Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

XVII Walne Zebranie Członków SKKW w Kole

 

P R O T O K Ó Ł
XVII Zebrania Walnego Sprawozdawczego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego
za 2022 rok, odbytego 15 czerwca 2023 r. w sali Ratusza Miejskiego w Kole woj. wielkopolskie

 

Do Koła licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia z odległych stron Polski m.in.z Goliny, Gostynina, Chocza, Kowala, Kruszwicy, Łęczycy, Słubicy Dobrej, Sępólna Krajeńskiego, Szydłowa, Torunia, Włocławka, którymi są osoby prywatne, szkoły, instytucje oraz miejscowości związane z działalnością króla Kazimierza Wielkiego. Gospodarzem walnego zebrania był Urząd Miasta Koło na czele z burmistrzem – dr n. hum. Krzysztofem Witkowskim. Miasto od 9 lat jest członkiem instytucjonalnym SKKW.

Zebranie otworzył Eugeniusz Gołębiewski, prezes Stowarzyszenia – który powitał przybyłych uczestników zebrania, w tym członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapiski Kazimierzowskie” oraz zaproszonych gości. Przekazał serdeczne pozdrowienia od nieobecnych członków Stowarzyszenia, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w zebranie, m.in. od prof. dr. hab. Antoniego Barciaka z UŚ w Katowicach, od Renaty Nowakowskiej – dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu, od dr. Lecha Łbika z Bydgoszczy, od Sławomira Brodzińskiego z Będzina, od płk. rez. Eugeniusza Orzechowskiego – byłego dowódcy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wojciecha Przybyszewskiego – zastępcy przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich” z Warszawy.

Następnie przekazał głos gospodarzowi miasta burmistrzowi – dr. Krzysztofowi Witkowskiemu, który w imieniu własnym i pracowników urzędu przywitał uczestników zebrania, po czym zapoznał z historią miasta oraz dokonał promocji walorów turystycznych. W wystąpieniu  podkreślił jego rozwój z uwzględnieniem budowy nowoczesnej ciepłowni geotermalnej wraz z płynącymi korzyściami dla miasta i mieszkańców po jej uruchomieniu. Wiele miejsca poświęcił prowadzonym pracom konserwatorskim na terenie ruin kolskiego zamku, gdzie w niedalekiej przyszłości planowana jest budowa galerii widokowej. Na koniec życzył owocnych obrad i miłego pobytu w Kole. Dla każdego uczestnika zebrania gospodarz przygotował niespodziankę w postaci publikację pt. „Księga landwójtowsko-ławnicza Koła 1480 – 1544” autorstwa prof. Marcina Starzyńskiego oraz foldery promujące Koło, jego zabytki i walory  historyczno-turystyczne autorstwa dr. Krzysztofa Witkowskiego i członka SKKW Tomasza Nuszkiewicza.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie proponowanego porządku obrad, który w głosowaniu jawnym został jednomyślnie przyjęty.

Program obejmował następujące punkty do realizacji:

 1. Powitanie uczestników zebrania przez E. Gołembiewskiego i K. Witkowskiego.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad w tym:
 • sprawozdanie z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od 22 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.,
 • sprawozdanie finansowe skarbnika SKKW,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKKW,
 • dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad absolutorium dla Zarządu SKKW,
 • przyjęcie sprawozdania: zarządu, skarbnika i komisji rewizyjnej,
 • wolne wnioski,
 • podjęcie uchwał i wniosków.
 1. Zamknięcie obrad

Przewodniczącym zebrania został wybrany – E. Gołembiewski, a obowiązki protokolanta powierzono Wojciechowi Nawrockiemu z Gołaszewa. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: przewodniczący – Arkadiusz Ciechalski z Kowala, członkowie Karol Bednarek z Kowal oraz Tadeusz Biniewicz z Gostynina. Realizując przyjęty porządek zebrania E. Gołembiewski stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz Zarządu SKKW za okres od 22 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. Sprawozdanie było przedstawione w formie prezentacji multimedialnej.

Pierwszym wydarzeniem, które znalazło się w prezentacji, było XVI Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SKKW w królewskim Będzinie, gdzie członkowie Stowarzyszenia obradowali w Sali Wodzów Pałacu Miroszewskich.

Trzy dni później odbył się w Kowalu i w jego pobliżu III Maraton Kolarski im. Króla Kazimierza Wielkiego, w którym udział brali profesjonaliści, amatorzy oraz dzieci z rodzicami.

W kolejnym punkcie prezes poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego śp. Grzegorza Mokrzyckiego z Koła, aktywnego członka SKKW, lokalnego patrioty, działacza społecznego i kulturalnego, propagatora historii i tradycji Koła, który walnie przyczynił się do przynależności miasta do SKKW.

Kolejnym wydarzeniem, które zostało odnotowane w sprawozdaniu było wręczenie nagrody z rąk Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy w I edycji Konkursu „Razem dla Seniorów” w dniu 25 października dla członkini Rady SKKW Bożeny Sałacińskiej z Bydgoszczy na Wielkiej Gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Przy okazji tego wydarzenia E. Gołembiewski podniósł na form walnego zebrania brak kontynuacji obchodów imienin króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Z bliżej niewiadomych powodów nie odbyły się w tym roku, a przecież wieloletnią tradycją Stowarzyszenia, są uroczyste obchody urodzin pod pomnikiem króla w Kowalu, a imienin pod pomnikiem w Bydgoszcz, które na trwałe wpisały się w statutową działalność.

Kolejnym odnotowanym wydarzeniem była uroczystość w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Kowalu, której bohaterem był śp. Jerzy Giergielewicz – jak podkreślił E. Gołembiewski, jeden z najbardziej aktywnych członków SKKW z Włocławka, autor wielu publikacji, artykułów w periodyku pt. „Zapiski Kazimierzowskie”, kowalanin z urodzenia, Honorowy Obywatel Miasta Kowala. Po jego śmierci uchwałą Rady Miasta został wybrany na patrona Biblioteki Miejskiej w Kowalu. W tym samym dniu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem J. Giergielewicza na frontonie budynku biblioteki. Jej autorem i wykonawcą jest Tadeusz Biniewicz – członek SKKW z Gostynina, a zarazem rzeźbiarz  kowalskiego pomnika króla Kazimierza Wielkiego. Z tej okazji władze samorządowe królewskiego miasta wydały książkę o patronie biblioteki pt. „Jerzy Giergielewicz kustosz historii miasta Kowala”, której autorkom jest Anna Marcinkowska – członkini i kronikarz wydarzeń SKKW z Kowala. Promocja książki odbyła się bezpośrednio po odsłonięciu tablicy w Sali Kameralnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kolejnymi wydarzeniami w dniu 3 czerwca 2023 r. był Jarmark Kazimierzowski w Kowalu, który od wielu lat na stałe wpisany jest w działalność kulturalną kowalskiego społeczeństwa. Wzięli w nim liczny udział mieszkańcy, uczniowie szkół ze swoimi rodzinami, przedstawiciele samorządu oraz instytucji i organizacji społecznych królewskiego miasteczka, którzy zaprezentowali się podczas przemarszu przez miasto w historycznych strojach z epoki kazimierzowskiej, z miejsca zbiórki pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego, gdzie zostały złożone kwiaty. Przez cały dzień piknikowi towarzyszyły na scenie liczne występy lokalnych artystów, w tym znanego i cenionego zespołu muzycznego Kombi. W tym samym czasie w sali remizy OSP odbywał się 10. Jubileuszowy Turniej Szachowy im. Króla Kazimierza Wielkiego, w którym wzięło udział 60 szachistów, przybyłych do Kowala z różnych miasta i miejscowości z terenu całego kraju.

Na zakończenie prezentacji dokonań SKKW w okresie sprawozdawczym, E. Gołembiewski stwierdził, że w omawianym okresie Zarząd odnotował mniej wydarzeń z udziałem członków SKKW, niż w latach ubiegłych. Było to niewątpliwie spowodowane brakiem informacji, które nie spłynęły do Zarządu, a w związku z tym nie znalazły się w omawianym sprawozdaniu. Przyczyną tego zjawiska było z pewnością pokłosie pandemii COVID-19. Jak podkreślił prezes – o tym – że Stowarzyszenie jest i funkcjonuje przez cały rok świadczy chociażby wydawany co roku kalendarz autorstwa A. Marcinkowskiej, który dociera do każdego członka Stowarzyszenia. Ponadto dwa razy w roku wydawany jest periodyk pt. „Zapiski Kazimierzowskie”, w którym członkowie SKKW mają możliwość zamieszczenia swoich artykułów związanych z krzewieniem idei kazimierzowskich oraz opisujących wydarzenia z działalności statutowej SKKW. Wszystkie prace z tym związane, członkowie Kolegium Redakcyjnego „ZK”, jak i autorzy tekstów wykonują pro publico bono.

Z tej okazji w sposób szczególny prezes SKKW podziękował za społeczną pracę z imienia i nazwiska wszystkim członkom Kolegium Redakcyjnego, którzy współpracują w następującym składzie: dr Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Wojciech Przybyszewski z Warszawy – zastępca przewodniczącego oraz członkowie Arkadiusz Ciechalski z Kowala, dr Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa, Sławomir Brodziński z Będzina i dr arch. Piotr Adam Zaniewski ze Szczecina.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wojciecha Rudzińskiego. Z powodu problemów zdrowotnych i nieobecności skarbnik Krystyny Pawlak z Łęczycy nie zostało przedstawione sprawozdanie w tym zakresie. Przewodniczący KR przedstawił protokół kontroli przeprowadzonej 25 maja 2023 r. przez komisję w składzie Wojciech Rudziński, Arkadiusz Ciechalski i Andrzej Lewandowski. W nim szczegółowo opisano przychody i rozchody Stowarzyszenia, które jako księgowa ewidencjonuje Agnieszka Szefler. Komisja dokonał wnikliwej analizy dowodów księgowych, stwierdzając prawidłowość dokonywanych operacji oraz ich księgowania.  Sprawozdanie obejmowało okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. W omawianym okresie dochody Stowarzyszenia składały się z jednego źródła finansowania, były to składki członkowskie od 140 podmiotów, które w 2022 r. przyniosły dochód w kwocie – 31 287,00 zł. Stan środków na koncie w Banku Spółdzielczym w Kowalu na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 24 723,00 zł.

Na wydatki złożyły się zakup domeny – 1084,86 zł, druk periodyku „Zapiski Kazimierzowskie” – 3218,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5671,18 zł, prowizje i opłaty pocztowe – 2746,30 zł, usługi i prace zlecone – 760,14 zł oraz nagrody dla osób pracujących na rzecz Stowarzyszenia w kwocie – 2500,00 zł. Łącznie wydatki stanowiły kwotę – 15 980,88 zł. Stan środków pieniężnych na koncie w banku na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł – 40 029,12 zł.

Jak podkreślił przewodniczący komisji, bilans finansowy za 2022 r. zamknął się zyskiem w kwocie – 15 306,12 zł. Komisja Rewizyjna przeanalizowała wpłaty składek członkowski za omawiany okres stwierdzając, że zaległości z tego tytułu wynoszą – 1720,00 zł. Najwięcej, bo aż 54 członków indywidualnych zalega ze składką członkowską w kwocie – 30,00 zł, co stanowi – 1620,00 zł i jedna szkoła/instytucji ze składką – 100,00 zł. Przewodniczący z satysfakcją podkreślił, że kondycja finansowa Stowarzyszenia jest dobra, zamykając się kwotą – 55 335,24 zł. Na zakończenie sprawozdania komisja stwierdziła, że do 25 maja 2023 r. składki członkowskie wpłynęły od 27 – miast i miejscowości, od 14 – szkół i instytucji oraz od 26 – członków indywidualnych.

Komisja pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu SKKW w okresie sprawozdawczym, wnioskując do członków walnego zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKKW w załączniku do niniejszego protokołu.

Zabierając głos w dyskusji nad sprawozdaniami prezes E. Gołembiewski zwrócił się do obecnych na zebraniu członków – przedstawicieli instytucji i miast z prośbą o przekazywanie informacji zarządowi i członkom Kolegium Redakcyjnego „ZK”, o tym co się dzieje w ich środowiskach, tak aby można to opisać w „Zapiskach Kazimierzowskich” oraz ująć w rocznym sprawozdaniu. Jeśli takie informacje i materiały nie spłyną, nikt o tym się nie dowie. Z kolei wiceprezes SKKW Anna Mackiewicz z Bydgoszczy zwróciła uwagę na zaległości w płaceniu składek ze strony członków indywidualnych, wskazując że należy wypracować stosowne rozwiązanie aby w przyszłości wyeliminować lub uniknąć takich sytuacji.

Dr Zdzisław J. Zasada wnioskował o zwiększenie nakładu wydania „Zapisek Kazimierzowskich” z 250 do 300 egzemplarzy, aby z pożytkiem można było nadwyżkę przekazać do Szydłowa, gdzie wiceprezes SKKW Jan Klamczyński, również prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej – otrzymane egzemplarze rozdysponowywałby w prowadzonej przez niego  Izbie Wójta Jana. W tym samym kontekście włączyła się do dyskusji A. Mackiewicz, wyrażając zdanie, że Bydgoszcz również chętnie przyjmie większą ilość egzemplarzy „Zapisek Kazimierzowskich” na swoje potrzeby, zgłaszając stosowny wniosek o zwiększenie wydruku tego periodyku.

Podsumowując dyskusję prezes E. Gołembiewski stwierdził, że biorąc pod uwagę koszty druku jednego egzemplarza oraz przesyłki, można rozważyć zwiększenie druku, tak aby większa liczba egzemplarzy trafiała do tych osób, instytucji kulturalnych, które zwrócą się do Zarządu SKKW z takim wnioskiem.

Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie dr Zdzisława Jana Zasady – przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego „ZK” i zarazem szefa zespołu redakcyjnego, który zajmuje się projektem wydawnictwa albumowego pn. „Grody króla Kazimierza Wielkiego”. W nawiązaniu do wcześniejszej publikacji SKKW, które nosiło nazwę „100 miast króla Kazimierza Wielkiego”, a jej wydanie miało miejsce kilka lat temu – wnioskowała już w 2018 r. by podjąć starania zakończone wydaniem kolejnej publikacji albumowej. W swoim wystąpieniu Z. Zasada omówił istotę, zakres problematyki, merytoryczne akcenty wydawnictwa oraz stronę techniczną albumu. W albumie zostaną zaakcentowane dokonania króla Kazimierza III Wielkiego w grodach z Nim związanych. Przedstawione będą także walory turystyczno-historyczne miast i miejscowości związanych z postacią bohatera publikacji oraz Jego czasami. Podkreślił, że przedsięwzięcie to, po stronie SKKW, ma charakter non profit.

Publikacja poparta rzetelną wiedzą naukową będzie miała charakter:

 • albumowo-opisowy, w którym każdemu z miast/miejscowości będzie poświęcone kilka/kilkanaście stron. Dotyczyć to będzie nie tylko członków SKKW, ale też innych miast i miejscowości kazimierzowskich;
 • dobór fotografii będzie odzwierciedlał architekturę oraz inne elementy urbanistyczne powstałe z inicjatywy Króla lub mające bezpośredni związek z czasami Jego panowania;
 • przedstawienia obecnych walorów turystyczno-krajoznawczych.

Zespół realizujący projekt działa w składzie pod przewodnictwem dr. Zdzisława Jana Zasady ze Słubicy Dobrej i Arkadiusza Ciechalskiego z Kowala. Składem i opracowaniem graficznym zajmuje się Anna Marcinkowska z Kowala. Konsultację merytoryczną zgodzili się sprawować: prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ks. prof. dr hab. Lech Król – członek Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowe oraz dr inż. arch. Piotr Adam Zaniewski – członek SKKW i Kolegium Redakcyjnego „ZK” ze Szczecina, Jak podkreślił dr Z. Zasada, ważnym aspektem wydania tej publikacji drukiem jest złożenie – w odpowiednim czasie – stosownego wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie finansowe przy wydaniu albumu. Dodał, że prace nad publikacją są mocno zaawansowane, obejmują 11 województw i Ukrainę. Stwierdził, że będzie to wydawnictwo, w którym zarys dziejów i stosowne fotografie znajdzie 156 miejscowości związane z Kazimierzem Wielkim i jego czasami.

W kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie głos zabrała A. Mackiewicz, która zwróciła uwagę przed opisaniem miast z tego terenu, że należałoby wystąpić o konsultację na szczeblu dyplomatycznym, aby uniknąć niezręcznych i niepożądanych uwag czy pomówień ze strony władz Ukrainy, w przypadku złego przedstawienia opisanych miejscowości. Kolejną sugestią wiceprezes A. Mackiewicz był wniosek o wydanie wersji elektronicznej albumu, jak również aby kalendarium było wspólne dla opisanych miejscowości i osiągnięć króla Kazimierza Wielkiego. Zwróciła też uwagę na przestrzeganie praw autorskich wobec osób, których zdjęcia zostaną wykorzystane w wydawnictwie.

Podsumowując tę część zebrania prezes E Gołembiewski podziękował za dotychczasową pracę zespołowi przy tworzeniu albumu oraz członkom Rady, Zarządowi, Kolegium Redakcyjnemu „Zapisków Kazimierzowskich” oraz wszystkim członkom instytucjonalnym i indywidualnym za krzewienie idei kazimierzowskich i kultywowanie wartości, jakie przyświecają „rodzinie kazimierzowskiej”.

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przyjęto en bloc – w głosowaniu jawnym – uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności statutowej oraz Komisji Rewizyjnej za 2022 r. W kolejnej uchwale została podjęta, przy jednym wstrzymującym, decyzja o udzieleniu absolutorium Zarządowi SKKW. W tym momencie prezes E. Gołembiewski podziękował wszystkim za zaufanie i udzielone absolutorium, jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań w osiągnięciu jeszcze lepszych wyników związanych z działalnością SKKW, którego ideą jest krzewienie zasług wielkiego króla. Osiągnięte wyniki, a co za tym idzie wysokie oceny, są sukcesem wszystkich  członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia.

Ostatnim punktem programu zebrania było podjęcie uchwał i wniosków wypracowanych przez Komisję, które przedstawił przewodniczący A. Ciechalski:

 • zobowiązać zarząd SKKW do skreślenia z listy członków osoby czy instytucje, którzy nie opłacają składek członkowskich (powyżej 2 lat);
 • wydawać w większym nakładzie periodyk „Zapisek Kazimierzowskich”, celem przekazania zainteresowanym, którzy taki wniosek złożą do zarządu czy Kolegium Redakcyjnego SKKW;
 • wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
  o pozyskanie funduszy na wydanie albumu pn. „Grody króla Kazimierza Wielkiego”

Członkowie Walnego zebrania w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli do realizacji zgłoszone wnioski.

Przed zamknięciem obrad nastąpiły dwie uroczystości, pierwszą było wręczenia gospodarzowi zebrania dr. Krzysztofowi Witkowskiemu Medalu Króla Kazimierza Wielkiego, będącego wyrazem uznania za dbałość o historyczne dziedzictwo i wszechstronny rozwój miasta. Wręczenia medalu dokonali E. Gołembiewski, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego w asyście wiceprezesów SKKW A. Mackiewicz i J. Klamczyńskiego. Jak podkreślił prezes SKKW, medal trafił we właściwe ręce, gdyż pan burmistrz od samego początku istnienia Stowarzyszenia jest jednym z najbardziej aktywnych jego członków, autorem wielu publikacji i wystąpień referatowych.

Burmistrz K. Witkowski podziękował za wyróżnienie podkreślając, że jest to przede wszystkim wyróżnienie dla mieszkańców królewskiego miasta Koło, którym zarządza.

Natomiast drugim wydarzeniem było wystąpienie burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka, który przywiózł ze sobą 9 okolicznościowych medali, wydanych z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy na prawie magdeburskim oraz dwie publikacje. Pierwsza jest trzecim tomem historii Kruszwicy wczesnośredniowiecznej, a druga również trzecim tomem, pt. „Jezioro Gopło”. Jak podkreślił, to jest trylogia poświęcona historii Kruszwicy, która jest podzielona na dwie połowy przez Jezioro Gopło, przez które przepływa rzeka Noteć. Pierwszy tom nosił tytuł „Skarby Ziemi Kruszwickiej”, a drugi „Zamek Kruszwicki”.

Obdarowanymi byli prezes SKKW E. Gołembiewski, który otrzymał medal i publikacje. Natomiast Medalem Kruszwicy wyróżnieni zostali: prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, dr Zdzisław Jan Zasada, dr Krzysztof Witkowski, Mirosław Durczyński – burmistrz Goliny, Paweł Kulesza – burmistrz Łęczycy, Dariusz Wojtania – sekretarz Sępólna Krajeńskiego, Jan Woldański – były przewodniczący Rady Miasta Chocz oraz Jarosław Janczewski – kolekcjoner z Bydgoszczy, posiadacz największy zbiór medali i odznaczeń z wizerunkiem króla Kazimierza Wielkiego w Polsce.

Na zakończenie zebrania głos zabrał E. Gołembiewski, który podsumował obrady, stwierdzając, że Stowarzyszenie jest jedną wielką rodziną, której członkami są osoby indywidualne, przedstawiciele samorządów, szkół i organizacji rozmieszczonych po całym kraju, w związku z tym byłoby dobrze spotkać się za rok na kolejnym zebraniu na południu Polski. Jest to ukłon w stronę członków z tego regionu. Jak podkreślił, na tę chwilę nie ma ustaleń, co do miejsca, jest to sprawa otwarta, Zarząd SKKW oczekuje na propozycję. Podziękował także burmistrzowi Koła za gościnę w ratuszu, którego władze Koła uczyniły jednym z najważniejszych miejsc w królewskim mieście.

Zamykając obrady XVII Walnego Zebrania Członków SKKW E. Gołembiewski w imieniu K. Witkowskiego zaprosił wszystkich uczestników na posiłek przygotowany przez gospodarza do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza, a także przed Ratusz Miejski, celem upamiętnienia pobytu na wspólnej fotografii. W programie zebrania była jeszcze wycieczka do miejsc historycznych: ruin zamku króla Kazimierza Wielkiego i Obozu zagłady Żydów w Chełmnie nad Nerem.

Na tym 8-stronicowy protokół zakończono.

 

         Przewodniczący Zebrania                                                  Protokólant Zebrania

     (-) Eugeniusz Gołembiewski                                                  (-) Wojciech Nawrocki

 

SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA KRÓLA

KAZIMIERZA WIELKIEGO ZA 2022 ROK

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego działająca w składzie:

Wojciech Rudziński – przewodniczący
Andrzej Lewandowski – sekretarz
Arkadiusz Ciechalski – członek.

Na zebraniu w Kowalu w dniu 25.05.2023 r. w obecności pani Agnieszki Szefler –księgowej Stowarzyszenia sprawdziła działalność finansową Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego za rok 2022:

Członkami Stowarzyszenia są: 27 miast i miejscowości, 19 szkół i organizacji oraz 90 osób fizycznych.

Stan środków pieniężnych na początku roku                                                          24.723,00 zł
stan środków na koncie BS w Kowalu na dzień 1.01.2022                                                 24.723,00 zł
– stan gotówki w kasie u skarbnika.                                                                                                   00,00 zł

Przychody ze:                                                                                                                        31.287,00 zł
– składek członkowskich                                                                                                                 31.287,00 zł
– darowizn pieniężnych                                                                                                                            0,00 zł
– wystawionych rachunków.                                                                                                                    0,00 zł

Koszty:                                                                                                                                    15.980,88 zł
– druk książek („Zapiski Kazimierzowskie”)                                                                                  3.218,40 zł
– zakup domeny                                                                                                                                   1.084,86 zł
– usługi (prace zlecone)                                                                                                                          760,14 zł
– nagrody dla osób pracujących na rzecz Stowarzyszenia                                                          2.500,00 zł
– nagrody na konkursy                                                                                                                            00,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    5.671,18 zł
– delegacje                                                                                                                                                    0,00 zł
– prowizje i opłaty pocztowe.                                                                                                            2.746,30 zł

Należności niepłaconych składek za 2022 r.                                                                 1.720,00 zł
(100 zł + 54 x 30 zł =1720 zł)

Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r. wynosi:                                        40.029,12 zł

– stan środków na koncie BS w Kowalu na dzień 31.12.2022 r.                                            40.029,12 zł
(na podstawie wyciągu bankowego)

– stan gotówki w kasie u skarbnika                                                                                                      0,00 zł

Wynik finansowy za 2022 rok (przychody – koszty) zamknął się zyskiem       15.306,12 zł

Komisja Rewizyjna dokonała analizy dowodów księgowych i stwierdziła prawidłowość dokonywanych operacji finansowych i wydatków w roku finansowym 2022. Rachunki i dokumenty księgowe są prawidłowo opisane z celowością wydatków
i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Komisja sprawdziła bilans S.K.K.W. na dzień 31.12.2022r. oraz rachunek zysku i strat za okres 01.01 – 31.12.2022 r.

Ponadto Komisja przeanalizowała wpłaty składek członkowskich za rok 2022
i stwierdziła zaległości:
– miast – 0
– instytucji i szkół – 1
– indywidualnych członków – 54.

Za rok 2023 na dzień 25.05. wpłaciło składki:
– 27 miast i miejscowości
– 14 szkół i instytucji
– 26 indywidualnych członków.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zebrania Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2022.

 

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

(-) Wojciech Rudziński
(-) Andrzej Lewandowski
(-) Arkadiusz Ciechalski

Kowal, dnia 25.0. 2022 r.

 

 

Hołd zamordowanym podczas II wojny światowej Żydów

W drodze powrotnej do Kowla delegacja członków SKKW na czele z prezesem Eugeniuszem Gołembiewskim a zarazem burmistrzem Kowala odwiedziła obóz w Chełmnie nad Nerem, który był jednym z pierwszych miejsc masowej zagłady Żydów na terenie Polski. To miejsce szczególnej pamięć o holokauście, którego doświadczyło blisko 500 mieszkańców Kowala narodowości żydowskiej. W chełmskim obozie życie straciło od 200 do 350 tysięcy żydów, około 4000 – 5000 tysięcy Polaków, Cyganów i jeńców radzieckich, a także około 82 dzieci z czeskiej wsi Lidice. Pod ścianą Pamięci Żydów Pomordowanych w latach 1941 – 1945 Eugeniusz Gołembiewski w imieniu samorządu, mieszkańców Kowala oraz członków Stowarzyszenia zapalił znicz pamięci z herbem miasta i logiem SKKW. Po kolejnej lekcji historii wszyscy cali i zdrowi wrócili do swoich miejsc zamieszkania.

CZEŚĆ I PAMIĘCI!

Skomentuj