • przyjęcia sprawozdania z działalności SKKW,
 • przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • przyjęcia planu pracy Zarządu SKKW na nowy rok,
 • ponowienie wytłoczenia płyty DVD z filmem o królu Kazimierzu Wielkim,
 • zorganizowania konferencji naukowej SKKW w Opocznie dotyczącej szlaków króla Kazimierza Wielkiego,
 • zorganizowanie konferencji naukowej pn. „Rycerze i rycerstwo polskiego średniowiecza”,
 • przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w statucie SKKW.

Jako pamiątki z Zebrania Walnego wszyscy jego uczestnicy otrzymali wydany przez UM w Kowalu album pt. „Kowal wczoraj i dziś” oraz publikację wydaną przez SKKW pt. „Kazimierz Wielki w Będzinie”.

Na tym zebranie zostało zakończona, a chętni udali na krótką wycieczkę ulicami Kowala oraz zwiedzili Rycykowy Zakątek, gdzie przedstawiona została prezentacja multimedialną dotycząca świata natury Gostynińsko -Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Po powrocie do sali kameralnej OSP odbyła się uroczysta kolacja.

Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

XII Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 29 VI 2018 r. w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie

W dniu 29 maja 2018 r. w sali kameralnej im. Stefana Kowalskiego OSP w Kowalu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się XII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Od 29 IV 2008 r. miasto Kowal jest członkiem – Założycielem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (SKKW).

Do królewskiego miasta przybyli członkowie i przedstawiciele Stowarzyszenia z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. ze wszystkich stron Polski. Wykorzystując czas, przed otwarciem obrad, burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW zaprosił gości na pobliski pl. Rejtana, gdzie zaprezentował Pomnik Niepodległości, którego autorem jest członek SKKW, rzeźbiarz i twórca pomnika króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu Tadeusz Biniewicz z Gostynina (woj. mazowieckie).

Po powrocie do sali obrad E. Gołembiewski otworzył XII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz powitał przybyłych członków stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich”) oraz zaproszonych gości. Dodał, że na jego ręce spłynęły liczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad od członków Stowarzyszenia, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w zebraniu do Kowala.

Realizując kolejny punkt zebrania przedstawił proponowany poniżej projekt porządku obrad:

 • powołanie przewodniczącego, protokolanta zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
 • stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przedstawienie działalności statutowej Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy od 23 VI 2017 r. do 29 VI 2018 r.,
 • przedstawienie działalności finansowej SKKW za okres sprawozdawczy,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKKW,
 • dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi SKKW,
 • dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie SKKW oraz głosowanie nad podjęciem stosownej Uchwały w tym zakresie,
 • dyskusja na temat obchodów jubileuszu 10-lecia SKKW, w tym propozycja wydania jubileuszowego wydawnictwa,
 • przedstawienie do realizacji uchwał i wniosków wypracowanych na zebraniu Walnym SKKW,
 • wolne wnioski,
 • zakończenie zebrania.

Porządek zebrania został przyjęty jednomyślnie, a tym samym zatwierdzony do realizacji. Uczestnicy zebrania głosując przez aklamację postanowili, że wszelkie głosowania będą miały formę jawną. Następnie przewodniczącym zebrania został wybrany E. Gołembiewski – prezes SKKW. Obowiązki protokolanta obrad powierzono Jerzemu Giergielewiczowi z Włocławka. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Anna Mackiewicz z Bydgoszczy – przewodnicząca oraz Arkadiusz Ciechalski z Kowala i Tomasz Dziki – z Włocławka – członkowie. Realizując przyjęty porządek zebrania prowadzący stwierdził jego prawomocność.

Sprawozdanie z działalności programowo-statutowej SKKW oraz jego Zarządu za okres od 23 czerwca 2017 r. do 29 maja 2018 r., w formie prezentacji multimedialnej, przedstawił E. Gołembiewski. W swoim wystąpieniu zapoznał uczestników zebrania z problematyką jaką zajmował się Zarząd i Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie finansowe SKKW przedstawiła skarbnik stowarzyszenia – Krystyna Pawlak z Łęczycy (wicestarosta powiatu łęczyckiego), która szczegółowo opisała przychody i rozchody finansowe stowarzyszenia. Sprawozdanie obejmowało okres finansowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że dochody Stowarzyszenia dzielą się na dwa źródła finansowania. Pierwsze – to roczne składki członkowskie, a drugie to darowizny.

Członkowie indywidualni stanowiący pierwszą grupę (89 osób), dla których składka roczna wynosiła – 25 zł. Z tego tytułu do kasy wpłynęło – 1600 zł. Drugą grupę stanowią miasta i miejscowości (30 podmiotów), ze składką roczną – 1000 zł. Z tego tytułu do kasy wpłynęło 25 000 zł (pięć wpłat wpłynęło w późniejszym terminie). Trzecią grupę stanowiły szkoły i instytucje (30 podmiotów), ze składką – 100 zł. Z tego tytułu do kasy wpłynęło 2100 zł. Drugim źródłem finansowania były trzy darowizny na łączną kwotę 6000 zł. W omawianym okresie przychody wyniosły – 34 700 zł, Po stronie rozchodów największą pozycję stanowiła kwota 17 231,52 zł, z której ponad 8000 zł zostało wydane na periodyk pt. „Zapiski Kazimierzowskie” oraz 6000 zł na książkę pt. „Kazimierz Wielki w Będzinie”. Ponadto na liście po stronie wydatków widniała kwota 5188,47 zł, za prace zlecone oraz zakup nagród, a kwota 4742,80 zł została wydatkowana na prowizję, zakup znaczków, opłaty pocztowe oraz wysyłkę periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”, kalendarzy i innych pism służących do komunikacji z członkami SKKW. Koszty delegacji stanowiły 528,23 zł. Jak podkreśliła skarbnik K. Pawlak, szczegółowe aktywa, pasywa oraz informacje z finansowania Stowarzyszenia są zawarte w sprawozdaniu finansowym, które zostało załączone do protokołu zebrania.

Kolejne sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Rudziński, który odczytał protokół z posiedzenia komisji w składzie: Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz i Andrzej Borucki z Łęczycy – członek. Z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów, które odbyło się w Łęczycy w dniu 14 maja 2018 r. Po wnikliwej analizie dowodów księgowych komisja stwierdziła, że na początku 2017 r. stan  środków pieniężnych w kasie wynosił 16 111,16 zł, natomiast na koniec 2017 r. w kasie było 11 171,05 zł, z tego na koncie w banku była kwota – 10 799,23 zł oraz w gotówce u skarbnika 371,82 zł. Po stronie przychodów kwota wynosiła – 39 081,75 zł, a po stronie wydatków – 39 965,02 zł.

Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo.

Komisja pozytywnie oceniła pracę skarbniczki K. Pawlak, która dobrze wywiązuje się z powierzonej funkcji. Ponadto Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenił całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Komisja zobowiązała Zarząd SKKW do dokonanie aktualizacji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Toruniu.

Uzupełniając sprawozdanie z działalności SKKW głos zabrał E. Gołembiewski, który odniósł się do pracy Zarządu oraz członków Stowarzyszenia stwierdzając, że oddanych idei Kazimierzowskiej, osób poświęcających swój czasu i środki jest wiele. Chociażby Jerzy Giergielewicz, Anna Marcinkowska, Grażyna Snopkowska czy Jolanta Jagoda, nie zapominając o Wojciechu Nawrockim z Gołaszewa, który dokumentuje na zdjęciach i opisuje udział członków SKKW w różnych spotkaniach i uroczystościach. Ale jak podkreślił prezes, takich oddanych osób jest więcej w Stowarzyszeniu, np. Jarosław Janczewski kolekcjoner z Bydgoszczy, który jest posiadaczem największej w Polsce kolekcję numizmatycznej monet i medali z wizerunkiem Kazimierza Wielkiego, czy Mieczysław Lewandowski z Wrocławia, który własnym sumptem wydał publikację o związkach króla Kazimierza z Kowalem i jego rodem.

W dalszej części obrad zebranie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi SKKW za okres sprawozdawczy. W imieniu członków Zarządu SKKW  E. Gołembiewski podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok. W szczególny  sposób podziękował, tym wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy godnie reprezentowali SKKW podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie kraju oraz za krzewienia idei zasług króla Kazimierza Wielkiego. Podkreślił, że osiągnięte wyniki są znaczącym sukcesem członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia.

W kolejnym punkcie zebrania E. Gołembiewski zaproponował zebraniu zmianę § 30 Statutu SKKW, która musi być dokonana przed końcem 30 maja 2018 r., w następującym brzmieniu: Działając na podstawie §19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia dokonać zmiany w Statucie Stowarzyszenia w ten sposób, że:

w § 1. Dodaje się § 30 A w brzmieniu;

 • 30A ust. 1. Wysokość składki członkowskiej określona uchwałą Zebrania Członków Stowarzyszenia może zostać zmieniona na podstawie uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia nie wcześniej niż po upływie roku od daty podjęcia ostatniej uchwały w tym przedmiocie.

ust. 2.  Uiszczone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. 

 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
 • 3. Zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do zgłoszenia zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na powyższy temat głos zabrała A. Mackiewicz – wiceprezes SKKW i przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, która stwierdziła, że najważniejszym ciałem statutowym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, więc należy dopisać słowo „Walne” w projekcie Uchwały przed jej ostatecznym podjęciem, aby całość zapisu miał brzmienie „Uchwała Członków Walnego Zebrania…”. Po wyczerpaniu dyskusji, przewodniczący zebrania odczytał poprawne znaczenie zapisu Uchwały nr 2, którą w głosowaniu jawnym przyjęło jednogłośnie Walne Zebranie SKKW.   

W kolejnym punkcie zebrania E. Gołembiewski wprowadził zebranych w tematykę zbliżającego się jubileuszu 10. lecia SKKW, którego termin i miejsce obchodów został ustalony i zaakceptowany przez Zarząd stowarzyszenia pod koniec marca 2018 r. na posiedzeniu wyjazdowym w Żarnowcu (woj. śląskie). Na tę okoliczność przedstawił pismo Jana Klamczyńskiego – wiceprezesa SKKW, wójta gminy Szydłów (woj. świętokrzyskie). W powyższym piśmie gospodarz poinformował, że uroczystości jubileuszowe 10. lecia Stowarzyszenia zostały wpisane w program obchodów XX Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego w Szydłowie. Tak, więc jako wiceprezes stowarzyszenia SKKW i współgospodarz turnieju przyjął na siebie przygotowanie bazy noclegowej wraz z programem przebiegu uroczystości oraz związanymi z tym kosztami. Ponadto poinformował, że liczba udziału członków SKKW w uroczystościach jubileuszowych jest nieograniczona.

Prezes E. Gołembiewski poparł i podziękował J. Klamczyńskiemu za przedstawioną propozycję, podkreślając jego zasługi dla Stowarzyszenia oraz walory historyczne Szydłowca oraz średniowieczny klimat towarzyszący turniejowi. Powyższą decyzję jednogłośnie przyjęli członkowie walnego zebrania.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie pod dyskusję pomysłu wydania publikacji albumowej. Stanowisko to zostało wypracowane na posiedzeniu członków Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich” w Żarnowcu. W wydawnictwie związanym z obchodami jubileuszu 10. lecia powstania SKKW zostałyby zawarte dotychczasowe osiągnięć Stowarzyszenia w mijającej dekadzie działalności. Prezes podkreślił, że pomysł jest warty rozważenia, ale wydaje się wysoko ryzykowny czy wręcz niemożliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę jego koszty, gdy w kasie nie ma na to zabezpieczonych środków. Chodzi kwotę około 22-23 tys. zł.

Wiceprezes A. Mackiewicz, wysuwając pytanie, czym będzie się różnił album jubileuszowy od dotychczasowych „Zapisków Kazimierzowskich”? Na to pytanie odpowiedział E. Gołembiewski, który podkreślił, że wg założeń pomysłodawcy, byłoby to wydawnictwo albumowe formatu A-4 z dużą ilością zdjęć, obejmujące najciekawsze wydarzenia z mijającego dziesięciolecia, warte upamiętnienia oraz promujące Stowarzyszenie. Ponadto album miałby zawierać około 250 stron z kolorowymi zdjęciami i ich krótkim opisem w nakładzie 500 egzemplarzy. W dalszej części  uzasadniając swoją opinię dodał, że z drugiej strony ważną kwestią byłoby poprawne zobiektywizowanie tych wydarzeń, gdyż nie wszystkie zasługują na ich szczególne upamiętnienie, co wiązałoby się z utworzeniem komitetu redakcyjnego i przyjęcia jakiegoś określonego kryterium w tej kwestii.

Interesującą propozycję przedstawił J. Klamczyński, by z okazji XX Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego w Szydłowie folderu (1000 egz. format A-4) promującego turniej dodać wzmiankę o jubileuszu SKKW. Podkreślił, że jeśli informacja zajmowałby więcej niż jedną stronę, to SKKW winno partycypować w kosztach jego wydania folderu.

Kolejny głos w dyskusji zabrała Anna Marcinkowska, która poinformowała, że jest w trakcie opracowania i realizacji jest pomysł wydania mini folderu w formacie A-3 na okoliczność jubileuszu, którym zajmuje się wraz z sekretarzem generalnym dr Tomaszem Dzikim. Dodała, że jest już opracowany tekst oraz dobrane zdjęcia, którego koszt wydania zamknie się w kilkuset złotych. T. Dziki odnosząc się do propozycji wydania albumu w formacie A-4 w nakładzie 500 egzemplarzy dodał, że wg niego taka mała ilość na rynku wydawniczym jak i w bibliotekach będzie niewidoczna, po prostu zginie i nie dotrze do zdecydowanie większego grona zainteresowanych. Nakład musiałby obejmować przynajmniej 1500 i więcej egzemplarzy, a to się wiązałoby z poniesieniem dużo większych kosztów, dlatego wniósł o odstąpienie od tego pomysłu, skupiając się na realizacji wydania folderowego lub wzięcie pod uwagę jubileuszowego wydania „Zapisków Kazimierzowskich

Na powyższy temat swoją opinią podzieliła się A. Mackiewicz, która podkreśliła, że warto promować działalność Stowarzyszenia w takiej formie, jakim jest wydawnictwo albumowe, że może w tej chwili nie stać SKKW na wydanie takiego dzieła, ale warto pomyśleć o tym w terminie późniejszym. Warto też promować członków Stowarzyszenia, którzy pracując społecznie oraz są bardzo oddani krzewieniu idei Kazimierzowskich. Ostatecznie poparła pomysł wiceprezesa J. Klamczyńskiego związany z wydaniem okolicznościowego folderu, w którym będą zawarte informacje i zdjęcia z działalności i jubileuszu 10. lecia SKKW.

Dyskusję na ten temat zamknął E. Gołembiewski, który podziękował mówcą za podzielenie się swoimi pomysłami czy propozycjami i poinformował, że w świetle powyższego jest za wydaniem okolicznościowego folderu, jak również aby kolejny numer „Zapisków Kazimierzowskich” poświęcony był między innymi członkom stowarzyszenia, których warto promować oraz pokazać ich społeczną działalność. Na zakończenie dodał, że wartym jest podjęcie starań dotyczących wydania drugiego albumu pn. „100 Miast Króla Kazimierza Wielkiego”, w którym znalazłyby się aktualne zdjęcia i dane nowych miastach, a tym samym podjęcie ustaleń w sprawie partycypowania kosztów z wydawcą.

W przedostatnim punkcie zebrania przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków A. Mackiewicz przedstawiła projekt uchwały, który zawierał następujące postulaty i ustalenia:

 • przyjęto sprawozdanie z działalności SKKW za okres sprawozdawczy,
 • przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKKW wraz propozycją Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • przyjęto Uchwałę w sprawie zmian w Statucie SKKW,
 • postanowiono, że organizacja obchodów jubileuszu 10. lecia SKKW odbędzie się w Szydłowie, woj. świętokrzyskie,
 • ustalono, że zostanie wydany własnym sumptem mini folderu z okazji jubileuszu SKKW,
 • wyrażono zgodę na partycypowania w kosztach wydania okolicznościowego folderu Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów,
 • podjęto się współudziału w partycypowaniu w kosztów wydania drugiej edycji albumu „100 Miast Króla Kazimierza Wielkiego”.

W części obrad poświęconej wolnym wnioskom głos zabrał, członek SKKW, Mieczysław Lewandowski z Wrocławia – kustosz rodu Lewandowskich. Mówca nawiązując do swojego przodka, odniósł się do filmu zrealizowanego przez Telewizję Polską pt. „Korona Królów”, dzieląc się z zebranymi swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z planu filmowego, w którego scenariuszu było nawiązanie do rodzinnej legendy o protoplaście Bartłomieju.

Warto podkreślić, że M. Lewandowski własnym sumptem wydał w 2017 r. publikację pt. „Legenda o narodzinach księcia Kazimierza przyszłego króla Polski. Kazimierz Wielki w chałupie kowala z osady Kowale protoplasty Rodu Lewandowskich z Kujaw”, w której został spisany i zilustrowany przekaz legendy rodzinnej o narodzinach przyszłego księcia i króla.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu E. Gołembiewski ogłosił zamknięcie obrad XII Walnego Zebrania Członków SKKW, zapraszając jego uczestników na uroczyste obchody jubileuszu 10. lecia SKKW w dniach 21-21 lipca 2018 r. w Szydłowie, woj. świętokrzyskie.

Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

XIII Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 24 VI 2018 r. w Kruszwicy, woj. kujawsko-pomorskie

W dniu 24 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Kruszwica jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia od 29 IV 2008 r. Do Kruszwicy przybyli członkowie Stowarzyszenia z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Na początku obrad głos zabrał burmistrz miasta Kruszwica – Dariusz Witczak, który powitał gości w murach urzędu, a następnie w krótkim zarysie przedstawił historię i pradzieje miasta legendarnego króla Popiela. Zaprezentował walory turystyczno-krajoznawcze Kruszwicy, która jest ważnym punktem na Szlaku Piastowskim. Mówca podkreślił, że miasto owiane jest legendą oraz perłą wśród najstarszych grodów położonych w zachodniej części Kujaw nad jeziorem Gopło. Dodał, że miasto i gmina liczy około 20 tys. mieszkańców. Wizytówką Kruszwicy jest Mysia Wieża, pozostałość po zamku zbudowanym przez króla Kazimierza Wielkiego. Cennym i unikatowym reliktem przeszłości jest trójnawowa kolegiata romańska pw. św. Apostołów Piotra i Pawła zbudowana z ciosów granitowych i piaskowcowych, a także rynnowe jezioro Gopło. Z Mysiej Wieży można podziwiać panoramę miasta oraz uroki półwyspu i jeziora Gopło.

Rozpoczynając część roboczą zebrania Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW powitał przybyłych członków stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich”) oraz zaproszonych gości. Witając uczestników zebrania podkreślił, że SKKW jest stowarzyszeniem, którego członkowie zamieszkują w różnych częściach Polski.

Realizując kolejny punkt zebrania prezes przedstawił proponowany projekt porządku obrad, który przewidywał m.in.:

 • powołanie przewodniczącego, protokolanta zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków;
 • stwierdzenie prawomocności obrad;
 • przedstawienie działalności statutowej Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy od 30 V 2018 r. do 24 VI 2019 r.;
 • przedstawienie działalności finansowej SKKW za okres sprawozdawczy;
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi SKKW;
 • dyskusję nad sprawozdaniami oraz ich przyjęcie i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi SKKW;
 • dyskusję nad proponowanymi zmianami we władzach Zarządu i Rady SKKW oraz głosowanie nad podjęciem Uchwały w tym zakresie;
 • przedstawienie planu pracy i działalności SKKW na 2019 r.;
 • przedstawienie projektu uchwał i wniosków wypracowanych na zebraniu;
 • wolne wnioski;
 • zakończenie zebrania.

Porządek zebrania został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym, a tym samym zatwierdzony do realizacji. Uczestnicy zebrania przyjęli też postulat, że wszelkie głosowania będą miały formę jawną. Przewodniczącym zebrania został wybrany E.  Gołembiewski, obowiązki protokolanta powierzono Annie Marcinkowskiej z Kowala. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Anna Mackiewicz z Bydgoszczy – przewodnicząca oraz Arkadiusz Ciechalski z Kowala i Jerzy Giergielewicz z Włocławka – członkowie. Realizując przyjęty porządek zebrania E. Gołembiewski stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie, na – 90 członków rzeczywistych, obecnych było – 40.

Sprawozdanie z działalności programowo-statutowej Stowarzyszenia oraz Zarządu SKKW za okres sprawozdawczy od 30 V 2018 r. do 24 VI 2019 r. w formie multimedialnej prezentacji przedstawił E. Gołembiewski. W swoim wystąpieniu w sposób merytoryczny omówił szczegółowo czym się zajmował Zarząd i Stowarzyszenie w tym okresie, prezentując na ekranie zdjęcia z opisami wydarzeń. Dodał, że w dniu odbycia zebrania SKKW liczyło 143 członków, w tym; członków indywidualnych – 90, instytucji i szkół – 25 i 28 miejscowości oraz podał, że okresie sprawozdawczym do Stowarzyszenie przystąpiło miasta Będzin (woj. śląskie) oraz gmina Wąwolnica (woj. lubelskie). Członkami indywidualnymi zostali Romualda Tarasiuk z Torunia i Andrzej Zdrojewski z Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie).

Sprawozdanie finansowe, za okres od 1 I do 31 XII 2018 r., przedstawiła skarbnik Krystyna Pawlak z Łęczycy, która szczegółowo opisała przychody i wydatki Stowarzyszenia. W omawianym okresie dochody SKKW składały się tylko z jednego źródła ich pozyskiwania – składek członkowskich. Łącznie dochód wyniósł  – 28 245,00 zł. Członkowie indywidualni wpłacili – 1 445 zł (25,00), miasta i miejscowości – 25 000 zł (1000,00), szkoły i instytucje –1 800 zł (100,00).

W omawianym okresie po stronie rozchodów największą pozycję stanowiła kwota 15 090,90 zł, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 5 680,00 zł zostało wydanych na drukowanie periodyku pt. „Zapiski Kazimierzowskie”. Ponadto na liście po stronie wydatków widnieje kwota 2 400,92 zł, wydana na zakup materiałów promocyjnych, 950,00 zł na prowadzenie kroniki SKKW, 4 104,00 zł stanowiły koszty wydania kalendarzy na 2019 r. Kwota 2 048,00 zł została przeznaczona na usługi i prace zlecone. Za 1 500,00 zł zakupiono nagrody oraz upominki dla laureatów i zwycięzców konkursów i turniejów, których patronem było SKKW. Kwotę 3 173,25 zł wydano na prowizję, zakup znaczków, opłaty pocztowe oraz wysyłkę „Zapisek Kazimierzowskich”, kalendarzy i innych pism służących do komunikacji z członkami Stowarzyszenia. Kwotę w wysokości – 3 720,80 zł wydatkowano na delegacje służbowe, posiedzenie wyjazdowe władz statutowych w Żarnowcu (woj. śląskie) oraz organizację obchodów jubileuszu10-lecia SKKW w Szydłowie (woj. świętokrzyskie).

W podsumowaniu sprawozdania skarbnik stwierdziła, że władze SKKW nie przeniosły na 2019 r. żadnych zobowiązań finansowych oraz poinformowała zebranych, że do czerwca 2019 r. konto stowarzyszenia zasiliły składki członkowskie od miast i miejscowości w kwocie – 25 885,00 zł, od szkół i instytucji – 1 900,00 zł oraz 985,00 zł od członków indywidualnych. Saldo na nowy rok budżetowy Stowarzyszenia wynosiło 1 401,00 zł.

Kolejne sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Rudziński, który odczytał protokół z posiedzenia komisji w składzie: Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz, (Andrzej Borucki z Łęczycy nie uczestniczył w posiedzeniu, zrezygnował z członkostwa w komisji) z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów, która odbyła się w Łęczycy 7 VI 2019 r. Po dokonaniu analizy dowodów księgowych komisja stwierdziła, że na początku 2018 r. stan środków pieniężnych w kasie wynosił 11 171,05 zł. Przychody stanowiły składki członkowskie w kwocie – 28 245,00 zł, a wydatki stanowiły kwotę – 26 844,00 zł. Na koniec 2018 r. środki finansowe wyniosły 5 215,05 zł, z tego na koncie w Banku Spółdzielczym w Kowalu była kwota – 2 972, 48 zł oraz w gotówce u skarbnika 2 242,57 zł. Komisja stwierdziła, że znaczna część członków, zwłaszcza indywidualnych, ma zaległości z płaceniem składek z kliku lat, a ich łączne zadłużenie wynosi – 5 425,00 zł. Do nich należały 2 miasta i miejscowości – 3 000, 00 zł; 8 instytucji i szkół – 1 300,00 zł oraz 45 członków indywidualnych – 1 125,00 zł.

Komisja stwierdziła, że operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo przez Annę Radzikowską. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu oraz Rady SKKW w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. Komisja pozytywnie oceniła także działalność skarbnik Krystyny Pawlak, która od początku piastowania swojej funkcji, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków.

W kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad sprawozdaniami, jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – przewodniczący Rady SKKW oraz przewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego, a po nim głos zabrał prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, a zarazem wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego. Obaj mówcy w sposób merytoryczny i konstruktywny odnieśli się do pracy oraz osiągnięć członków i władz statutowych SKKW w okresie sprawozdawczym. Podsumowując osiągnięcia Stowarzyszenia złożyli na ręce prezesa E. Gołembiewskiego gratulacje i słowa uznania, życząc w nowym okresie jeszcze większych osiągnięć na niwie krzewienia idei Kazimierzowskich. Ponadto prof. Stanisław Kunikowski w sprawach finansowych podpowiedział Zarządowi aby SKKW wystąpiło z wnioskiem o status organizacji pożytku publicznego. W tym zakresie zaoferował swoją daleko idącą pomoc w sprawie przygotowania stosownej dokumentacji pod względem merytorycznym i prawnym.

Po ich wystąpieniach prowadzący zebranie przystąpił do odczytania projektu Uchwały Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz Uchwały Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r., obie uchwały w głosowaniu zostały jednogłośnie przyjęte przez członków zebrania walnego. W kolejnym punkcie zebrania E. Gołembiewski podniósł sprawę składek członkowskich, podkreślając jaką rangę i znaczenie mają one dla prawidłowego funkcjonowania oraz działalności statutowej Stowarzyszenia. Jak podkreślił, nie chce w tym zakresie proponować istotnych zmian, składając wolę pozostawienia na tym samym poziomie wielkość składek członkowskich dla miast i miejscowości – 1000,00 zł oraz szkół i instytucji – 100,00 zł. Według wnioskodawcy małej zmiany należałoby dokonać na rzecz wysokości składek członków indywidualnych z 25,00 na 30,00 zł, począwszy od 1 stycznia 2020 r. W tym zakresie została przyjęta Uchwała Nr 3 w sprawie podniesienia składki członkowskiej dla członków indywidualnych do 30,00 zł.

Przed przyjęciem kolejnej uchwały uczestnicy zebrania pozytywnie przyjęli ocenę pracy Zarządu SKKW i na wniosek Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym Uchwałą Nr 4 Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W imieniu Zarządu SKKW E. Gołembiewski podziękował za udzielenie absolutorium oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok społecznej pracy. Szczególny ukłon złożył tym wszystkim członkom władz Stowarzyszenia oraz członkom Kolegium Redakcyjnego periodyku „Zapiski Kazimierzowskie”, którzy je reprezentowali podczas różnego rodzaju uroczystości na terenie kraju, jak również za krzewienia idei zasług króla Kazimierza Wielkiego.

W kolejnym punkcie zebrania E. Gołembiewski przybliżył zebranym konieczność dokonania zmiany w składach członków Zarządu oraz Rady SKKW, a także dokonanie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, po rezygnacji Andrzeja Boruckiego z Łęczycy z członka komisji. Z uwagi na zmianę zakresu obowiązków w miejscu pracy z funkcji sekretarza generalnego rezygnację złożył dr Tomasz Dziki z Włocławka, a z funkcji członka Zarządu gen. bryg. Dariusz Żuchowski i Renata Nowakowska z Przemyśla. Na wakujące miejsca do Zarządu SKKW,  mówca zaproponował Lecha Łbika z Bydgoszczy i Sławomira Brodzińskiego z Będzina oraz członka – Andrzeja Zdrojewskiego, historyka i dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Jak podkreślił E. Gołembiewski, Andrzej Zdrojewski od dwóch lat jest związany ze Stowarzyszeniem, mocno angażując się w działalność merytoryczną oraz uczestnicząc w posiedzeniach władz statutowych.

Na nowych członków Rady SKKW zgłoszeni zostali – dr Tomasz Dziki, gen. bryg. Dariusz Żuchowski oraz Renata Nowakowska, którzy wcześniej przesłali do SKKW pisemne oświadczenia wyrażając zgodę na rezygnację z prac w Zarządzie i objęcie innych funkcji w Stowarzyszeniu. Na wakujące miejsce członka Komisji Rewizyjnej został zgłoszony Arkadiusz Ciechalski z Kowala. Po dyskusji nad kandydatami dotyczącymi zmian, w głosowaniu wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie. Tak, więc od czerwcowego zebrania nowym sekretarzem generalnym SKKW został Andrzej Zdrojewski.

W części obrad poświęconej planowi pracy na nadchodzący rok – E. Gołembiewski przedstawił projekt planu działalności zaznaczając, że w mijającym okresie sprawozdawczym nie wszystkie zamierzenia i zaplanowane działania udało się zrealizować Zarządowi SKKW. Dlatego, w dalszym ciągu, władze Stowarzyszenia będą się zajmowały przedsięwzięciem nad wydaniem znowelizowanej wersji albumu pn. „100 Miast Króla Kazimierza Wielkiego” w formie papierowej lub elektronicznej.

W przedostatnim punkcie zebrania przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Anna Mackiewicz przedstawiła do uchwalenia wypracowane na walnym zebraniu postulaty:

 • przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 • przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 • przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 • przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie SKKW;
 • przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie SKKW.

Ponad to Komisja postulowała:

 • podjęcie ograniczeń wydatków związanych z kosztami usług pocztowych;
 • wyjaśnienie sytuacji członków instytucjonalnych i indywidualnych zalegających z płaceniem składek w okresie dłuższym niż półtora roku;
 • przeanalizowanie korzyści i obowiązków wynikających z uzyskania przez SKKW statusu organizacji pożytku publicznego;
 • przeprowadzenie akcji promocyjnej SKKW w formie elektronicznej (e-mail) adresowaną do nowych członków, zachęcając ich do wstąpienia do Stowarzyszenia.

Natomiast Komisja Rewizyjna zobowiązała Zarząd SKKW o dokonanie aktualizacji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Toruniu oraz Starostwie Powiatowym we Włocławku, zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania Członków SKKW odbytego w Kruszwicy 24 VI 2019 r.

Nowe władze SKKW przedstawiają się następująco:

ZARZĄD SKKW

Eugeniusz Gołembiewski z Kowala – prezes; Anna Mackiewicz z Bydgoszczy – wiceprezes; Jan Klamczyński z Szydłowa – wiceprezes; Andrzej Zdrojewski z Włocławka – sekretarz generalny; Krystyna Pawlak z Łęczyca – skarbnik; Lech Łbik z Bydgoszcz – członek; Sławomir Brodziński z Będzin – członek.

RADA SKKW

Członkowie Prezydium Rady: Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – przewodniczący; Bożena Sałacińska z Bydgoszcz – wiceprzewodnicząca, Marek Chudoba, burmistrz Czchowa – wiceprzewodniczący; Zbigniew Jurkiewicz – burmistrz Ciężkowic; Miłosz Naczyński – burmistrz Przedborza; Tomasz Nuszkiewicz – dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole; Członkowie Rady: Stanisław Gliszczyński – burmistrz Koronowa; Bolesław Bujak – burmistrz Ropczyc; Dariusz Witczak – burmistrz Kruszwicy; Bogdan Kącki – wójt Inowłodza; Roman Ptak – burmistrz Niepołomic; Michał Czerniak – dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach; Renata Nowakowska – dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu; Tomasz Dziki – kierownik Archiwum Państwowego we Włocławku; gen. bryg. Dariusz Żuchowski ze Szczecina.

KOMISJA REWIZYJNA SKKW Wojciech Rudziński z Kowala – przewodniczący; Andrzej Lewandowski z Kowala – sekretarz; Arkadiusz Ciechalski z Kowala – członek.

Zamykając obrady E. Gołembiewski w sposób szczególny podziękował burmistrzowi Dariuszowi Witczakowi za przyjęcie na siebie roli gospodarza zebrania oraz za obdarowanie uczestników upominkami związanymi z Kruszwicą. Po czym burmistrz grodu Popiela zaprosił wszystkich na obiadowy poczęstunek oraz do zwiedzenia najciekawszych atrakcji turystycznych Kruszwicy, w tym: kolegiaty romańskiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Mysiej Wieży oraz odbycie rejsu statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło.

W drodze powrotnej do Kowala, członkowie SKKW zwiedzili tereny bitwy, którą stoczyły wojska Władysława Łokietka z Krzyżakami 27 IX 1331 r. oraz pokłonili się kowalskiemu rodakowi Kazimierzowi III Wielkiemu stającemu na pomniku w Kowalu.

Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

XIV Walne Zebranie Członków SKKW odbyte w dn. 24 VI 2020 r. w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie

Dnia 24 sierpnia 2020 r. w sali OSP w Kowalu odbyło się XIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. W jego obradach uczestniczyli  przedstawiciele miejscowości kazimierzowskich oraz członkowie indywidualni z: Bydgoszczy, Goliny, Gostynina, Koła, Kruszwicy, Sępólna Krajeńskiego, Szydłowa, Torunia i Włocławka. Obrady odbywały się z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, związanych z pandemią koronawirusa. Rolę gospodarza i przewodniczącego zebrania pełnił prezes Stowarzyszenia, a zarazem burmistrz Kowala – Eugeniusz Gołembiewski. W jego pierwszej części prowadzący, w zastępstwie nieobecnej skarbnik Krystyny Pawlak, przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności SKKW. W dalszej części  spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną dotyczącą wydarzeń społeczno-kulturalnych mających miejsce na przestrzeni ubiegłego roku, związanych z osobą króla Kazimierza Wielkiego i jego czasami, a zainicjowanych przez członków Stowarzyszenia. Przedłożone treści z działań członków SKKW uzyskały pozytywną aprobatę, świadczącą, że mimo epidemii koronawirusa, nie została zaprzestana działalność Stowarzyszenia.

Następstwem tych poczynań była pozytywna ocena pracy Zarządu SKKW, którą przedstawił Wojciech Rudziński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKKW, potwierdzona udzieleniem absolutorium za okres sprawozdawczy.

W ramach wolnych wniosków zaproponowano:

 1. Zobowiązać członków Stowarzyszenia do przekazywania informacji o bieżącej działalności.
 2. Podjąć starania mające na celu pozyskanie nowych członków Stowarzyszenia.
 3. Podjąć prace związane z uaktualnieniem i przygotowaniem kolejnej wersji publikacji „Sto miast Kazimierza Wielkiego”.
 1. Podjęć działania związane z przygotowaniem konferencji naukowej poświęconej ojcowi Kazimierza III – królowi Władysławowi Łokietkowi.

Zebranie zakończyło się złożeniem kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego i spacerem po ulicach królewskiego miasta Kowala.

Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

 

XV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

W dniu 24 czerwca 2021 roku w sali kameralnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu pow. włocławski odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Do Kowala przybyli członkowie stowarzyszenia ze wszystkich stron Polski, w tym wielu przedstawicieli miast i miasteczek, instytucji i organizacji. Kowal – królewski gród króla Kazimierza Wielkiego jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego od 29 kwietnia 2008 r.

Zgodnie ze statutem rozpoczął obrady w drugim terminie o godz.14:15, witając serdecznie przybyłych uczestników zebrania, w tym członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich” oraz zaproszonych gości. Jak podkreślił prezes, z uwagi na panujące obostrzenia pandemii COVID-19 drugi raz z rzędu zebranie odbyło się w Kowalu. Powodem tej decyzji było położenie geograficzne, Kowal jest położony w środkowej części kraju, a rodzinę kazimierzowską tworzą członkowie rozmieszczeni geograficznie na terenie całego kraju, więc większość ma w miarę równy odcinek drogi do pokonania. Dodał, że na jego ręce spłynęło wiele serdecznych i ciepłych pozdrowień od członków stowarzyszenia, którzy z różnych powodów i przyczyn nie mogli uczestniczyć w zebraniu.

Realizując kolejny punkt zebrania prezes przedstawił proponowany projekt porządku obrad, który przewidywał m.in.: – wybór przewodniczącego i protokolanta – wybór Komisji Uchwał i Wniosków – stwierdzenie prawomocności zebrania – przyjęcie porządku obrad – przyjęcie sprawozdania z merytorycznej działalności stowarzyszenia w 2020 r. – przyjęcie sprawozdania finansowego – przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – dyskusja nad sprawozdaniami oraz glosowanie nad absolutorium – podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań: z działalności statutowej Zarządu, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej – wolne wnioski – podjęcie do realizacji uchwał i wniosków – zamknięcie obrad XV Walnego Zebrania – wspólny posiłek – złożenie kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego

Program zebrania został przyjęty w głosowaniu jawnym jednomyślnie, a tym samym zatwierdzony do realizacji. Uczestnicy zebrania przyjęli przez aklamację, że wszelkie głosowania będą miały formę jawną.

Przewodniczącym zebrania został wybrany prezes SKKW – Eugeniusz Gołembiewski. Obowiązki protokolanta obrad powierzono Wojciechowi Nawrockiemu z Gołaszewa. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Aneta Witkowska-Złocka wiceprezydent Będzina – przewodnicząca oraz Arkadiusz Ciechalski z Kowala i Stanisław Pawlak z Łęczycy – członkowie.

Realizując przyjęty porządek zebrania – Eugeniusz Gołembiewski stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie, na – 94 członków rzeczywistych, obecnych było – 35. Sprawozdanie z działalności statutowej stowarzyszenia oraz Zarządu obejmowało okres sprawozdawczy od 24 sierpnia 2020 r. do 24 czerwca 2021 r.

W omawianym okresie kierował zarządem w osobach: Anna Mackiewicz z Bydgoszczy – wiceprezes, Jan Klamczyński z Szydłowa – wiceprezes, Andrzej Zdrojewski z Włocławka – sekretarz generalny, Krystyna Pawlak z Łęczycy – skarbnik oraz Lech Łbik z Bydgoszczy – członek zarządu. Sprawozdanie było w formie prezentacji multimedialnej, przedstawione w sposób krótki i merytoryczny. Prezes Gołembiewski odniósł się do wyników i osiągnięć Zarządu w roku 2020, nad wyraz szczegółowo omawiając wydarzenia, które udało się zrealizować, bądź wziąć w nich udział członkom stowarzyszenia.

W okresie sprawozdawczym było szereg wydarzeń, które zostały zaprezentowane na ekranie w postaci pokazu slajdów z krótkim opisem. Sprawozdanie było dużo krótsze niż w latach poprzednich z powodu, jak to podkreślił prezes, panującej od blisko dwóch lat pandemii COVID-19, przez co spadła zacznie ilość wydarzeń z bezpośrednim udziałem członków stowarzyszenia. Ponadto nie wszystkie wydarzenia były zgłoszone do zarządu, więc nie ma o nich informacji w sprawozdaniu. Na zakończenie wystąpienia, przedstawiciele różnych miast w dowód wdzięczności obdarowali prezesa okolicznościowymi upominkami, w postaci książek, informatorów turystycznych czy kart pocztowych nawiązujących do króla Kazimierza Wielkiego.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik – Krystyna Pawlak z Łęczycy, która szczegółowo opisała przychody i rozchody finansowe stowarzyszenia. Sprawozdanie obejmowało okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Skarbnik podkreśliła, że w omawianym okresie dochody stowarzyszenia składały się z jednego źródła finansowania. Były to składki członkowskie od 156 podmiotów, które w 2020 roku przyniosły dochód w kwocie – 30 380 zł, a wydatki – 30 539 zł i 88 gr. Płatnikami stowarzyszenia byli:

– 32 miasta i miejscowości (składka roczna – 1000 zł),

– 30 szkoły, instytucje i organizacje (składka roczna – 100 zł),

– 94 członkowie indywidualni (składka roczna – 25 zł)

Skarbnik podkreśliła, że kondycja finansowa jest dobra i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania dalszej działalności stowarzyszenia. Bilans przychodów i wydatków zamknął się kwotą na plus -159 zł i 88 gr.

Kolejne sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Rudziński, który odczytał protokół z posiedzenia komisji w składzie: Andrzej Lewandowski – sekretarz, Arkadiusz Ciechalski – członek z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów, które odbyło się w Łęczycy w dniu 10 maja 2021 r. Po wnikliwej analizie dowodów księgowych komisja stwierdziła, że rok budżetowy zamknął się na plusie. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę skarbnik Krystyny Pawlak, która od początku piastowania swojej funkcji, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Komisja również pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym, wnioskując do walnego zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.

W kolejnym punkcie zebrania była dyskusja nad sprawozdaniami, którą wywołał swoim wystąpieniem prezes Eugeniusz Gołembiewski. Kolejnymi mówcami byli Stanisław Pawlak z Łęczycy oraz Zdzisław Zasada ze Słubicy Dobrej, był sekretarz generalny SKKW. Dr Zasada – szef Kolegium Redakcyjnego periodyku Zapiski Kazimierzowskie, podziękował swojemu zespołowi w osobach: Wojciech Przybyszewski z Warszawy – wiceprzewodniczący, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa oraz Monika Opioła-Cegiełka z Bydgoszczy za włożony wkład pracy, poświęcony czas przy tworzeniu periodyku, gdyż to praca stricte pro bono, czyli dla dobra publicznego – bez wynagrodzenia. Ponadto przekazał pozdrowienia od nieobecnych na zebraniu członków SKKW i Kolegium Redakcyjnego m.in. od Wojciecha Przybyszewskiego z Warszawy, Jerzego Giergielewicza z Włocławka oraz profesora Antoniego Barciaka z Katowic, którzy nie mogli przybyć do Kowala. Im również podziękował za merytoryczną współpracę oraz poświęcony czas. Nie mniejsze słowa uznania skierował na ręce Anny Marcinkowskiej z Kowala, za merytoryczną pomoc przy składaniu Zapisek Kazimierzowskich oraz tworzeniu różnych projektów, w tym plakatów i kalendarzy.

W kolejnym punkcie przystąpiono do głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W głosowaniu jawnym wszyscy uczestnicy opowiedzieli się jednogłośnie za jego udzieleniem, w następstwie tej decyzji prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski podziękował wszystkim za jego udzielenie oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok działalności. Jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań i pracy w osiągnięciu jeszcze lepszych wyników działalności Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, którego ideą jest krzewienie zasług wielkiego króla. Osiągnięte wyniki, a co za tym idzie wysokie oceny są sukcesem wszystkich członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia. Słowa szczególnego uznania złożył na ręce dr Zdzisława Zasady – przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego Zapisków Kazimierzowskich oraz członkom jego zespołu, za tworzenie i wydawanie liczącego się w środowisku naukowym periodyku. Do chwili obecnej stowarzyszenie wydało własnym sumptem aż 25 numerów periodyku Zapiski Kazimierzowskie, ostatni był wydaniem jubileuszowym.

W punkcie wolnych wniosków głos zabrała Aneta Witkowska-Złocka – wiceprezydent królewskiego miasta Będzin woj. śląskie, który jest członkiem stowarzyszenia. Pani prezydent wystąpiła z wnioskiem podjęcia się bycia gospodarzem w 2022 roku XVI Walnego Zebrania Sprawozdawczego SKKW w Będzinie, co zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem przez zebranych. Z kolei burmistrz Koła woj. wielkopolskie Krzysztof Witkowski poinformował, że samorząd jest przygotowany i gotowy do przeprowadzenia kolejnej konferencji naukowej pod przewodnictwem SKKW.

Najwięcej czasu w dyskusji poświęcono tematowi wydania kolejnego albumu, pokazującego w szerszym zakresie dorobek wielkiego króla oraz dorobku stowarzyszenia, w tym miast, miasteczek, miejscowości i organizacji związanych z królem. Materiałów w zbiorach SKKW jest bardzo dużo. Dr Zasada złożył propozycję wstępnej nazwy albumu pn. „Grody Króla Kazimierza Wielkiego” lub „Grody Kazimierza Wielkiego”. Jednak większość dyskusji skupiła się nad kosztami wydania albumu, które nie są niskie, a wręcz wysokie, uzależnione od ilości egzemplarzy, materiałów, w tym papieru użytego do publikacji. Dla przykładu prezes Gołembiewski podzielił się ofertą jednego wydawnictwa, które w przybliżeniu skalkulowało koszty, i tak:

– 1000 egz. to koszt 160 tysięcy zł plus 5% VAT-u (1 egz. około 160 zł),

– 2000 egz. to koszt 240 tys. zł plus 5% VAT-u (1 egz. około 120 zł) ,

– 3000 egz. to koszt 270 tys. zł plus 5% VAT-u (1 egz. około 90 zł).

Kolejnym głosem w dyskusji było stanowisko wiceprezesa SKKW Jan Klamczyński z Szydłowa, który zaproponował opracowania do wyboru kilku wariantów albumu dla potencjalnych odbiorców, a następnie wystąpienie z wnioskiem do ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację lub dofinansowanie. Można projekty przesłać do władz samorządowych miast i miasteczek związanych z królem, które byłby zainteresowane w partycypowaniu kosztów wydania albumu lub czy i jaki wkład finansowy są w stanie wyłożyć. Z kolei prezes Eugeniusz Gołembiewski złożył propozycję stworzenia „żywego albumu” w internecie. Po wyczerpaniu dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zebranym wypracowane na zebraniu wnioski do realizacji w nowym okresie sprawozdawczym.

Po ponad dwugodzinnych obradach i wyczerpaniu wszystkich punktów programu przewodniczący zebrania ogłosił zamknięcie obrad XV Walnego Zebrania Członków SKKW w Kowalu. Podsumowaniem zebrania była prezentacja filmu o Łęczycy w województwie łódzkim, który zaproponował mieszkaniec, a zarazem członek stowarzyszenia Stanisław Pawlak. Krótkim film przedstawił w zarysie historię i pradzieje miasta, w którym jego realizator odniósł się do zabytków i walorów turystyczno-krajoznawczych miasta, położonego przy ujściu doliny rzeki Bzury.

Ostatnim aspektem kowalskiego zebrania był tradycyjny wspólny posiłek, po nim złożenie kwiatów oraz pokłonów u stóp pomnika króla Kazimierza Wielkiego w parku miejskim, wspólna fotografia oraz krótki spacer po zakątkach królewskiego Kowala, którego przewodnikiem był Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz królewskiego miasta Kowala.

Protokołował: (-) Wojciech Nawrocki

 

XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego

W reprezentacyjnej Sali Wodzów w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie, 22 VI 2022 roku   odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych miejscowości kazimierzowskich, zaś Będzin reprezentowała w imieniu Łukasza Komoniewskiego, prezydenta miasta, wiceprezydent Aneta Witkowska-Złocka. Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia, burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski.

Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Prezes Stowarzyszenia przedstawił więc sprawozdanie z działalności merytorycznej w okresie od ubiegłorocznego XV spotkania w Kowalu, skarbnik Krystyna Pawlak sprawozdanie finansowe, a Wojciech Rudziński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu. Uczestnicy po przeprowadzeniu dyskusji przyjęli w głosowaniach wszystkie zaprezentowane sprawozdania i udzielili Zarządowi absolutorium. Dokonali również zmiany w Zarządzie. W miejsce Lecha Łbika, który złożył rezygnację, wybrano Jana Szopińskiego z Bydgoszczy, który kilka lat temu już pracował w Zarządzie. Wśród wniosków na przyszłość podkreślono organizację w 2023 roku jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia oraz opracowanie i wydanie albumu „Grody króla Kazimierza Wielkiego”. Wstępnie postanowiono, że w przyszłym roku kolejne Walne Zebranie odbędzie się w świętokrzyskim Szydłowie.

Po obradach i wspólnym posiłku uczestnicy zebrania zwiedzili barokowo-klasycystyczny Pałac rodu Mieroszewskich, a następnie udali się na spacer po Będzinie, podczas którego odwiedzili średniowieczny Zamek Piastowski, kolejny obiekt Muzeum Zagłębia, oraz wykonali pamiątkową fotografię przy skrzyni z Kazimierzem Wielkim, która niedawno stanęła na bulwarach rzeki Czarnej Przemszy nieopodal Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Protokółował: (-) Wojciech Nawrocki

Skomentuj