Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Zmarł dr Lech Łbik

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego (SKKW) w Kowalu na Kujawach, zawiadamia, że 14 IX 2023 roku, przeżywszy 66 lat, zmarł nagle bydgoszczanin dr Lech Łbik – członek-założyciel Stowarzyszenia. Lech w SKKW – aż do niespodziewanej śmierci – działał w jego strukturach. Podczas obrad Ogólnopolskiego Zjazdu Założycielskiego Miast związanych z Kazimierzem Wielkim w Kowalu, doszło do utworzenia 29 III 2008 roku Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (ob. Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego) – Lechowi Łbikowi została powierzona funkcja sekretarza Rady MKKW. Godność tę pełnił do 24 IV 2019 roku, kiedy to przygotowywanie dysertacji doktorskiej ograniczyło mu działanie na tej funkcji.

Od grudnia 2008 roku – chwili wydawania  przez SKKW periodyku „Zapiski Kazimierzowskie” – Lech był członkiem Kolegium Redakcyjnego „ZK”. Wiele osobistego czasu poświęcił współredakcji „ZK” mając wpływ na jego merytoryczny i edytorski wygląd. Na łamach tego wydawnictwa ukazało się kilkanaście artykułów jego autorstwa poświęconych królowi Kazimierzowie Wielkiemu i jego czasom, średniowiecznej Bydgoszczy, miastu Przedecz na Kujawach oraz legendom związanych z ostatnim Piastem na polskim tronie. Z inicjatywy Zarządu SKKW opracował wydaną drukiem książkę pt. „Podania i legendy o zacnym królu Kazimierzu Wielkim”. Zmarły był prelegentem na kilku konferencjach naukowych zorganizowanych przez SKKW w miastach – członkach SKKW.

W środowisku bydgoskim Lech Łbik znany jest jako historyk zatrudniony przez nieomal trzydzieści lat w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Wyniki swoich badań historycznych opublikował w dziesiątkach artykułów, które ukazały się na łamach: „Kroniki Bydgoskiej”, „Materiałów do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, „Kalendarza Bydgoskiego”, „Baszty”, „Rocznika Gdańskiego” oraz „Naszej Przeszłości”. Był współredaktorem przewodników z serii Kierunek kujawsko-pomorskie i autorem jednego z nich, prowadzącego szlakiem architektury militarnej i poświęconego zamkom gotyckim.

Lech Łbik był wyjątkowej klasy naukowcem zaangażowanym w prace badawcze nad historią regionu kujawsko-pomorskiego i popularyzację wiedzy historycznej. Dzięki ogromnej skrupulatności i dociekliwości rozpoznał szereg tematów, wprowadzając jedne do nauki, a inne, wdając się w dyskurs z wcześniejszymi badaczami, uzupełniając i weryfikując. Ważnym jego dokonaniem jest również określenie i wyznaczenie granic obszarów historyczno-geograficznych i etnograficznych wchodzących w obręb obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeszcze kilkanaście dni temu konsultowaliśmy materiały do 30. jubileuszowego wydania „ZK” oraz kolejnej konferencji naukowej. Relacje Komitetu Redakcyjnego „ZK”  z Lechem były zawsze nacechowane jego życzliwością oraz pogłębioną znajomością zagadnień organizacyjnych i merytorycznych.

Bardzo żałujemy, że śmierć przyszła tak nagle i nie pozwoliła na realizację Jego zamierzeń – tych związanych z życiem rodzinnym, jak i na niwie historycznych dociekań.

Rodzinie i najbliższym Zmarłemu Rada, Zarząd SKKW oraz Kolegium Redakcyjne „ZK” składa najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Msza Święta: 20.09.2023 o godz. 10:00 Kościół Chrystusa Króla w Bydgoszczy, ul. Lotników 1 (Błonie). Ceremonia ostatniego pożegnania rozpocznie się o godzinie 11:0.

Skomentuj