Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Pro Memoria

Z wielkim żalem Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego i Kolegium Redakcyjne „Zapisek Kazimierzowskich” zawiadamiają, że 20 kwietnia 2022 roku zmarł JERZY GIERGIELEWICZ.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 kwietnia 2022 r. od godz. 12.30 w kościele parafialnym pw. św. Urszuli w Kowalu. Po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejscowy cmentarz parafialny.

 

PRO MEMORIA

Świętej pamięci Jerzy Giergielewicz – Honorowy Obywatel Kowala. Urodził się w 1943 roku w Kowalu w rodzinie o długowiecznych korzeniach związanych z Kowalem. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Kowalu. Następnie ukończył Studium Nauczycielskie w Bydgoszczy na kierunku historia i geografia, po czym podjął pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Kanibrodzie (gm. Lubień Kuj.), gdzie przepracował 6 lat. W 1969 roku podjął studia zaoczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku historia. W 1970 roku rozpoczął nauczanie w Szkole Podstawowej w Kowalu w charakterze nauczyciela historii. W 1974 roku uzyskał tytuł magistra za pracę pt. „Stan osadnictwa i zaludnienia województwa brzesko-kujawskiego w drugiej połowie XVII wieku”, napisanej pod kierunkiem prof. Stefana Cackowskiego. W tym samym roku został powołany na stanowisko zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół w Kowalu. W 1978 roku zawarł związek małżeński z Elżbietą Siemaszko i zamieszkał w Brześciu Kuj., równocześnie podjął pracę w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku jako nauczyciel historii, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 2005 roku. Od 1995 roku jest mieszkańcem Włocławka. Jako znawca dziejów Kowala oraz jego okolic Jerzy Giergielewicz przez całe swoje życie był całkowicie bezinteresownie zaangażowany w dzieło dokumentowania faktów z życia ludzi oraz wydarzeń dotyczących królewskiego Kowala. W swoich zbiorach posiadał bardzo wiele publikacji oraz zdjęć związanych z Kowalem. Jest autorem serii bardzo cennych zdjęć dokumentujących wygląd Kowala w latach 60. i 70. XX wieku. Jest autorem kilkudziesięciu biogramów zawartych w obszernych publikacjach „Kazimierz Wielki oraz niepospolici z Kowala i okolic. Słownik biograficzny, kalendarium” (2006) oraz „Piotr Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic. Słownik biograficzny, kalendarium” (2008)” wydanych przez UM Kowal. Wraz z zespołem redakcyjno-wydawnicznym powyższych publikacji wykonał społecznie wielką pracę przy ich powstawaniu. Jest także autorem kilku artykułów na temat Kazimierza Wielkiego oraz kilkudziesięciu miast kazimierzowskich opublikowanych w periodyku wydawanym przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego p.t. „Zapiski Kazimierzowskie”. Na podkreślenie zasługuje także jego aktywność związana z popularyzowaniem historii Kowala poprzez autorstwo wielu artykułów w „Informatorze Kowalskim”, a także udział w audycjach radiowo-telewizyjnych poświęconych Kowalowi.
Jerzy Giergielewicz jest członkiem założycielem utworzonego w kwietniu 2008 roku Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz był pełnomocnikiem Zarządu do spraw finansowych. Od 2011 roku zasiadał w Radzie Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz od 2008 roku był członkiem Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego i następnie Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”. Wielokrotnie był referującym i uczestnikiem licznych konferencji naukowych dotyczących dziejów Kowala oraz historii miast i miejscowości kazimierzowskich. Współautor wydanego w 2010 roku przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego albumu „100 miast Kazimierza Wielkiego” oraz kilkunastu artykułów w publikacjach regionalnych i zamieszczonych na łamach wydawnictw samorządu Kowala.
Od 2006 roku był bardzo aktywnym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i jego członkiem Sądu Honorowego. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział we Włocławku oraz Klubu Cyklistów we Włocławku.

SPOCZYWAJ W POKOJU!
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Wyrazy największego współczucia z powodu odejścia naszego znakomitego Kolegi i dla niektórych Przyjaciela, całej rodzinie i najbliższym składają Rada i Zarząd SKKW oraz Kolegium Redakcyjne „Zapisek Kazimierzowskich”.

Skomentuj