Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

XVI Walne Zebranie Członków SKKW

Tegoroczne XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego odbyło się 22 czerwca w królewskim kazimierzowskim Będzinie, który jest członkiem Stowarzyszenia od 2018 r.

W reprezentacyjnej Sali Wodzów w Pałacu Mieroszewskich, jednym z obiektów Muzeum Zagłębia w Będzinie, obradowali przedstawiciele różnych miejscowości kazimierzowskich, zaś Będzin reprezentowała w imieniu Łukasza Komoniewskiego, prezydenta miasta, wiceprezydent Aneta Witkowska-Złocka. Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia, burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski.

Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Prezes Stowarzyszenia przedstawił więc sprawozdanie z działalności merytorycznej w okresie od ubiegłorocznego XV spotkania w Kowalu, skarbnik Krystyna Pawlak sprawozdanie finansowe, a Wojciech Rudziński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu. Uczestnicy po przeprowadzeniu dyskusji przyjęli w głosowaniach wszystkie zaprezentowane sprawozdania i udzielili Zarządowi absolutorium. Dokonali również zmiany w Zarządzie. W miejsce Lecha Łbika, który złożył rezygnację, wybrano Jana Szopińskiego z Bydgoszczy, który kilka lat temu już pracował w Zarządzie. Wśród wniosków na przyszłość podkreślono organizację w 2023 roku jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia oraz opracowanie i wydanie albumu „Grody króla Kazimierza Wielkiego”. Wstępnie postanowiono, że w przyszłym roku kolejne Walne Zebranie odbędzie się w świętokrzyskim Szydłowie.

Po obradach i wspólnym posiłku uczestnicy zebrania zwiedzili barokowo-klasycystyczny Pałac rodu Mieroszewskich, a następnie udali się na spacer po Będzinie, podczas którego odwiedzili średniowieczny Zamek Piastowski, kolejny obiekt Muzeum Zagłębia, oraz wykonali pamiątkową fotografię przy skrzyni z Kazimierzem Wielkim, która niedawno stanęła na bulwarach rzeki Czarnej Przemszy nieopodal Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Prezentacja:

Załącznik 1

Będzin, 22.06.2022 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBNIKA STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA ROK 2021

Sprawozdanie dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i było badane przez Komisję Rewizyjną SKKW.

Rok 2021 SKKW zamknęło bez zobowiązań z niewielkim zyskiem a przychody wyniosły 30.370,00 zł.

Przychody Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym zostały utworzone ze składek członkowskich od miejscowości, szkół i instytucji i członków indywidualnych.

Statutowa wysokość rocznej składki wynosiła:

 • od miejscowości 1000,00 zł,
 • od placówki oświatowej lub instytucji 100,00 zł,
 • od członków indywidualnych 25,00 zł.

W 2021 roku SKKW liczyło145 podmiotów tworzących przychody ze składek :

 1. 28 miejscowości, które wniosły 27.000,00 zł wpłat członkowskich,
 • nie odnotowaliśmy wpłaty od Wiślicy,
 • 4 miejscowości (Lelów, Przemyśl, Sandomierz, Solec nad Wisłą) złożyły pisemną rezygnację z członkostwa i nie wniosły już opłat,
 • ponownie wstąpiła do Stowarzyszenia Wąwolnica.
 1. 23 szkoły, fundacje, stowarzyszenia itp., które wniosły 1.900,00 zł:
 • 3 placówki nie wniosły wpłat (LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie, I Pomorska Brygada Logistyczna Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szpetalu Górnym),
 • 6 podmiotów poinformowało o rezygnacji z członkostwa (Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Fundacja Rozwoju Bochni i Regionu, Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie, SP im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Zespół Szkół w Busku Zdroju, Fundacja Rodziny Mieszkowskich w Krakowie).
 1. 94 osoby indywidualne, które wniosły 1.470,00 zł:
 • tylko 39 osób wpłaciło składki,
 • wpłaty wynosiły od 25 zł do 100 zł i dotyczyły nie tylko 2021 roku, ale były opisywane też jako zaległe a nawet jako przyszłe zobowiązania,
 • 55 osób nie wniosło składek.

W roku 2021 nie odnotowaliśmy żadnych darowizn, które zgodnie ze Statutem SKKW mogą tworzyć przychody.

 • Łącznie przychody Stowarzyszenia w roku 2021 wyniosły 370,00 zł.
 • Koszty działalności wyniosły 24.147,65 zł.
 • Pozostało 6.222, 35 zł.

Wszystkie wydatki SKKW – 24.147,65 zł były związane z działaniami statutowymi Stowarzyszenia, przede wszystkim:

 • popularyzacją dorobku króla Kazimierza Wielkiego oraz rodzin królewskich okresu średniowiecza,
 • popularyzacją wiedzy o okresie panowania Piastów,
 • koordynacją współpracy i współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w celach upowszechniania “kazimierzowskich” tradycji historycznych, kulturowych i gospodarczych.

Wydatki w szczególności dotyczyły :

 • nagród przede wszystkim dla dzieci i młodzieży w organizowanych przez SKKW konkursach – 8.497,51 zł,
 • druku “Zapisek Kazimierzowskich – 7.905,60 zł,
 • zakupu znaczków pocztowych, prowizji itp. – 2909,14 zł,
 • zakupu usług zleconych – 2722,00 zł,
 • zakupu materiałów biurowych – 1.174,91 zł,
 • zakupu domeny internetowej – 938,49 zł.

Sprawozdanie zostało złożone 22 czerwca 2022 roku w Będzinie podczas XVI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

  Krystyna Pawlak

(-) Skarbnik SKKW

Załącznik 2

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA 2021 ROK

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego działająca w składzie:

 1. Wojciech Rudziński – przewodniczący
 2. Andrzej Lewandowski – sekretarz
 3. Arkadiusz Ciechalski – członek

Na zebraniu w Kowalu w dniu 10.06.2022 roku w obecności Agnieszki Szefler – księgowej stowarzyszenia sprawdziła działalność finansową Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego za rok 2021:
Członkami Stowarzyszenia są: 28 miast i miejscowości, 23 szkół i organizacji oraz 91 osób fizycznych.

Stan środków pieniężnych na początku roku 19.581,41 zł:

 • stan środków na koncie BS w Kowalu na dzień 1.01.2021 – 18.500,65 zł,
 • stan gotówki w kasie u skarbnika – 1.080,76 zł.

Przychody: 30.370,00 zł:

 • składek członkowskich – 30.370,00 zł,
 • darowizny pieniężne – 0,00 zł,
 • wystawione rachunki – 0,00 zł.

Koszty: 24.147,65 zł:

 • druk książek – 7.905,60 zł,
 • zakup domeny – 938,48 zł,
 • usługi (prace zlecone) – 2.722,00 zł,
 • nagrody dla osób pracujących na rzecz Stowarzyszenia – 3.497,51 zł,
 • nagrody na konkursy – 5.000,00 zł,
 • zakup materiałów i wyposażenia – 1174,91 zł,
 • delegacje – 0,00 zł,
 • prowizje i opłaty pocztowe – 2.909,51 zł.

Należności niepłaconych składek za 2021r. 2.740,00 zł
(1000 zł + 3 x 100 zł +48 x 30 zł =2740 zł)

Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. wynosi: 24.723,00 zł:

 • stan środków na koncie BS w Kowalu na dzień 31.12.2021 r. – 723,00 zł
  (na podstawie wyciągu bankowego),
 • stan gotówki w kasie u skarbnika – 0,00 zł

Wynik finansowy za 2021 rok (przychody – koszty) zamknął się zyskiem 6.222,35 zł.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy dowodów księgowych i stwierdziła prawidłowość dokonywanych operacji finansowych i wydatków w roku finansowym 2021. Rachunki
i dokumenty księgowe są prawidłowo opisane z celowością wydatków i zatwierdzone przez upoważnione osoby.

Komisja sprawdziła bilans SKKW na dzień 31.12.2021 roku oraz rachunek zysku i strat za okres 01.01. – 31.12.2021 roku.

Ponadto Komisja przeanalizowała wpłaty składek członkowskich za rok 2021 i stwierdziła zaległości:

 • miast – 1,
 • instytucji i szkół – 3,
 • indywidualnych członków – 48.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zebrania członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
za rok 2021.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

(-) Wojciech Rudziński
(-) Andrzej Lewandowski
(-) Arkadiusz Ciechalski

Kowal, dnia 10.06.2022 r.

Teks: Sławomir Brodziński, Będzin – od 1994 r. radny Rady Miejskiej Będzina, w latach 1998-2006 i 2010-2014 przewodniczący Rady Miejskiej. Od 2009 r. członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Foto: Wojciech Borkowski, członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (Będzin)
Foto: Urząd Miejski w Będzinie

Skomentuj